Michel ROCARD Michel ROCARD
Michel ROCARD
Francja

Data urodzenia : , Courbevoie (Seine)

Data śmierci :

Szósta kadencja Parlamentu Michel ROCARD

Grupy polityczne

 • 20-07-2004 / 31-01-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe

 • 20-07-2004 / 31-01-2009 : Parti socialiste (Francja)

Deputowani

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 31-01-2007 / 31-01-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31-01-2007 / 31-01-2009 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

Zastępstwo

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Prawna
 • 15-09-2004 / 24-01-2007 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Prawna
 • 31-01-2007 / 31-01-2009 : Komisja Prawna
 • 14-03-2007 / 31-01-2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

all-activities

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie stanu stosunków UE-Afryka

13-09-2007 AFET_AD(2007)386526 PE386.526v02-00 AFET
Michel ROCARD

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przyjęcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej protokołu zmieniającego Porozumienie TRIPS, sporządzonego w Genewie w dniu 6 grudnia 2005 r.

28-06-2007 JURI_AD(2007)390411 PE390.411v03-00 JURI
Michel ROCARD

OPINIA Czas zwiększyć tempo – budowanie nowego partnerstwa dla przedsiębiorczości i rozwoju

04-10-2006 JURI_AD(2006)378643 PE378.643v03-00 JURI
Michel ROCARD

Projekt(-y) rezolucji

Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie stosowania otwartych źródeł oprogramowania

19-05-2008 P6_DCL(2008)0046 Wygasła
Jean Louis COTTIGNY Daniel COHN-BENDIT Michel ROCARD Bronisław GEREMEK Pierre PRIBETICH
Data otwarcia : 19-05-2008
Termin : 25-09-2008
Liczba sygnatariuszy : 154 - 25-09-2008

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie decyzji o rozpoczęciu negocjacji z Turcją, którą Rada Europejska ma podjąć w grudniu 2004 roku

13-10-2004 P6_DCL(2004)0040 Wygasła
Emma BONINO Daniel COHN-BENDIT Michel ROCARD João de Deus PINHEIRO Bronisław GEREMEK
Data otwarcia : 13-10-2004
Termin : 13-01-2005
Liczba sygnatariuszy : 162 - 13-01-2005

Lista obecności

Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.