Emmanouil ANGELAKAS Emmanouil ANGELAKAS
Emmanouil ANGELAKAS
Grecja

Data urodzenia : , Athina

Szósta kadencja Parlamentu Emmanouil ANGELAKAS

Grupy polityczne

  • 01-10-2007 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe

  • 01-10-2007 / 13-07-2009 : Nea Dimokratia (Grecja)

Deputowani

  • 11-10-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 11-10-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja

Zastępstwo

  • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

all-activities

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Tura pytań (pytania do Komisji)

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(11)

Tura pytań (pytania do Komisji)

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(14)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie aktywnego dialogu z obywatelami na temat Europy

13-02-2009 REGI_AD(2009)416667 PE 416.667v02-00 REGI
Emmanouil ANGELAKAS

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/116/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych

12-12-2008 IMCO_AD(2008)415148 PE 415.148v04-00 IMCO
Emmanouil ANGELAKAS

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego

09-04-2008 IMCO_AD(2008)400706 PE 400.706v02-00 IMCO
Emmanouil ANGELAKAS

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ogłoszenia 2011 roku Europejskim Rokiem Wolontariatu

09-04-2008 P6_DCL(2008)0030 Przyjęta
Marian HARKIN Gisela KALLENBACH Emmanouil ANGELAKAS Mieczysław Edmund JANOWSKI Joel HASSE FERREIRA
Data otwarcia : 09-04-2008
Termin : 15-07-2008
Przyjęto : 02-09-2008
Lista sygnatariuszy : P6_TA(2008)0389
Liczba sygnatariuszy : 454 - 10-07-2008

Lista obecności

Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.