Radosław SIKORSKI
Radosław SIKORSKI
Polska

Data urodzenia : , Bydgoszcz

Dziewiąta kadencja parlamentarna Radosław SIKORSKI

Grupy polityczne

 • 02-07-2019 / 12-12-2023 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe

 • 02-07-2019 / 12-12-2023 : Platforma Obywatelska (Polska)

Przewodniczący

 • 09-10-2019 / 12-12-2023 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Deputowani

 • 02-07-2019 / 08-10-2019 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 09-10-2019 / 12-12-2023 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 14-09-2020 / 23-03-2022 : Komisja Specjalna ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej
 • 18-10-2021 / 12-12-2023 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Partnerstwa UE–Zjednoczone Królestwo
 • 20-01-2022 / 12-12-2023 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 20-01-2022 / 12-12-2023 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

Zastępstwo

 • 02-07-2019 / 12-12-2023 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami
 • 24-03-2022 / 18-07-2023 : Komisja śledcza ds. zbadania stosowania oprogramowania Pegasus i równoważnego oprogramowania szpiegowskiego służącego inwigilacji

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wdrożenia dyrektywy 2009/81/WE dotyczącej zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa oraz dyrektywy 2009/43/WE dotyczącej transferu produktów związanych z obronnością

11-12-2020 AFET_AD(2020)657437 PE657.437v02-00 AFET
Sven MIKSER

Projekt(-y) rezolucji

Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Prawo do aborcji w Polsce (B9-0373/2020)

26-11-2020

Głosowałem za rezolucją w sprawie zakazu aborcji w Polsce, ponieważ podzielam oburzenie i frustrację milionów Polek i Polaków w związku z orzeczeniem tzw. Trybunału Konstytucyjnego, w którym uznano za niekonstytucyjny przepis ustawy z 1993 r. dopuszczający aborcję z uwagi na ciężkie wady lub nieuleczalną chorobę płodu zagrażające jego życiu.
Głosowałem „za”, ponieważ zgadzam się, iż wspomniane orzeczenie doprowadzi do wzrostu liczby niebezpiecznych aborcji, co w konsekwencji zagrozi życiu wielu Polek. Podzielam oburzenie dotyczące sposobu wprowadzenia tego zakazu przez partię rządzącą oraz perfidnie wybranego czasu pandemii, który z uwagi na obostrzenia i zakaz zgromadzeń miał uniemożliwić protesty, a który de facto je spotęgował.
Poparłem rezolucję, pomimo iż nie ze wszystkimi jej zapisami się zgadzam. Nie sposób jednak odrzucić europejskiego aktu solidarności z protestującymi w Polsce w obliczu fundamentalistycznej presji Ordo Iuris i Radia Maryja.
Chcę jednak podkreślić, iż kwestie aborcji należą do wyłącznej kompetencji państw członkowskich i tym samym zabiegi aborcyjne nie powinny być finansowane z budżetu UE. Omawiana rezolucja nie jest jednak aktem prawnie wiążącym, a jedynie wyrazem europejskiej solidarności i zaniepokojenia.
Ponadto uważam, iż aborcja jest aktem niepożądanym, ostatecznością czasem konieczną, i wyrażam wątpliwość, czy we wszystkich przypadkach może być ona uznana za prawo człowieka.

Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków

17-04-2020

Szanowni Państwo! Poparłem tekst rezolucji ws. skoordynowanych działań UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków, ponieważ zawiera ona szereg propozycji niezbędnych działań, jakie powinna podjąć teraz Unia Europejska.
M.in. wzywa ona KE do zaproponowania ogromnego i elastycznego pakietu finansowego na rzecz odbudowy europejskiej gospodarki po kryzysie. Wzywa do użycia wszystkich dostępnych i niewykorzystanych środków w obecnym budżecie UE do wsparcia najbardziej dotkniętych regionów i branż gospodarki, a także wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, aby nie musiały zwalniać pracowników.
Wzywa również do zmiany w systemie produkcji leków, aby Europa była w mniejszym stopniu uzależniona od krajów zewnętrznych, oraz apeluje o zwiększenie budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Europejskiej Agencji Leków, aby odpowiedź na kolejne epidemie była szybsza i jak najlepiej skoordynowana.
Rezolucja wspomina także o rządach, które wykorzystują epidemię, aby zagarnąć dla siebie jeszcze więcej władzy i niszczyć normy demokratyczne. W polskiej delegacji EPL mówimy NIE łamaniu prawa i wykorzystaniu pandemii do budowania rządów autorytarnych. Nie chcemy też, żeby za błędy obecnego rządu płacili Polacy, i tak już ciężko dotknięci przez kryzys. To, że po raz kolejny Europa z niepokojem upomina się o prawa Polaków, jest wynikiem łamania prawa w Polsce przez Jarosława Kaczyńskiego i jego podopiecznych.

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia

Wszystkie poniższe oświadczenia zostały podpisane przez posła, nawet jeżeli podpis nie jest widoczny w kopii on-line.

Posiedzenia

Debate: "Domestic fissures and foreign policy"

Deputowani
SIKORSKI Radosław
Data, miejsce:
Washington DC, United States of America
Funkcja:
Deputowani
Spotkanie z:
Daimler US-EU Forum

The Zaleski Symposium

Deputowani
SIKORSKI Radosław
Data, miejsce:
Cambridge, United States of America
Funkcja:
Deputowani
Spotkanie z:
Harvard University

Interview on Critical Regional Assumptions

Deputowani
SIKORSKI Radosław
Data, miejsce:
Online
Funkcja:
Deputowani
Spotkanie z:
Gatehouse Advisory Partners