Robert BIEDROŃ Robert BIEDROŃ
Robert BIEDROŃ

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Członek

Polska - Wiosna (Polska)

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca Robert BIEDROŃ

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 – Wstęp – Wydatki ogółem – Ogólne zestawienie dochodów – Zestawienie dochodów i wydatków w podziale na sekcje

08-09-2021 FEMM_AD(2021)693876 PE693.876v02-00 FEMM
Samira RAFAELA

Opinia w sprawie wytycznych dotyczących budżetu na rok 2022 – sekcja III

25-02-2021 FEMM_AL(2021)680933 PE680.933v01-00 FEMM
Samira RAFAELA

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykorzystywania technologii przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów do przetwarzania danych osobowych i innych danych do celów zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie

02-12-2020 FEMM_AD(2020)659041 PE659.041v03-00 FEMM
Christine ANDERSON

OPINIA w sprawie silnej Europy socjalnej na rzecz sprawiedliwej transformacji – komunikat Komisji

30-10-2020 FEMM_AD(2020)657285 PE657.285v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 2018–2019

04-03-2020 FEMM_AD(2020)646838 PE646.838v02-00 FEMM
Samira RAFAELA

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg