Milan
HORÁČEK

Opinia(-e) jako sprawozdawca - Szósta kadencja Parlamentu Milan HORÁČEK

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie większego nacisku na kwestię dzieci w działaniach zewnętrznych UE

20-01-2009 AFET_AD(2009)415364 PE415.364v02-00 AFET
Milan HORÁČEK

OPINIA w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA)

20-04-2005 AGRI_AD(2005)353718 PE353.718v02-00 AGRI
Milan HORÁČEK