Adam BIELAN Adam BIELAN
Adam BIELAN

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Członek

Polska - Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Data urodzenia : , Gdańsk

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania Adam BIELAN

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Program InvestEU (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli)

13-11-2020

. – Pomimo licznych inicjatyw i programów, Unia Europejska nadal zmaga się ze znaczną luką inwestycyjną. Program InvestEU, stanowiący część pakietu wieloletnich ram finansowych 2021-2027, ma na celu rozwiązanie problemu wciąż znacznej luki inwestycyjnej, dodatkowo zwiększonej przez pandemię COVID-19.
Program InvestEU scali wiele instrumentów finansowych UE dostępnych w ramach obecnych wieloletnich ram finansowych i rozszerzy plan inwestycyjny dla Europy (EFSI). Dzięki gwarancjom z unijnego budżetu InvestEU ma zachęcać inwestorów publicznych i prywatnych do udziału w projektach finansowo-inwestycyjnych, by zaradzić niedoskonałościom rynku i nieoptymalnym sytuacjom inwestycyjnym.
Dostęp do finansowania jest przede wszystkim skierowany do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Bardzo ważne jest również utrzymanie ambitnego budżetu i prostoty jego wykorzystania.
Zdecydowałem się poprzeć propozycję Komisji ze względu na potencjał programu, który może w dużym stopniu przyczynić się do ożywienia gospodarczego i tak bardzo potrzebnych inwestycji w Europie.

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel)

12-11-2020

. – Pierwszy roczny budżet wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027 jest ściśle powiązany z trwającymi negocjacjami w sprawie samych WRF. Po wybuchu pandemii Covid-19, Komisja zaproponowała Instrument na rzecz odbudowy "Nowa generacja UE", którego fundusze wzmocnią programy mające kluczowe znaczenie dla odbudowy gospodarek.
Kompromis Parlamentu Europejskiego zwiększył poziom środków w budżecie na rok 2021, który po negocjacjach wynosi prawie 182 mld EUR. W sprawozdaniu proponuje się zwiększenie o 14 mld EUR środków przeznaczonych na 15 sztandarowych programów UE. Znalazły się wśród nich programy na rzecz służby zdrowia, instrument „Łącząc Europę”, program „Horyzont Europa”, InvestEU, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejski Instrument Sąsiedztwa. Wszystkie te sztandarowe programy są niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju Europy.
Chociaż moja grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów głosowała za kompromisem w sprawie poprawek budżetowych, wstrzymaliśmy się od głosu w ostatecznym glosowaniu w odniesieniu do rezolucji posła Larrouturou. Naszym zdaniem cele klimatyczne na poziomie 60% do 2030 r. są niewykonalne i będą bardzo dużo kosztować Unię Europejską. Jednym z głównych powodów jest także nowy mechanizm państwa prawa jako warunku zgody PE na roczną procedurę budżetową. Wprowadzenie takiego mechanizmu dałoby instytucjom europejskim więcej uprawnień niż posiadają dotychczas w Traktatach.

Zalecenie dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie stosunków z Białorusią (A9-0167/2020 - Petras Auštrevičius)

21-10-2020

. – Wybory prezydenckie na Białorusi w sierpniu 2020 r. odbyły się z rażącym naruszeniem wszystkich uznanych na szczeblu międzynarodowym standardów, demokratycznych zasad i wartości europejskich. Parlament Europejski, oprócz przyjęcia rezolucji w dniu 15 września 2020 roku, głosował także nad projektem zalecenia w sprawie stosunków z Białorusią.
W sprawozdaniu zaproponowano wszechstronne i bardziej dogłębne spojrzenie na obecne stosunki między Unią Europejską i Białorusią. Odzwierciedla ono również niedawną sytuację i protesty po wyborach prezydenckich. Sprawozdawca uwzględnił wszystkie najważniejsze priorytety i uwagi mojej grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, w wyniku czego powstał tekst końcowy odzwierciedlający stanowisko grupy.
Domagamy się, aby w kompleksowym przeglądzie unijnej polityki wobec Białorusi skupić się zwłaszcza na unijnej pomocy dla społeczeństwa obywatelskiego i ludności Białorusi, natomiast zawiesić negocjacje w sprawie priorytetów partnerstwa między UE a Białorusią do czasu przeprowadzenia w tym kraju wolnych i uczciwych wyborów prezydenckich.
Opowiadam się więc za sprawozdaniem i popieram przyjęte poprawki.

Zalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią (A9-0165/2020 - Radosław Sikorski)

20-10-2020

. – Głosowałem za sprawozdaniem zawierającym zalecenia w sprawie wdrożenia stałej współpracy strukturalnej PESCO i zarządzania nią.
Stała współpraca strukturalna (PESCO) ustanowiona w 2017 r., jest określonym w traktacie mechanizmem współpracy wojskowej i obronnej obejmującym 25 państw członkowskich UE i liczy obecnie 47 projektów na różnych etapach rozwoju. Jej celem jest wspólne opracowanie spójnego pakietu sił zbrojnych o pełnym spektrum i udostępnienie zdolności państwom członkowskim na potrzeby misji i operacji krajowych i wielonarodowych (WPBiO UE, NATO, ONZ itp.).
Zdolności, które są rozwijane w ramach PESCO, nie stają się zbiorowym majątkiem UE. Pozostają własnością każdego państwa członkowskiego i muszą zostać rozmieszczone za pośrednictwem innego ponadnarodowego mechanizmu, takiego jak NATO.
Moja grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów wspiera rozwój zdolności i zasobów strategicznych w ramach PESCO pod warunkiem, że unika się powielania działań, a NATO pozostaje głównym gwarantem bezpieczeństwa dla europejskiej obrony.
W sprawozdaniu podkreślono takie niedociągnięcia, jak brak zgodności z wiążącymi
zobowiązaniami oraz ograniczone osadzenie PESCO w krajowych procesach planowania obronnego. Projekt zaleca również zwiększenie uprawnień kontrolnych Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych, jak również podejmowanie decyzji o współpracy ze stronami trzecimi na poziomie każdego projektu PESCO. Zauważono również potencjalną wartość projektów PESCO w kryzysach takich jak pandemia koronawirusa.

Finanse cyfrowe: pojawiające się zagrożenia w zakresie kryptoaktywów – wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze usług, instytucji i rynków finansowych (A9-0161/2020 - Ondřej Kovařík) EN

08-10-2020

. – Data driven innovation is a key driver of growth and jobs in Europe and across the world. In order for the EU to benefit from this growth, it is important that the right data policies are in place for each sector, enabling trust from consumers’ side while at the same time allowing businesses in the financial sector to thrive and benefit from data-sharing across the single market. Therefore, it is important we put in place the right measures, which can help drive growth and ensure access to finance. Data sharing, in this context, would help to ensure that European businesses are able to innovate and expand both within the Union and beyond.
Nevertheless, when it comes to the general challenges being addressed in the report such as tackling anti-money laundering and counter-terrorist financing risks, increasing access to funding for SMEs, providing adequate consumer protection and ensuring a level playing field between financial services firms and technology firms, the report’s recommendations for legislative proposals in particular are overly prescriptive and could jeopardise the innovation potential of the fintech industry which is still in its infancy. For all those reasons, I preferred to abstain during the voting.

Dalszy rozwój unii rynków kapitałowych: poprawa dostępu do finansowania z rynków kapitałowych, w szczególności dla MŚP, oraz zwiększenie możliwości udziału inwestorów detalicznych (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea) EN

08-10-2020

. – The report on further development of the capital markets union acknowledges the need to diversify funding sources for European companies, in particular SMEs. It considers that retail and large investors should get access to more diverse, longer-term and more competitive investment opportunities. It regards efficient and integrated financial markets as a core prerequisite for efficient private risk sharing in the euro area. Furthermore, it calls for the removal of red tape and for the simplification of legislation. The report supports SMEs, digitalisation and data, as well as the EU’s role in global markets.
While the overall message of the report is in line with my views, I do not fully share neither the recommendations made on the taxonomy for sustainable finance, nor the proposed CMU governance and supervision model. It proposes consolidation of supervision of financial markets at European level, at the expense of national authorities and of the various national markets’ specificities.
For all those reasons, I preferred to abstain during the voting.

Ustanowienie unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (A9-0170/2020 - Michal Šimečka)

07-10-2020

. – Nie poparłem sprawozdania posła Šimečki, które proponuje ustanowienie unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych, obejmującego roczny cykl monitorowania wartości Unii oraz wszystkie aspekty art. 2 TUE, a także mającego zastosowanie do wszystkich państw członkowskich.
Sprawozdanie podkreśla, że niewykonanie zaleceń musi być powiązane z konkretnymi środkami unijnymi, w tym z postępowaniem na mocy art. 7 TUE, postępowaniem w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i uwarunkowaniami budżetowymi. Wprowadzenie takiego mechanizmu dałoby instytucjom europejskim więcej uprawnień niż uwzględniono w Traktatach. Wspomniany mechanizm mógłby również łatwo stać się instrumentem politycznej, finansowej i ideologicznej presji na rządy państw członkowskich, które nie podążają głównym nurtem unijnej polityki gospodarczej i zagranicznej.
Nie mogę więc poprzeć ustanowienia mechanizmów UE przy jednoczesnym ignorowaniu Traktatów kosztem demokratycznych państw członkowskich.

Europejskie prawo o klimacie (A9-0162/2020 - Jytte Guteland) EN

07-10-2020

. – The Commission proposal on the European Climate Law, presented on 4 March 2020, is the cornerstone of the Commission’s European Green Deal. It envisages an update of the 2030 emission reduction goal from the current 40% to a new and higher objective of a 50-55% reduction.
By voting against the European Climate Law, I expressed my concerns about the potentially disastrous socio-economic impact the new rules on climate neutrality might have on the lives and jobs of European citizens.
For my group, the changes to the Commission proposal made by the majority groups have neither been impact-assessed nor have they taken into account the impact of the COVID-19 pandemic.
Similarly, the various socio-economic imbalances and starting points of Member States in the race for climate neutrality have not been considered. This is especially true when looking at countries in Central and Eastern Europe, which remain heavily reliant on fossil fuels. As a result, this report risks creating another major imbalance among Member States, undermining the principle of EU solidarity.

Europejski Zielony Ład (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020)

15-01-2020

. – Komisja Europejska zaproponowała Europejski Zielony Ład zawierający tak daleko idące postulaty, jak neutralność klimatyczna do 2050 roku czy zwiększenie celów redukcji emisji CO2 do 2030 r., bez czekania na stanowisko Rady Europejskiej w tych strategicznych kwestiach. Tym samym pozbawiła państwa członkowskie ich wiodącej roli w określaniu dalekosiężnej strategii Unii.
Parlament Europejski w swojej rezolucji będącej odpowiedzią na Zielony Ład poszedł jeszcze dalej. Według Parlamentu nie tylko Unia, ale każde państwo członkowskie osobno ma być neutralne klimatycznie do 2050 roku (tym samym Parlament ignoruje postanowienia Rady Europejskiej z 12 grudnia wyłączające Polskę z tego celu), a cel redukcji emisji do roku 2030 określa w wysokości 55%, chociaż dopiero niedawno zakończyliśmy prace nad i tak wymagającym celem 40% ustanowionym w roku 2014. Poza tym rezolucja wnosi o przyjęcie wielu innych rozwiązań, które mogą negatywnie obciążyć rolników i konsumentów, a jednocześnie odmawia właściwej roli takim rozwiązaniom jak energia nuklearna czy gaz naturalny, które mogłyby znacząco ograniczyć emisje.
Mimo pozytywnych zapisów dotyczących wspierania sprawiedliwej transformacji (choć rozmiar Funduszu w propozycji Komisji rozczarowuje) czy zaskakująco pozytywnego przyjęcia naszej poprawki o zniesieniu zbędnej siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, nie mogliśmy poprzeć tekstu rezolucji, który nakłada na nas nieproporcjonalnie duże obciążenia.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg