Margrete AUKEN Margrete AUKEN
Margrete AUKEN

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie

Członkini

Dania - Socialistisk Folkeparti (Dania)

Siódma kadencja Parlamentu Margrete AUKEN

Grupy polityczne

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członkini

Partie krajowe

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Socialistisk Folkeparti (Dania)

Wiceprzewodnicząca

 • 23-06-2010 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną

Deputowani

 • 16-07-2009 / 13-06-2010 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Petycji
 • 16-09-2009 / 22-06-2010 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Petycji

Zastępstwo

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 03-06-2010 / 18-01-2012 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

all-activities

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie prawodawstwa dotyczącego postępowania administracyjnego w Unii Europejskiej

25-06-2012 PETI_AD(2012)486110 PE486.110v02-00 PETI
Margrete AUKEN

OPINIA w sprawie 27. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa UE (za rok 2009)

25-05-2011 PETI_AD(2011)462635 PE462.635v02-00 PETI
Margrete AUKEN

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 - Sekcja 8 - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

02-10-2009 PETI_AD(2009)428132 PE428.132v03-00 PETI
Margrete AUKEN

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej

24-09-2012 ENVI_AD(2012)483719 PE483.719v02-00 ENVI
Dan JØRGENSEN

Projekt(-y) rezolucji

Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie szkolnictwa i dyskryminacji religijnej w Pakistanie

17-04-2012 P7_DCL(2012)0017 Wygasła
Elmar BROK Margrete AUKEN Ryszard CZARNECKI Dennis de JONG Kristiina OJULAND
Data otwarcia : 17-04-2012
Termin : 17-07-2012
Liczba sygnatariuszy : 56 - 05-07-2012

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg