Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Członkini prezydium

Słowacja - Sloboda a Solidarita (Słowacja)

Data urodzenia : , Bratislava

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Wspólne zasady przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty SK

26-03-2020

Vypuknutie ochorenia COVID-19 má veľký vplyv na medzinárodnú a európsku leteckú dopravu. Európska komisia chce pomôcť zmierniť dosah tejto infekcie, a preto urýchlene predložila cielené právne predpisy, ktoré majú dočasne odľahčiť letecké spoločnosti od povinností spojených s využívaním letiskových prevádzkových intervalov. Návrh som podporila.

Szczególne środki w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich i innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na wystąpienie epidemii COVID-19 [Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa] SK

26-03-2020

Výnimočná mobilizácia zdrojov z európskeho rozpočtu, najmä kohéznych fondov, na boj s negatívnymi ekonomickými dôsledkami koronavírusu. Opatrenia majú byť namierené na systémy zdravotnej starostlivosti v členských štátoch, na malé a stredné podniky, trh práce a iné zraniteľné časti hospodárstiev. Finančné prostriedky by celkovo mali prekonať 37 miliárd EUR. Návrh som podporila.

Pomoc finansowa zapewniana państwom członkowskim i państwom prowadzącym negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii, które odczuły znaczące skutki poważnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego SK

26-03-2020

Európska komisia navrhuje rozšíriť použitie daného fondu aj na krízy týkajúce sa verejného zdravia. FSEÚ bol vytvorený v roku 2002 na podporu členských štátov EÚ a prístupových krajín v čase veľkých katastrof spôsobených prírodnými udalosťami, ako sú povodne, búrky, zemetrasenia. Súčasný FSEÚ sa však prísne obmedzuje na živelné pohromy spôsobujúce fyzické škody, preto je potrebné ho doplniť. Navrhuje sa tiež zvýšiť úroveň zálohových platieb na jednotlivé katastrofy všetkých kategórií na 25 % predpokladaného príspevku z FSEÚ, a to najviac do výšky 100 miliónov EUR. Návrh som podporila.

System FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) SK

13-02-2020

Systém FADO umožňuje vnútroštátnym orgánom vymieňať si informácie o vzoroch pravých dokumentov a ich falzifikátoch. Od jeho vzniku tento systém riadil generálny sekretariát Rady.
Návrh Komisie prideľuje správu systému Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž s cieľom podporiť členské štáty v kontrole pravosti dokladov na hraniciach. Štruktúra prístupových práv systému umožní prístup k informáciám s rôznymi úrovňami podrobností. Orgány členských štátov, ako sú príslušníci pohraničnej stráže, polícia a iné orgány činné v trestnom konaní, budú mať prístup na základe pravidla “need-to-know”. Komisia a agentúra Frontex budú mať prístup v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh. Hlasovala som za tento návrh.

Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (B9-0093/2020, B9-0095/2020) SK

13-02-2020

Parlament prijíma každoročne odporúčania pre komisiu zastupujúcu EÚ, ktorá sa zúčastní zasadnutia Komisie OSN pre postavenie žien. Aj dnes je pre milióny žien a dievčat na celom svete dennou realitou rodovo motivované násilie alebo ich pretrvávajúca diskriminácia a obmedzovanie prístupu k základným službám, kam patrí aj reprodukčné zdravie. V správe sa uvádzajú požiadavky na nediskrimináciu a rovnosť, ktoré majú zlepšiť postavenie žien vo svete vrátane zlepšenia ich prístupu k vzdelaniu, či zdravotnej starostlivosti v oblasti reprodukčného zdravia, ktoré jednoznačne podporujem. V uznesení sú prítomné aj výzvy na prijímanie záväzných opatrení na znižovanie rozdielov v zastúpení žien pri rozhodovaní vrátane kvót, s ktorými nesúhlasím, pretože tieto opatrenia neboli dostatočne posúdené. Vzhľadom k dôležitosti tejto témy a mnohým pozitívnym výzvam na posilnenie práv žien som uznesenie podporila.

Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) SK

12-02-2020

Parlament udelil súhlas k návrhu Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamskou socialistickou republikou. Dohoda o voľnom obchode, ktorá okrem iného odstráni viac ako 99 % všetkých ciel, vytvorí nové príležitosti rastu a rozvoja na oboch stranách. Súčasťou dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom sú záväzky chrániť základné práva ľudí pri práci, ľudské práva v širšom zmysle a životné prostredie.
Hoci Vietnam nie je demokratickou krajinou, túto zmluvu s ním som podporila. Záruky, ktoré zmluva dáva, ako aj jej cieľ prakticky odbúrať či znížiť obchodné bariéry, ma presviedčajú, že po 10 rokoch od podpisu týchto zmlúv bude Vietnam oveľa demokratickejší a bližší trhovej ekonomike, než je dnes.

Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (rezolucja) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) SK

12-02-2020

Správa Európskeho parlamentu je nelegislatívnym uznesením o návrhu rozhodnutia o uzavretí Dohody o voľnom obchode EÚ s Vietnamom.
Dohoda o voľnom obchode, ktorá okrem iného odstráni viac ako 99 % všetkých ciel, vytvorí nové príležitosti rastu a rozvoja na oboch stranách. Súčasťou dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom sú záväzky chrániť základné práva ľudí pri práci, ľudské práva v širšom zmysle a životné prostredie.
Hoci Vietnam nie je demokratickou krajinou, túto zmluvu s ním som podporila. Záruky, ktoré zmluva dáva, ako aj jej cieľ prakticky odbúrať či znížiť obchodné bariéry, ma presviedčajú, že po 10 rokoch od podpisu týchto zmlúv bude Vietnam oveľa demokratickejší a bližší trhovej ekonomike, než je dnes.

Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) SK

12-02-2020

Parlament prijal odporúčanie k návrhu Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Vietnamom a EÚ (EVIPA). K hlavným prvkom dohody patria normy týkajúce sa investícií ako napríklad zásady nediskriminácie či zákaz vyvlastnenia. Súčasťou dohody je aj mechanizmus na predchádzanie prípadným sporom a ich urovnanie prostredníctvom stáleho medzinárodného a nezávislého systému investičných súdov.
Na rozdiel od dohody o voľnom obchode ustanovenia o ochrane investícií vyžadujú účasť členských štátov. Zmluva po nadobudnutí platnosti nahradí doterajších 21 bilaterálnych investičných zmlúv medzi Vietnamom a členskými štátmi EÚ.
Hoci Vietnam nie je demokratickou krajinou, túto zmluvu s ním som podporila. Záruky, ktoré dohoda prináša, ako aj jej cieľ znížiť investičné bariéry, ma presviedčajú, že po 10 rokoch od podpisu týchto zmlúv bude Vietnam oveľa demokratickejší a bližší trhovej ekonomike, než je dnes.

Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem (rezolucja) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) SK

12-02-2020

Správa Európskeho parlamentu je nelegislatívnym uznesením o návrhu rozhodnutia o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom.
K hlavným prvkom dohody patria normy týkajúce sa investícií ako napríklad zásady nediskriminácie či zákaz vyvlastnenia. Súčasťou dohody je aj mechanizmus na predchádzanie prípadným sporom a ich urovnanie prostredníctvom stáleho medzinárodného a nezávislého systému investičných súdov.
Na rozdiel od dohody o voľnom obchode ustanovenia o ochrane investícií vyžadujú účasť členských štátov. Zmluva po nadobudnutí platnosti nahradí doterajších 21 bilaterálnych investičných zmlúv medzi Vietnamom a členskými štátmi EÚ.
Hoci Vietnam nie je demokratickou krajinou, túto zmluvu s ním som podporila. Záruky, ktoré dohoda prináša, ako aj jej cieľ znížiť investičné bariéry, ma presviedčajú, že po 10 rokoch od podpisu týchto zmlúv bude Vietnam oveľa demokratickejší a bližší trhovej ekonomike, než je dnes.

Sprzeciw na podstawie art. 111 Regulaminu: unijna lista projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (B9-0091/2020) SK

12-02-2020

Podľa nariadenia o TEN-E (Trans-european Energy Infrastructure) Komisia identifikuje najdôležitejšie projekty spoločného záujmu (PCI), ktoré prepájajú siete elektrickej energie, inteligentné siete, siete plynu, ropy a CO2 v celej EÚ. Tieto projekty budú môcť benefitovať zo zjednodušeného procesu udeľovania povolení a uchádzať sa o financovanie z prostriedkov EÚ. Komisia 31. októbra 2019 prijala v poradí štvrtý zoznam PCI. Podľa Komisie zoznam projektov podporuje energetickú bezpečnosť a je v súlade s cieľmi EÚ v oblasti dekarbonizácie.
Znenie námietky navrhuje nesúhlasiť s návrhom Komisie, aby zoznam PCI obsahoval aj projekty týkajúce sa zemného plynu. Počet takýchto projektov sa pritom znížil z 53 na 32. Celkový počet projektov v zozname PCI je 151. Uznesenie zároveň vyzýva Komisiu, aby predložila nový delegovaný akt, ktorým sa zabráni výstavbe akejkoľvek novej infraštruktúry v oblasti fosílnych palív, ktorá by mohla viesť k odkázanosti na fosílne palivá.
Keďže výstavba nových plynovodov nemusí byť automaticky neekologická (ak napríklad povedie k urýchlenému zatváraniu uholných elektrární), hlasovala som proti tejto námietke.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Adres pocztowy

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Wiertz 05U041
    1047 Bruxelles