Bogdan RZOŃCA Bogdan RZOŃCA
Bogdan RZOŃCA

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Członek

Polska - Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Data urodzenia : , Zarzecze

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca Bogdan RZOŃCA

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do nadzwyczajnych zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, aby zapewnić pomoc na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU)

02-09-2020 BUDG_AD(2020)653948 PE653.948v02-00 BUDG
Karlo RESSLER

OPINIA w sprawie przeglądu funkcjonowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej

15-07-2020 BUDG_AD(2020)652609 PE652.609v02-00 BUDG
Karlo RESSLER

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

29-06-2020 BUDG_AD(2020)648513 PE648.513v02-00 BUDG
Siegfried MUREŞAN

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Seszeli oraz protokołu wykonawczego do tej umowy (na lata 2020–2026)

06-05-2020 BUDG_AD(2020)646988 PE646.988v02-00 BUDG
Lefteris CHRISTOFOROU

OPINIA w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2020 r.

17-02-2020 BUDG_AD(2020)644963 PE644.963v02-00 BUDG
Margarida MARQUES

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg