Eugen TOMAC Eugen TOMAC
Eugen TOMAC

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Rumunia - Partidul Mișcarea Populară (Rumunia)

Data urodzenia : , Ismail

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania Eugen TOMAC

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Wzmocnienie wolności mediów: ochrona dziennikarzy w Europie, nawoływanie do nienawiści, dezinformacja i rola platform (A9-0205/2020 - Magdalena Adamowicz) RO

25-11-2020

Am votat pentru libertatea de exprimare, pentru libertatea şi pluralismul mass-media, pentru protecţia şi garantarea siguranței jurnaliștilor, precum şi împotriva incitării la ură, împotriva dezinformării, propagandei, extremismului şi xenofobiei. Sunt necesare îmbunătățirea rezilienței la dezinformare a societăţilor europene prin programe specializate, conferințe și dezbateri publice adresate cetăţenilor, care să promoveze alfabetizarea mediatică și informațională precum și alte forme de învățare comună destinate actorilor din mass-media. Aceasta implică responsabilizarea tuturor sectoarelor societății. Educaţia este cheia.
Garantarea libertăţii presei și a libertăţii de exprimare constituie principiile de bază ale unei democrații moderne funcționale şi avem datoria de a le afirma și de a le proteja în mod neechivoc.

Ocena wyborów europejskich (A9-0211/2020 - Pascal Durand) RO

25-11-2020

Aplaud eforturile de întărire a cooperării pentru combaterea dezinformării și a interferențelor în procesele electorale europene. Acest aspect a fost remarcabil în contextul ultimelor alegeri europene din mai 2019 când Statele membre şi-au coordonat eforturile pentru identificarea și reducerea impactului campaniilor de dezinformare. Mai mult decât atât, am înțeles cu toții importanța mobilizării sectorului privat pentru combaterea dezinformării, a platformelor online, a agențiile de publicitate și a sectorul publicitar, întrucât amploarea acestui fenomen este direct legată de capacitatea platformelor de a amplifica, a direcționa și a răspândi mesaje cu caracter de dezinformare ale unor părți rău-intenționate. UE a publicat un Cod de bune practici privind dezinformarea semnat de numeroase platforme care s-au angajat în crearea unui ecosistem online mai transparent, mai fiabil și mai responsabil și să îi protejeze pe utilizatori împotriva dezinformării. Pentru că dezinformarea constituie un afront la adresa dreptului la liberă exprimare, şi în mod ultim, un atac asupra proceselor democratice.

Program działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 („Program UE dla zdrowia”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) EN

13-11-2020

The COVID-19 pandemic has proven that it is high time for a stand-alone European health programme. What we need now is to strengthen national health systems, to enable access to medication for all and at affordable prices, and to advance a strategy centred on tackling cross-border health threats. This is what we voted for in Parliament today. In addition, the EU4Health Programme will aim at tackling EU Members States’ dependence on non-EU countries’ medicines supplies by supporting the development of a European system for monitoring, reporting and notifying shortages of medicines, medical devices, vaccines, diagnostic tools and other healthcare products. I am glad that the European Parliament had a crucial say in suggesting a budget increase – EUR 5.1 billion will be the funding required to properly support the implementation of EU4Health.

Program InvestEU (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) RO

13-11-2020

Fondul InvestEU furnizează o garanție a UE pentru a sprijini operațiunile de finanțare și de investiții desfășurate de parteneri, care contribuie la obiectivele politicilor interne ale Uniunii.
Acesta va contribui la îmbunătățirea competitivității, a convergenței și coeziunii socioeconomice ale Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și al digitalizării, la utilizarea eficientă a resurselor în cadrul economiei circulare, la îmbunătățirea sustenabilității și a caracterului incluziv al creșterii economice a Uniunii, precum și la îmbunătățirea rezilienței sociale și a integrării piețelor de capital ale Uniunii.
În această perioadă grea determinată de pandemia de COVID-19 si efectele economice nefaste ale acesteia, investițiile sunt cheia. Trebuie ca Uniunea Europeană să iasă din această criză sanitară și economică mai puternică și mai rezilientă.

Wpływ środków stosowanych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 na demokrację, praworządność i prawa podstawowe (B9-0343/2020) EN

13-11-2020

The COVID-19 crisis has been testing the resilience of our societies and the strength of our European democracies, as well as national safeguards for the rule of law and fundamental rights in these unprecedented times. We have all put our trust in the actions of governments, since they have been paramount in ensuring the implementation of the emergency measures adopted to contain the pandemic. However, the resolution we have voted on in Parliament examines the impact of COVID-19 measures on democracy, fundamental rights and the rule of law and calls for increased scrutiny of the measures. All emergency measures in all EU Member States must be strictly proportionate to the situation, clearly connected to the health crisis, limited in time and subject to regular scrutiny.

Wzmocniona współpraca między publicznymi służbami zatrudnienia (A9-0128/2020 - Manuel Pizarro) RO

11-11-2020

Serviciile publice de ocupare a forței de muncă au un rol foarte important pe piețele forței de muncă din UE: gestionează considerabil bugetele din domeniul politicilor pieței forței de muncă, deservesc un număr mare de solicitanți de locuri de muncă și se îngrijesc ca locurile vacante să fie ocupate.
De aceea, colaborarea începută încă din 1997 între aceste servicii din statele membre are un rol benefic pentru lucrătorii europeni. Scopul acestei rețele de servicii publice este de a încuraja cooperarea și schimbul de bune practici în domeniul muncii, de a oferi servicii mai eficiente persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă în UE, de a promova modernizarea și consolidarea furnizării serviciilor naționale și de a pregăti contribuțiile la Strategia europeană pentru ocuparea forței de muncă și la politicile naționale corespunzătoare privind piața muncii.
Într-o Europă în care milioane de cetățeni lucrează în altă țară față de cea în care s-au născut și mai ales în contextul pandemiei de COVID-19, cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă este absolut necesară. De aceea, am votat această propunere prin care rețeaua va fi extinsă cel puțin până în 2027.

Wzmocnienie gwarancji dla młodzieży (B9-0310/2020) RO

08-10-2020

Garanția pentru tineret vizează asigurarea unei tranziții fără probleme de la școală către un loc de muncă, sprijinirea integrării pe piața forței de muncă și garantarea faptului că niciun tânăr nu este lăsat în voia sorții.
Astfel, încă din 2013, garanția pentru tineret a creat oportunități și a ajutat peste 24 de milioane de tineri să își găsească un loc de muncă sau să participe la un program de formare continuă, de stagiu sau ucenicie
Deocamdată, Garanția pentru tineret nu este obligatorie pentru statele membre, fiind o recomandare a Consiliului. Astfel, nu toate statele membre au urma-o, ceea ce are drept efect lăsarea tinerilor în urmă. În rezoluția sa din octombrie 2020, Parlamentul European consideră că este momentul ca Garanția pentru tineret să devină obligatorie, și nu voluntară. Prin urmare, invită din nou Comisia să propună un instrument de garanție pentru tineret, de data aceasta cu caracter obligatoriu pentru toate statele membre.
În plus, rezoluția cere o Garanție pentru tineret îmbunătățită, care, printre altele, să includă un interval mai mare de vârstă a beneficiarilor, să abordeze și dimensiunea de gen sau să abordeze situația tinerilor dezavantajați, precum tinerii cu dizabilități, tinerii fără adăpost, tinerii romi și tinerii migranți și refugiați.

Ustanowienie unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (A9-0170/2020 - Michal Šimečka) RO

07-10-2020

În ultimul deceniu, am asistat la atacuri repetate la adresa statului de drept, a drepturilor fundamentale și valorilor UE în mai multe state membre. Din păcate, experiența a arătat că instrumentele aflate la dispoziția Uniunii, inclusiv procedura prevăzută la articolul 7 din TUE, sunt ineficiente și fragmentate. Acest proiect de raport recunoaște că structural Uniunea nu dispune de instrumentele necesare pentru a contracara derapajele și încălcările din statele membre în materie de democrație, drepturi fundamentale și stat de drept și de aceea propune un mecanism cuprinzător care să poată analiza într-o manieră holistică modul în care statele membre respectă aceste valori. Am votat pentru instituirea unui astfel de mecanism pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale, ce va monitoriza evoluția acestor considerente, la nivel european, pe baza unor criterii obiective și transparente, pentru a identifica mai apoi evoluțiile negative, pentru a propune recomandări și pentru a analiza bune practici.

Europejska strategia leśna – dalsze działania (A9-0154/2020 - Petri Sarvamaa) RO

07-10-2020

Schimbările climatice și noile provocări în materie de mediu impun o nouă abordare, îmbunătățită, pentru sectorul forestier. Strategia europeană pentru păduri post-2020 trebuie să se alinieze la Pactul verde european, fiind independentă și cuprinzătoare, nesubordonată niciunei alte strategii sectoriale. Deși politica forestieră este, în principal, de competența statelor membre, UE contribuie prin politicile sale la gestionarea durabilă a pădurilor și la deciziile statelor membre privind pădurile.
Instrumentele de avertizare timpurie pentru prevenirea incendiilor și altor dezastre, lupta împotriva exploatării forestiere sunt elemente esențiale ale noii strategii, iar adoptarea cu majoritate de voturi a acesteia reprezintă angajamentul Europei pentru gestionarea durabilă a pădurilor și dezvoltarea sectorului forestier.

Wdrażanie krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnych postaw wobec osób pochodzenia romskiego w Europie RO

17-09-2020

Susțin nevoia unei propuneri legislative robuste din partea Comisiei care să prezinte o soluție reală pentru integrarea celei mai mari minorități etnice din Europa: populația de origine rromă. O strategie care să fie însoțită de o alocare financiară adecvată, atât la nivel european, cât și la nivel regional, național și local.
Ca toți cetățenii europeni, rromii trebuie să beneficieze de o mai mare protecție și incluziune socială și de egalitate - inclusiv egalitate de șanse - în toate sferele vieții (locuință, educație, asistență medicală, ocuparea forței de muncă, non-discriminare). În secolul 21 o proporție semnificativă a rromilor din Europa trăiește în condiții extrem de dificile și este privată de drepturile sale fundamentale în toate domeniile vieții. Această situație reprezintă o problemă Europeană ce trebuie gestionată în mod unitar de către toate statele membre.
O astfel de strategie a Comisiei ar trebui să încurajeze accelerarea eforturilor naționale în vederea incluziunii rromilor, la nivelul statelor, precum și coordonarea aplicării de directive în mod egal și echitabil pentru toți. Este necesară elaborarea de metodologii locale și regionale specifice comunităților rrome marginalizate, care să permită direcționarea mai bună a investițiilor și construirea unor programe care să favorizeze integrarea și bunăstarea tuturor.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg