Manon AUBRY Manon AUBRY
Manon AUBRY

Grupa Lewicy w Parlamencie Europejskim - GUE/NGL

Współprzewodnicząca

Francja - La France Insoumise (Francja)

Data urodzenia : , Frejus

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca Manon AUBRY

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA W kierunku unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego z zasadami WTO

11-12-2020 ECON_AD(2020)657390 PE657.390v02-00 ECON
Luis GARICANO

OPINIA w sprawie odpowiedzialności przedsiębiorstw za szkody w środowisku

09-12-2020 DEVE_AD(2020)658987 PE658.987v02-00 DEVE
Caroline ROOSE

OPINIA w sprawie wzmocnienia przejrzystości i uczciwości w instytucjach UE poprzez ustanowienie niezależnego unijnego organu ds. etyki

20-11-2020 ECON_AD(2020)657256 PE657.256v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

OPINIA z zaleceniami dla Komisji w sprawie należytej staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw

18-11-2020 DEVE_AD(2020)657424 PE657.424v02-00 DEVE
Marc TARABELLA

OPINIA zawierającej zalecenia dla Komisji dotyczące ustanowienia unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych

14-09-2020 JURI_AD(2020)652513 PE652.513v03-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

OPINIA zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie unijnych ram prawnych mających na celu zatrzymanie i odwrócenie globalnego wylesiania spowodowanego przez UE

20-07-2020 DEVE_AD(2020)652315 PE652.315v02-00 DEVE
Michèle RIVASI

OPINIA w sprawie roli UE w ochronie i odtwarzaniu światowych lasów

02-07-2020 DEVE_AD(2020)648612 PE648.612v03-00 DEVE
Hildegard BENTELE

OPINIA w sprawie projektu rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

02-06-2020 DEVE_AD(2020)647002 PE647.002v02-00 DEVE
Beata KEMPA

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

29-05-2020 DEVE_AD(2020)646984 PE646.984v02-00 DEVE
Beata KEMPA

OPINIA w sprawie sprawozdania rocznego z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2019

07-02-2020 ECON_AD(2020)643215 PE643.215v02-00 ECON
Bas EICKHOUT

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg