Zbigniew KUŹMIUK
Zbigniew KUŹMIUK

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Członek

Polska - Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Data urodzenia : , Komorowo

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca Zbigniew KUŹMIUK

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2024 - all sections EN

19-09-2023 AGRI_AD(2023)750082 PE750.082v02-00 AGRI
Juozas OLEKAS

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijne ramy certyfikacji usuwania dwutlenku węgla

13-09-2023 AGRI_AD(2023)746718 PE746.718v03-00 AGRI
Martin HLAVÁČEK

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, dyrektywę 2006/118/WE w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu oraz dyrektywę 2008/105/WE w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej

24-05-2023 AGRI_AD(2023)745250 PE745.250v02-00 AGRI
Martin HÄUSLING

OPINIA w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2023 – wszystkie sekcje

29-09-2022 AGRI_AD(2022)734148 PE734.148v02-00 AGRI
Andrea CAROPPO

OPINIA w sprawie wytycznych dotyczących budżetu na rok 2023 – sekcja III

02-03-2022 AGRI_AD(2022)703181 PE703.181v02-00 AGRI
Andrea CAROPPO

OPINIA w sprawie wpływu przestępczości zorganizowanej na zasoby własne UE i na niewłaściwe wykorzystywanie funduszy unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania dzielonego z perspektywy audytu i kontroli

08-10-2021 AGRI_AD(2021)695116 PE695.116v02-00 AGRI
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 – wszystkie sekcje

30-09-2021 AGRI_AD(2021)695060 PE695.060v02-00 AGRI
Pina PICIERNO

OPINIA w sprawie wytycznych dotyczących budżetu na rok 2022 – sekcja III

05-03-2021 AGRI_AD(2021)663213 PE663.213v03-00 AGRI
Pina PICIERNO

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja III - Komisja i agencje wykonawcze

25-02-2021 AGRI_AD(2021)660096 PE660.096v02-00 AGRI
Giuseppe MILAZZO

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021

24-09-2020 AGRI_AD(2020)653892 PE653.892v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. SOPHIE SCHOLL
05U036
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G03045
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex