Iratxe GARCÍA PÉREZ : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Socialista Obrero Español (Hiszpania)

Przewodnicząca 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 01-07-2014 / 27-10-2015 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego
 • 28-10-2015 / 18-01-2017 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Zastępstwo 

 • 08-07-2014 / 27-10-2015 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną
 • 28-10-2015 / 18-01-2017 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną

Główne działania parlamentarne 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK w sprawie sprawozdania okresowego w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia  
- FEMM_AD(2018)627565 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.  
- FEMM_AD(2017)610884 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie sprawozdania dotyczącego zastosowania dyrektywy Rady 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE  
- FEMM_AD(2016)571424 -  
-
FEMM 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i (UE) nr 229/2013 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego  
- REGI_AD(2019)630370 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych w państwach członkowskich  
- FEMM_AD(2018)623659 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie kontroli stosowania prawa UE w 2016 r.  
- FEMM_AD(2018)616864 -  
-
FEMM 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) ES  
 

Los socialdemócratas europeos hemos logrado introducir medidas importantes en la propuesta presentada por la Comisión.
Los vehículos pesados son responsables de la cuarta parte de las emisiones totales de CO2 en carretera. Tanto la UE como las Naciones Unidas, en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, son conscientes de la necesidad de reducir el CO2 en la lucha contra el cambio climático.
La propuesta establece objetivos para la reducción del 15 % para 2025 para llegar a un 30 % en 2030. Los vehículos profesionales como autobuses y remolques están exentos hasta 2022.
Los socialistas celebramos todos los avances que las instituciones europeas hagan para mejorar la situación del medio ambiente y seguiremos trabajando para encontrar soluciones a uno de los mayores retos del siglo XXI.

Program InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) ES  
 

Sobre la base del éxito de los dos primeros programas del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (también conocidos como plan Juncker o FEIE), la Comisión propuso para el próximo marco financiero, un nuevo programa llamado InvestEU.
A través de cuatro ejes (infraestructura sostenible, investigación, innovación y digitalización, pymes e inversión social) InvestEU movilizará más de 500 000 millones de euros de inversiones en la UE, de los cuales casi 16 000 millones se prevén en el presupuesto de la UE 2021-2027.
Nuestro grupo ha trabajado para conseguir que InvestEU sea un instrumento fuerte para la política de inversiones de la UE. que combine los diversos instrumentos financieros hasta ahora dispersos con el objetivo de optimizar el impacto de la inversión de la UE sobre el terreno.
El resultado de la negociación representa en sí un éxito, ya que hemos conseguido incluir nuestras prioridades, concretamente en relación con los objetivos (creación de empleo, objetivos de desarrollo sostenible, lucha contra el cambio climático, innovación, educación, cohesión económica, territorial y social, energía, infraestructuras...), la gobernanza y la rendición de cuentas.
Por todo ello la delegación socialista española en el Parlamento Europeo ha votado a favor.

Kompleksowe ramy Unii Europejskiej dotyczące substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (B8-0241/2019) ES  
 

Para garantizar una respuesta más firme del Parlamento Europeo a la estrategia de la Comisión, todos los grupos políticos han decidido trabajar juntos en un texto conjunto desde el principio, se trata de una propuesta de Resolución en respuesta a la estrategia de la Comisión Europea «Hacia un marco integral de la Unión Europea sobre los disruptores endocrinos»
La propuesta de Resolución responde a la estrategia de la Comisión al considerar que carece de ambición y no propone acciones concretas para abordar el problema de la identificación y posterior exclusión / eliminación de sustancias disruptoras endocrinas en sectores como juguetes, cosméticos o materiales en contacto con alimentos.
El reciente estudio «Interruptores endocrinos: de la evidencia científica a la protección de la salud humana», publicado por el Departamento de Política de los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del Parlamento, también ha servido de base para esta propuesta de Resolución.
Los socialistas españoles hemos apoyado esta propuesta de Resolución seguir impulsando una normativa seria en esta materia.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie pilnej potrzeby podniesienia cen interwencyjnych w celu powstrzymania kryzysu w sektorze mleczarskim  
- P8_DCL(2016)0069 - Wygasła  
José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Paolo DE CASTRO , Isabelle THOMAS , Clara AGUILERA , Esther HERRANZ GARCÍA , Francisco José MILLÁN MON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Stanislav POLČÁK , Daniel BUDA , Jonás FERNÁNDEZ , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Ricardo SERRÃO SANTOS , Fernando RUAS , Carlos COELHO , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , José Manuel FERNANDES , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Eric ANDRIEU , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Gabriel MATO , Pablo ZALBA BIDEGAIN  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 58 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie promowania europejskiej kultury  
- P8_DCL(2016)0046 - Wygasła  
Maite PAGAZAURTUNDÚA , María Teresa GIMÉNEZ BARBAT , Esteban GONZÁLEZ PONS , José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Santiago FISAS AYXELÀ , Yana TOOM , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Fabio Massimo CASTALDO , Isabella ADINOLFI  
Data otwarcia : 27-04-2016
Termin : 27-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 86 - 28-07-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia europejskiego roku walki z przemocą wobec kobiet  
- P8_DCL(2015)0004 - Zamknięta z podpisami większości posłów  
Marc TARABELLA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Catherine BEARDER , Terry REINTKE , Inês Cristina ZUBER , Biljana BORZAN , Mariya GABRIEL , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Constance LE GRIP , Jana ŽITŇANSKÁ , Ernest URTASUN , Kostadinka KUNEVA , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Barbara MATERA  
Data otwarcia : 09-02-2015
Termin : 09-05-2015
Przyjęto : 09-05-2015
Lista sygnatariuszy : P8_PV(2015)05-18(ANN01)
Liczba sygnatariuszy : 413 - 08-05-2015

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Kontakt