Janina OCHOJSKA
Janina OCHOJSKA
Polska

Data urodzenia : , Gdánsk

Dziewiąta kadencja Parlamentu Janina OCHOJSKA

Grupy polityczne

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini

Partie krajowe

 • 02-07-2019 / 16-07-2019 : Bezpartyjna (Polska)
 • 17-07-2019 / 15-07-2024 : Independent (Polska)

Deputowani

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Komisja Rozwoju
 • 02-07-2019 / 31-12-2023 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 12-02-2020 / 15-07-2024 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią
 • 12-02-2020 / 15-07-2024 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 24-03-2021 / 19-01-2022 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Komisja Rozwoju
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 01-01-2024 / 15-07-2024 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego OACPS–UE
 • 01-01-2024 / 15-07-2024 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Afryka–UE

Zastępstwo

 • 02-07-2019 / 23-03-2021 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegacja do spraw Stosunków z Państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego, w tym do Wspólnych Komisji Parlamentarnych UE–Maroko, UE–Tunezja i UE–Algieria
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 05-04-2022 / 15-07-2024 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii, decyzję (UE) 2015/1814 w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i rozporządzenie (UE) 2015/757

28-03-2022 DEVE_AD(2022)704668 PE704.668v02-00 DEVE
Antoni COMÍN I OLIVERES

OPINIA w sprawie dostępu do wody jako prawa człowieka – wymiar zewnętrzny

03-03-2022 DEVE_AD(2022)699231 PE699.231v02-00 DEVE
Stéphane BIJOUX

Inne działania parlamentarne

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Russiagate: zarzuty dotyczące rosyjskiej ingerencji w procesy demokratyczne w Unii Europejskiej (RC-B9-0124/2024)

08-02-2024

W czasach gdy wolność, demokracja, pokój, praworządność oraz prawa człowieka są szczególnie zagrożone, chronienie podstawowych europejskich wartości w naszej Unii stało się priorytetem. Wojna w Ukrainie pokazała, że to, co niedawno wydawało się niemożliwe, może wkrótce stać się nieuniknione.
Postanowiłam poprzeć wspólny projekt rezolucji w sprawie zarzutów dotyczących rosyjskiej ingerencji w procesy demokratyczne w UE.
Rosyjskie kampanie dezinformacyjne (wyłapywane między innymi przez East Stratcom Task Force) mające na celu destabilizację oraz szerzenie podziału w UE nieustannie się mnożą. Permanentnie aktualizowana baza danych programu EUvsDisinfo zgromadziła już ponad 16 566 przypadków (stan na 14/02/2024). Liczne rosyjskie próby ingerencji w wybory, wspieranie i finansowanie skrajnych oraz separatystycznych partii czy też korupcja to obecnie jedne z głównych zmartwień UE. Ingerencja w jednym z krajów członkowskich dotyka całej wspólnoty. Nie wolno nam dopuścić do osłabienia naszych instytucji i ulec fragmentacji.
Jestem przekonana, że we współpracy z Radą i Komisją podjęte zostaną odpowiednie kroki w celu obrony i wzmocnienia naszych demokracji.

Rola dyplomacji prewencyjnej w rozwiązywaniu zamrożonych konfliktów na świecie – zmarnowana szansa czy zmiana na przyszłość? (A9-0404/2023 - Željana Zovko)

17-01-2024

Biorąc pod uwagę zmianę światowego porządku, rosnące napięcia geopolityczne oraz konflikty, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu europejskiemu i globalnemu, oczywiste jest, że dyplomacja prewencyjna wymaga stałej i zwiększonej uwagi ze strony UE. W związku z tym poparłam sprawozdanie w sprawie roli dyplomacji prewencyjnej w rozwiązywaniu zamrożonych konfliktów na świecie.
W sprawozdaniu podkreśla się potencjał Unii w zapobieganiu konfliktom i w ich wczesnym identyfikowaniu oraz potrzebę zwiększenia widoczności działań UE w tej kwestii. Zalecenia koncentrują się m.in. na wzmocnieniu partnerstw i koordynacji międzynarodowej z organizacjami takimi jak ONZ czy OBWE. W dokumencie skupiono się również na współpracy z lokalnymi działaczami oraz organizacjami pozarządowymi, by lepiej zrozumieć kontekst lokalny i kulturowy, budować zaufanie i gromadzić informacje wczesnego ostrzegania na dotkniętych obszarach.
Podczas mojej wieloletniej aktywności w Polskiej Akcji Humanitarnej byłam świadkiem wielu ludzkich cierpień wywołanych przez konflikty, którym często można byłoby zapobiec, jeśli przeciwdziałalibyśmy ich podstawowym przyczynom. Wierzę, że sprawozdanie, które poparłam, może przyczynić się do budowania skutecznych mechanizmów zapobiegających przyszłym konfliktom, a potencjał Unii powinien stanowić motywację do osiągnięcia przez nią większej roli na arenie międzynarodowej.

Substancje zanieczyszczające wody powierzchniowe i podziemne (A9-0238/2023 - Milan Brglez)

12-09-2023

We wtorek 12 września poparłam sprawozdanie w sprawie zmniejszenia zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych oraz poprawy standardów jakości wody w UE. Dokument powstał w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, który zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050. Propozycje zawarte w sprawozdaniu mają na celu ochronę cennych zasobów słodkowodnych w Europie przed skażeniem wynikającym z nieodpowiedzialnego stosowania substancji chemicznych.
Reformy zwiększające ochronę wód gruntowych są istotne w kontekście postępujących zmian klimatycznych, w wyniku których rosnąca liczba krajów członkowskich doświadcza problemów z dostępem do słodkiej wody, szczególnie w okresie letnim. Regularne uaktualnianie obowiązujących przepisów umożliwi nie tylko wzmożenie kontroli nad jakością substancji chemicznych stosowanych przez przemysł i rolnictwo, ale również przeciwdziałanie skutkom kryzysu klimatycznego, które wpływają na dostęp do czystej wody w Europie. Istotnym elementem sprawozdania jest też zwrócenie uwagi na producentów szkodliwych substancji i na koszty związane z monitorowaniem zanieczyszczeń, które powinni ponieść.
Wierzę, że wejście w życie propozycji zawartych w sprawozdaniu umożliwi skuteczniejszą ochronę naszych ekosystemów wodnych, co stanowiło jeden z postulatów wyrażonych przez obywateli UE podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Pytania do Prezydium, Konferencji Przewodniczących i kwestorów

Posłowie mogą przedkładać przewodniczącemu pytania dotyczące Prezydium, Konferencji Przewodniczących i kwestorów oraz zakresu ich obowiązków. Art. 32 ust. 2 Regulaminu

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 140 i 141, załącznik III

Odpowiedzi na pytania do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Odpowiedzi na pytania posłów skierowane do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Art. 140 i 141 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia

Wszystkie poniższe oświadczenia zostały podpisane przez posła, nawet jeżeli podpis nie jest widoczny w kopii on-line.

Posiedzenia

Humanitarian situation in Gaza - discussion with a representative from UNRWA

Deputowani
OCHOJSKA Janina
Data, miejsce:
Office in the European Parliament, Brussels
Funkcja:
Deputowani
Spotkanie z:
UNRWA

Discussing EU policy on Belarus with a representative from IOM

Deputowani
OCHOJSKA Janina
Data, miejsce:
Office in the European Parliament, Brussels
Funkcja:
Deputowani
Spotkanie z:
IOM

Lunch discussion: Busting disinformation in the Global South. Empowering civil society in the Sahel and Central America through media development

Deputowani
OCHOJSKA Janina
Data, miejsce:
MEP Salon in the European Parliament, Brussels
Funkcja:
Deputowani
Spotkanie z: