Beata MAZUREK Beata MAZUREK
Beata MAZUREK

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Członkini

Polska - Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Strona główna Beata MAZUREK

Wiceprzewodnicząca

DLAT
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Członkini

IMCO
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
D-BR
Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii
DMER
Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem

Zastępstwo

EMPL
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
DACP
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Ostatnie prace

Europejska strategia w zakresie danych (A9-0027/2021 - Miapetra Kumpula-Natri)

25-03-2021
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Głosowałam za przyjęciem tej dyrektywy ponieważ stworzenie europejskiej przestrzeni danych przyczyni się do powstania nowych produktów i usług, wpłynie pozytywnie na budowanie konkurencyjności w gospodarce i polepszy jakość życia obywateli UE. Europa potrzebuje nowego, innowacyjnego i konkurencyjnego wobec największych systemowo ważnych platform internetowych modelu wymiany danych, który może być prawdziwą wartością dodaną i przełomem w budowaniu autonomicznej europejskiej gospodarki cyfrowej. Nowe rozwiązania cyfrowe są kluczowe z punktu widzenia ostatnich wydarzeń związanych z pandemią COVID-19, której skutki wykazały potrzebę wzmocnienia rynku cyfrowego w Europie, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych jego użytkowników.

Wdrażanie dyrektyw w sprawie jakości powietrza (A9-0037/2021 - Javi López)

25-03-2021
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Problem czystego powietrza dotyczy nasz wszystkich. Zmaga się z nim Europa, zmaga się z nim cały świat. Działania podjęte przez instytucje unijne mające na celu poprawę jakości powietrza muszą być sprawiedliwe i nie mogą nikogo dyskryminować. Problem znacznego zanieczyszczenia powietrza to problem, z którym zmagają się przede wszystkim duże ośrodki miejskie i aglomeracje. W Polsce dominującym źródłem złej jakości powietrza są przestarzałe systemy ogrzewania budynków mieszkalnych. Z roku na rok widać jednak na tym polu znaczną poprawę dzięki skutecznym działaniom samorządów we współpracy z władzami centralnymi. Polska w walce z zanieczyszczeniem powietrza wprowadziła kilka strategicznych programów tj. „Czyste Powietrze” czy „Mój Prąd”, które mają sukcesywnie poprawiać jego jakość. W ostatnich latach w Polsce stopniowo zwiększa się ilość pozyskiwanej energii z OZE, a plany rządu na najbliższe lata są ambitne i proekologiczne. Działania wspierające kraje członkowskie podejmowane przez Komisję Europejską to klucz do lepszego powietrza w Europie. Dyrektywa nad którą głosowaliśmy to z założenia dobra inicjatywa, jednakże tekst dokumentu zachęca do większego karania państw członkowskich za przekroczenie norm smogowych przy nie do końca jasnym systemie ich wyznaczania, dlatego też w końcowym głosowaniu zagłosowałam przeciw przyjęciu dyrektywy.

Nowa strategia UE–Afryka (A9-0017/2021 - Chrysoula Zacharopoulou)

25-03-2021
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Nowa strategia na rzecz współpracy pomiędzy UE a Afryką to ważny dokument w relacjach gospodarczych i społecznych między tymi kontynentami. W parze z szybkim wzrostem ludności w Afryce powinny iść działania inwestycyjne zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, mające na celu stworzenie nowych miejsc pracy i poprawę jakości życia mieszkańców. Koncepcja powinna skupić się również na współpracy technicznej i rozwojowej z Afryką w takich sektorach jak: opieka zdrowotna i infrastruktura sieciowa, energetyka, zielone technologie, sektor prywatny i przedsiębiorczość oraz niebieska gospodarka. Nie możemy zapominać o głównych bolączkach jakie trapią Afrykę, mianowicie kryzysie humanitarnym, klęskach żywiołowych, kryzysie zdrowotnym i ekologicznym. Na tych polach potrzebne są zdecydowane działania w celu wykorzystania szans i stawienia czoła wyzwaniom. Sprawozdanie to ważny, potrzebny dokument, w którym zawarte są kluczowe przedsięwzięcia służące poprawie bytu mieszkańców Afryki. Niestety w dokumencie mocno podkreślone są kwestie ideologiczne, które mają odniesienie do równości płci oraz zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych. Uważam, że nie są to tak istotne problemy, z którymi zmaga się teraz Afryka, a stawianie ich w centrum strategii może odwrócić naszą uwagę od spraw kluczowych tj. głód, zdrowie, prześladowania, kryzys gospodarczy i klimatyczny. Dlatego też wstrzymałam się od głosu w końcowym głosowaniu nad przyjęciem strategii.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg