Chrysoula ZACHAROPOULOU
Chrysoula ZACHAROPOULOU
Francja

Data urodzenia : , Sparte

Dziewiąta kadencja Parlamentu Chrysoula ZACHAROPOULOU

Grupy polityczne

 • 02-07-2019 / 19-05-2022 : Grupa Renew Europe - Członkini

Partie krajowe

 • 02-07-2019 / 19-05-2022 : La République en marche (Francja)

Wiceprzewodnicząca

 • 10-07-2019 / 19-01-2022 : Komisja Rozwoju
 • 26-09-2019 / 19-05-2022 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 20-01-2022 / 19-05-2022 : Komisja Rozwoju

Deputowani

 • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Komisja Rozwoju
 • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 10-03-2020 / 19-01-2022 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 20-01-2022 / 19-05-2022 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 24-03-2022 / 19-05-2022 : Komisja Specjalna ds. Pandemii COVID-19: wyciągnięte wnioski i zalecenia na przyszłość

Zastępstwo

 • 02-07-2019 / 09-03-2020 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 02-07-2019 / 19-05-2022 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile
 • 02-07-2019 / 19-05-2022 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 10-03-2020 / 19-01-2022 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 10-03-2020 / 19-05-2022 : Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim
 • 19-06-2020 / 19-12-2021 : Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu
 • 20-01-2022 / 19-05-2022 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 282/2014 („Program UE dla zdrowia”)

14-09-2020 FEMM_AD(2020)657308 PE657.308v01-00 FEMM
Chrysoula ZACHAROPOULOU

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie sprawozdania wykonawczego dotyczącego dobrostanu zwierząt w gospodarstwach

13-10-2021 ENVI_AD(2021)691291 PE691.291v02-00 ENVI
Marlene MORTLER

OPINIA Sytuacja w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie w UE w kontekście zdrowia kobiet

25-02-2021 DEVE_AD(2021)660263 PE660.263v02-00 DEVE
Pierrette HERZBERGER-FOFANA

OPINIA w sprawie wpływu zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach rozwijających się

02-10-2020 FEMM_AD(2020)650432 PE650.432v02-00 FEMM
Alice KUHNKE

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Naruszenia prawa UE i praw obywateli LGBTIQ na Węgrzech w wyniku zmiany ustawy przez węgierski parlament (B9-0412/2021, B9-0413/2021) FR

08-07-2021

Le 15 juin 2021, le Parlement hongrois a voté en faveur d'amendements proposés par des députés du Fidesz qui restreignent sévèrement la liberté d'expression et les droits des enfants. La loi interdit « la représentation et la promotion d'une identité de genre différente du sexe assigné à la naissance, le changement de sexe et l'homosexualité » dans les écoles, les programmes télévisés et les publicités accessibles au public sur toutes les plateformes destinées aux personnes de moins de 18 ans, même à des fins éducatives. Cette loi introduit des amendements aux lois sur la protection de l'enfance, sur la protection de la famille, sur l'activité publicitaire commerciale, sur les médias et sur l'éducation publique.
Je considère donc que cette loi est clairement en violation avec le droit européen (la directive sur les services de médias audiovisuels, la directive sur le commerce électronique, en liaison avec la Charte des droits fondamentaux...etc) et les droits des citoyens LGBTIQ en Hongrie, c'est pourquoi j'ai voté en faveur de la résolution.

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Pytania do Prezydium, Konferencji Przewodniczących i kwestorów

Posłowie mogą przedkładać przewodniczącemu pytania dotyczące Prezydium, Konferencji Przewodniczących i kwestorów oraz zakresu ich obowiązków. Art. 32 ust. 2 Regulaminu

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 140 i 141, załącznik III

Odpowiedzi na pytania do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Odpowiedzi na pytania posłów skierowane do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Art. 140 i 141 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia

Wszystkie poniższe oświadczenia zostały podpisane przez posła, nawet jeżeli podpis nie jest widoczny w kopii on-line.

Posiedzenia

A new EU-Africa Strategy - a partnership for sustainable and inclusive development

Deputowani
ZACHAROPOULOU Chrysoula
Data, miejsce:
Videoconference
Funkcja:
Sprawozdawca
Kod zaangażowanej komisji lub delegacji
DEVE
Spotkanie z:
Delegation of the European Union to South Africa

A new EU-Africa Strategy - a partnership for sustainable and inclusive development

Deputowani
ZACHAROPOULOU Chrysoula
Data, miejsce:
Videoconference
Funkcja:
Sprawozdawca
Kod zaangażowanej komisji lub delegacji
DEVE
Spotkanie z:
Agence française de développement

A new EU-Africa Strategy - a partnership for sustainable and inclusive development

Deputowani
ZACHAROPOULOU Chrysoula
Data, miejsce:
Videoconference
Funkcja:
Sprawozdawca
Kod zaangażowanej komisji lub delegacji
DEVE
Spotkanie z:
Delegation of the European Union in Lomé, Togo