Bogdan RZOŃCA Bogdan RZOŃCA
Bogdan RZOŃCA

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Członek

Polska - Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Data urodzenia : , Zarzecze

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania Bogdan RZOŃCA

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Program InvestEU (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli)

13-11-2020

InvestEU ma zastąpić sukcesywnie wykorzystywany w ostatnich latach Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), z którego Polska pozyskała znaczne środki. Nowy program ma na celu domknięcie luki inwestycyjnej trapiącej Europę. Pobudzenie inwestycji wspierających konkurencyjność oraz ekonomiczną, terytorialną i społeczną spójność Europy jest kluczowe szczególnie ze względu na kryzys gospodarczy związany z pandemią COVID-19 i zieloną transformację, która najbardziej dotyka mniej zamożne państwa UE.
Biorąc pod uwagę przyszłe negocjacje pomiędzy Parlamentem i Radą, zdecydowałam się poprzeć obecną propozycję mimo zastrzeżeń co do zmniejszenia elastyczności funduszu. Decyzja o finalnym wsparciu InvestEU po zakończeniu negocjacji międzyinstytucjonalnych, jak i innych programów związanych z wieloletnimi ramami finansowymi będzie uzależniona od rozwiązania kwestii tzw. mechanizmu praworządności omawianego w ramach innej procedury legislacyjnej.

Projekt decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (A9-0146/2020 - José Manuel Fernandes, Valerie Hayer)

16-09-2020

Głosowałem nad sprawozdaniem posła Fernandesa i posłanki Hayer odnośnie do wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej poprzez wstrzymanie się od głosu. Uzasadniając tę decyzję, należy wskazać, że sprawozdanie zawierało wiele elementów negatywnych dla Polski. Najważniejszymi punktami sprawozdania ocenianymi negatywnie z punktu widzenia Polski są:
· Motyw 7, art. 2.1.1.(c) – zmiany w stosunku do nowego zasobu własnego, tj. krajowego wkładu na bazie odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi. Sprawozdanie proponuje podniesienie stawki z 0,8 do 2 EUR za kg, a także wyeliminowanie korzystnej dla Polski korekty nadmiernej regresywności tej wpłaty. W przypadku wprowadzenia postulowanych zmian można szacować, że Polska w okresie 2021–2027 wpłaciłaby do budżetu UE ok. 2,7 mld EUR więcej niż na bazie kompromisu wynegocjowanego w lipcu 2020 r.
· Motyw 7a, 8a, art. 2.1.1.(ca) – wprowadzenie od 2021 r. nowego zasobu własnego na bazie dochodów z ETS. Wykluczenie tej wysoce regresywnej i niesprawiedliwej propozycji z porozumienia WRF było ogromnym sukcesem Polski. Koszt dla Polski wprowadzenia zasobu własnego opartego na ETS w zależności od konkretnego rozwiązania oraz zakładanych cen uprawnień wahałby się między ok. 2,1 do aż 7,4 mld EUR przez 7 lat.
Wprowadzenie powyższych zapisów spowodowałoby obciążenia Polski szacowane na 10 mld euro.

Europejski Zielony Ład (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020)

15-01-2020

Komisja Europejska zaproponowała Europejski Zielony Ład zawierający tak daleko idące postulaty, jak neutralność klimatyczna do 2050 roku czy zwiększenie celów redukcji emisji CO2 do 2030 r., bez czekania na stanowisko Rady Europejskiej w tych strategicznych kwestiach. Tym samym pozbawiła państwa członkowskie ich wiodącej roli w określaniu dalekosiężnej strategii Unii. Parlament Europejski w swojej rezolucji będącej odpowiedzią na Zielony Ład poszedł jeszcze dalej. Według Parlamentu nie tylko Unia, ale każde państwo członkowskie osobno ma być neutralne klimatycznie do 2050 roku (tym samym Parlament ignoruje postanowienia Rady Europejskiej z 12 grudnia wyłączające Polskę z tego celu), a cel redukcji emisji do roku 2030 określa w wysokości 55%, chociaż dopiero niedawno zakończyliśmy prace nad i tak wymagającym celem 40% ustanowionym w roku 2014. Poza tym rezolucja wnosi o przyjęcie wielu innych rozwiązań, które mogą negatywnie obciążyć rolników i konsumentów, a jednocześnie odmawia właściwej roli takim rozwiązaniom jak energia nuklearna czy gaz naturalny, które mogłyby znacząco ograniczyć emisje.
Mimo pozytywnych zapisów dotyczących wspierania sprawiedliwej transformacji (choć rozmiar Funduszu w propozycji Komisji rozczarowuje) czy zaskakująco pozytywnego przyjęcia naszej poprawki o zniesieniu zbędnej siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, nie mogliśmy poprzeć tekstu rezolucji, który nakłada na nas nieproporcjonalnie duże obciążenia.

Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0 (B9-0238/2019)

18-12-2019

. – Popieram osiągnięcie porozumień w sprawie zwalczania uchylania się od płacenia podatków na szczeblu międzynarodowym, najlepiej na szczeblu OECD. Trzeba walczyć z przestępstwami. Pragnę podkreślić, że w gestii państw członkowskich leży transpozycja wszystkich minimalnych norm do prawa krajowego. Nie zgadzam się jednak na obchodzenie jednomyślności w sprawie podatków, w której to dziedzinie kompetencja państw członkowskich jest niepodważalna.
Obawiam się, że zachęcanie do utworzenia międzyrządowego organu podatkowego w ramach ONZ wychodzi daleko poza obecnie dyskutowane propozycje w ramach BEPS 2.0. Stanowienie i egzekwowanie podatków jest jednym z czynników świadczących o samodzielności i sprawności państwa i nie może być zgody na przesuwanie tych kompetencji w proponowanym zakresie na organizacje, które zyskałyby w ten sposób cechy odpowiednie dla państwa. Co więcej, rodzi to ryzyko, że UE stanie się miejscem, gdzie większość będzie forsowała rozwiązania dla mniejszości. Dlatego zagłosowałem przeciw rezolucji.

Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2019 r. (COP25) (B9-0174/2019)

28-11-2019

. – Szczyt klimatyczny COP25 odbędzie się w Madrycie w dniach 2–13 grudnia. W projekcie rezolucji zawarto ostrzeżenie, że nawet ambitne cele umowy nie gwarantują uniknięcia znaczących i niekorzystnych skutków dla klimatu, wezwano do zmniejszenia do zera poziomu netto emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. oraz do podniesienia do 55% do roku 2020 ustalonych na poziomie krajowym wkładów UE wyznaczonych na 2030 r. W projekcie podkreślono wkład wszystkich sektorów, a zwłaszcza sektora lotnictwa międzynarodowego i sektora morskiego, ponieważ obecnie podejmowane są w tej dziedzinie wysiłki za pośrednictwem ICAO i IMO, oraz wezwano UE do podjęcia działań.
Zagłosowałem przeciwko rezolucji, gdyż moim zdaniem w dokumencie tym znalazły się zbyt daleko idące postulaty. W pełni popieram porozumienie paryskie, ale nie mogę zgodzić się na zawarty w rezolucji apel do Komisji o przedstawienie strategii na rzecz osiągnięcia zeroemisyjności już do roku 2050. Jestem również przeciwny zwiększeniu celu na 2030 r. do poziomu 55%, ponieważ pociągnie to za sobą ogromne koszty i zagrozi konkurencyjności przemysłu UE (zresztą sprzeciwiała się temu również ustępująca Komisja). W tekście wzywa się państwa członkowskie do stopniowej rezygnacji z węgla do 2030 r., co jest całkowicie nierealistyczne i sprzeczne z ideą sprawiedliwej transformacji, gdyż byłoby warunkiem korzystania z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Belgię – EGF/2019/001 BE/Carrefour (A9-0021/2019 - José Manuel Fernandes)

14-11-2019

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji pomaga pracownikom dotkniętym zwolnieniami grupowymi w wyniku procesu restrukturyzacji związanego ze zmianami w strukturze światowego handlu. Fundusz interweniuje z reguły tam, gdzie mamy do czynienia ze zwolnieniem ponad 500 osób przez jedną firmę lub jeśli zwolnienia obejmują dużą liczbę pracowników konkretnego sektora w jednym lub w kilku sąsiadujących ze sobą regionach.
W czerwcu 2019 r. Belgia złożyła wniosek o wkład finansowy z EFG w związku ze zwolnieniami w Carrefour Belgique SA w Belgii. Handel detaliczny przechodzi okres poważnych zmian związanych z globalizacją (zakupy przez internet), co prowadzi do zwolnień. W przypadku Carrefoura wzrost sprzedaży internetowej ze strony sprzedawców spoza UE przyczynił się do spadku sprzedaży produktów niespożywczych w hipermarketach Carrefour.
Proponowane uruchomienie kwoty 1 632 mln EUR ma pomóc 730 beneficjentom w znalezieniu nowej pracy poprzez poradnictwo zawodowe, kształcenie, szkolenie i przekwalifikowywanie oraz wspieranie przedsiębiorczości i rozpoczynanie działalności gospodarczej, dlatego też zagłosowałem za uruchomieniem EFG dla Carrefour - Belgia.

Penalizacja edukacji seksualnej w Polsce (B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019)

14-11-2019

Złożony przez grupę S&D projekt rezolucji wzywający PE do przyjęcia rezolucji w sprawie penalizacji edukacji seksualnej w Polsce jest nieuzasadniony i opiera się na fałszywych informacjach.
Istotę problemu stanowi inicjatywa obywatelska „Stop pedofilii”, która wcale nie zakłada karania za edukację seksualną, a nawołuje do sankcji prawnych za „propagowanie lub pochwalanie podejmowania przez małoletniego czynności seksualnej”. Pod inicjatywą podpisało się 265 tysięcy osób, co oznacza, że Parlament ma obowiązek zająć się propozycją ustawy i obecnie pracuje nad nią zgodnie z polską konstytucją.
Edukacja seksualna jest dostępna w Polsce i, w przeciwieństwie do wielu innych państw członkowskich, jest nieobowiązkowa; prawa rodziców są więc w pełni szanowane.
Biorąc pod uwagę powyższą informację oraz fakt, że projekt nie został złożony przez rząd ani nie nawołuje do zakazu edukacji seksualnej w Polsce, a prawo oświatowe i karne wchodzą głównie w zakres kompetencji państw członkowskich, zagłosowałem przeciw projektowi rezolucji, która ma charakter polityczny i opiera się na fałszywych danych.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg