Ryszard CZARNECKI Ryszard CZARNECKI
Ryszard CZARNECKI

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Członek

Polska - Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Data urodzenia : , Londyn (GB)

Szósta kadencja Parlamentu Ryszard CZARNECKI

Grupy polityczne

 • 20-07-2004 / 14-11-2006 : Niezrzeszeni
 • 15-11-2006 / 28-08-2007 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Członek
 • 29-08-2007 / 13-07-2009 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Skarbnik

Partie krajowe

 • 20-07-2004 / 23-01-2008 : Samoobrona RP (Polska)
 • 24-01-2008 / 09-10-2008 : - (Polska)
 • 10-10-2008 / 13-07-2009 : Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Deputowani

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-09-2004 / 12-10-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 13-10-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej

Zastępstwo

 • 21-07-2004 / 14-11-2006 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 21-07-2004 / 14-11-2006 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 15-09-2004 / 14-11-2006 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19-01-2006 / 14-11-2006 : Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 25-04-2007 / 21-05-2007 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk
 • 22-05-2007 / 09-06-2008 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 10-06-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

all-activities

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie stworzenia światowego sojuszu na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym pomiędzy Unią Europejską a ubogimi krajami rozwijającymi się, najbardziej narażonymi na skutki zmian klimatycznych

11-09-2008 AFET_AD(2008)407897 PE 407.897v02-00 AFET
Ryszard CZARNECKI

Projekt(-y) rezolucji

Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie przymusowych obozów pracy we Włoszech

23-10-2006 P6_DCL(2006)0078 Wygasła
Bogusław ROGALSKI Bogdan PĘK Ryszard CZARNECKI
Data otwarcia : 23-10-2006
Termin : 01-02-2007
Liczba sygnatariuszy : 18 - 01-02-2007

Lista obecności

Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg