Grażyna STANISZEWSKA Grażyna STANISZEWSKA
Grażyna STANISZEWSKA
Polska

Data urodzenia : , Bielsko-Biała

Szósta kadencja Parlamentu Grażyna STANISZEWSKA

Grupy polityczne

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini

Partie krajowe

 • 20-07-2004 / 16-06-2005 : Unia Wolnosci (Polska)
 • 17-06-2005 / 13-07-2009 : Unia Wolnosci/Partia Demokratyczna - demokraci.pl (Polska)

Deputowani

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju Regionalnego

Zastępstwo

 • 22-07-2004 / 29-07-2004 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Bułgaria
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia
 • 16-01-2008 / 13-07-2009 : Komisja Petycji

all-activities

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Komunikat dotyczący Europejskiej agendy kultury w czasie światowej globalizacji

25-01-2008 REGI_AD(2008)396712 PE 396.712v02-00 REGI
Grażyna STANISZEWSKA

OPINIA w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych oraz prawa wspólnotowego dotyczącego zamówień publicznych i koncesji

28-04-2006 REGI_AD(2006)369904 PE 369.904v02-00 REGI
Grażyna STANISZEWSKA

Projekt(-y) rezolucji

Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia Europejskiego Roku Języków Sąsiadów

09-03-2009 P6_DCL(2009)0026 Wygasła
Grażyna STANISZEWSKA Hannu TAKKULA Vasco GRAÇA MOURA
Data otwarcia : 09-03-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 27 - 08-05-2009

Oświadczenie pisemne w sprawie kanału Dunaj-Odra-Łaba

07-05-2008 P6_DCL(2008)0043 Wygasła
Tomáš ZATLOUKAL Eva LICHTENBERGER Grażyna STANISZEWSKA Zita PLEŠTINSKÁ Holger KRAHMER
Data otwarcia : 07-05-2008
Termin : 09-09-2008
Liczba sygnatariuszy : 28 - 10-09-2008

Oświadczenie pisemne w sprawie chorób reumatycznych

05-07-2005 P6_DCL(2005)0041 Przyjęta
Richard HOWITT David HAMMERSTEIN Ursula STENZEL Adamos ADAMOU Grażyna STANISZEWSKA
Data otwarcia : 05-07-2005
Termin : 05-10-2005
Przyjęto : 13-10-2005
Lista sygnatariuszy : P6_TA(2005)0389
Liczba sygnatariuszy : 406 - 05-10-2005

Lista obecności

Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.