• Chris   DAVIES  

Chris DAVIES : Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca - Siódma kadencja Parlamentu 

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zdrowia zwierząt  
- PECH_AD(2014)521603 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii  
- PECH_AD(2013)504318 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie dalszych działań związanych z przekazaniem uprawnień ustawodawczych i kontrolą przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję  
- ENVI_AD(2013)507927 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego [uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 i rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 oraz rozporządzenie Rady (WE) nr XXX/2011 w sprawie zintegrowanej polityki morskiej]  
- ENVI_AD(2012)489647 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020)  
- PECH_AD(2012)492588 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie różnorodności biologicznej będącej naszym ubezpieczeniem na życie i naszym naturalnym kapitałem: unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 roku  
- PECH_AD(2012)476103 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie racjonalnego korzystania z zasobów w Europie  
- PECH_AD(2012)467080 -  
-
PECH