Joan CALABUIG RULL Joan CALABUIG RULL
Joan CALABUIG RULL
Hiszpania

Data urodzenia : , Valencia

Szósta kadencja Parlamentu Joan CALABUIG RULL

Grupy polityczne

 • 20-07-2004 / 31-03-2008 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe

 • 20-07-2004 / 31-03-2008 : Partido Socialista Obrero Español (Hiszpania)

Deputowani

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 31-01-2007 / 31-03-2008 : Komisja Budżetowa
 • 14-03-2007 / 31-03-2008 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Zastępstwo

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Budżetowa
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Petycji
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Budżetowa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Petycji
 • 31-01-2007 / 30-03-2008 : Komisja Petycji
 • 31-01-2007 / 31-03-2008 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 14-03-2007 / 31-03-2008 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 • 10-05-2007 / 31-03-2008 : Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych

all-activities

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla ochrony gleby oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE

20-09-2007 ITRE_AD(2007)384271 PE 384.271v02-00 ITRE
Joan CALABUIG RULL

OPINIA Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Perspektywy finansowe na lata 2007 - 2013

25-05-2005 ITRE_AD(2005)355779 PE 355.779v03-00 ITRE
Joan CALABUIG RULL

Projekt(-y) rezolucji

Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności

Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.