Kathleen VAN BREMPT Kathleen VAN BREMPT
Kathleen VAN BREMPT

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Członkini

Belgia - Socialistische Partij.Anders (Belgia)

Data urodzenia : , Wilrijk

Ósma kadencja Parlamentu Kathleen VAN BREMPT

Grupy polityczne

 • 01-07-2014 / 16-04-2018 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Wiceprzewodnicząca
 • 17-04-2018 / 01-07-2019 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Wiceprzewodnicząca

Partie krajowe

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Socialistische Partij.Anders (Belgia)

Przewodnicząca

 • 02-03-2016 / 04-04-2017 : Komisja śledcza ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym

Deputowani

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą
 • 21-01-2016 / 01-03-2016 : Komisja śledcza ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym
 • 02-03-2016 / 18-01-2017 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 19-01-2017 / 04-04-2017 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Zastępstwo

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rozwoju
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Rozwoju
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013

27-04-2015 ITRE_AD(2015)549399 PE549.399v03-00 ITRE
Kathleen VAN BREMPT

OPINIA w sprawie projektu budżetu korygującego nr 1/2015: Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)

15-04-2015 ITRE_AD(2015)551763 PE551.763v02-00 ITRE
Kathleen VAN BREMPT

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA Wdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu (2009/125/WE)

22-03-2018 ITRE_AD(2018)615480 PE615.480v02-00 ITRE
Michèle RIVASI

OPINIA w sprawie wdrażania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

06-04-2017 ITRE_AD(2017)599549 PE599.549v02-00 ITRE
Marian-Jean MARINESCU

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem (A8-0053/2019 - David Martin) NL

13-02-2019

Ik heb de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore gesteund alhoewel ik principieel voorstander ben van meer afdwingbaarheid in het hoofdstuk duurzame ontwikkeling. Ik ben er echter van overtuigd dat Singapore wat dat betreft op de juiste weg is, dat Singapore en de EU op dezelfde manier naar duurzaamheid kijken en dat we nu een gezamenlijke weg naar een duurzame toekomst kunnen bewandelen.
Wat de ratificatie van de drie ontbrekende IAO-verdragen betreft, geloof ik de belofte van Singapore dat het land deze in de zeer nabije toekomst zal ratificeren. Singapore heeft dit op verschillende manieren bevestigd en ik zie geen reden om aan dit engagement te twijfelen.

Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem (rezolucja) (A8-0048/2019 - David Martin) NL

13-02-2019

Ik heb de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore gesteund alhoewel ik principieel voorstander ben van meer afdwingbaarheid in het hoofdstuk duurzame ontwikkeling. Ik ben er echter van overtuigd dat Singapore wat dat betreft op de juiste weg is, dat Singapore en de EU op dezelfde manier naar duurzaamheid kijken en dat we nu een gezamenlijke weg naar een duurzame toekomst kunnen bewandelen.
Wat de ratificatie van de drie ontbrekende IAO-verdragen betreft, geloof ik de belofte van Singapore dat het land deze in de zeer nabije toekomst zal ratificeren. Singapore heeft dit op verschillende manieren bevestigd en ik zie geen reden om aan dit engagement te twijfelen.

Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem (A8-0054/2019 - David Martin) NL

13-02-2019

Alhoewel ik de vrijhandelsovereenkomst wel gesteund heb, heb ik tegen de investeringsbeschermingsovereenkomst gestemd vanwege het geschillenbeslechtingsmechanisme dat erin is opgenomen. Ik erken dat ICS een stap vooruit is ten opzichte van ISDS maar de hervorming gaat voor mij niet ver genoeg.

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zanieczyszczenia mikroplastikiem

01-02-2016 P8_DCL(2016)0006 Wygasła
Catherine BEARDER Roberta METSOLA Ricardo SERRÃO SANTOS Margrete AUKEN Brian HAYES Gerben-Jan GERBRANDY Marco AFFRONTE Linnéa ENGSTRÖM Françoise GROSSETÊTE José Inácio FARIA Kathleen VAN BREMPT
Data otwarcia : 01-02-2016
Termin : 01-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 340 - 02-05-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie polowań prowadzonych dla zdobycia trofeów

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Wygasła
Neena GILL Catherine BEARDER Sirpa PIETIKÄINEN Kathleen VAN BREMPT Eva KAILI Stefan ECK Miriam DALLI Seb DANCE Jonás FERNÁNDEZ Victor NEGRESCU Bart STAES
Data otwarcia : 18-01-2016
Termin : 18-04-2016
Liczba sygnatariuszy : 134 - 19-04-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie przekazywania organizacjom charytatywnym niesprzedanej żywności nadającej się do spożycia

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Zamknięta z podpisami większości posłów
Hugues BAYET Angélique DELAHAYE Stanisław OŻÓG Petr JEŽEK Younous OMARJEE Ernest URTASUN Marco VALLI Maria ARENA Marc TARABELLA Mariya GABRIEL Patrick LE HYARIC Eva JOLY Fabio Massimo CASTALDO Guillaume BALAS Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE José BLANCO LÓPEZ Simona BONAFÈ Biljana BORZAN Nikos ANDROULAKIS Virginie ROZIÈRE Sylvie GUILLAUME José BOVÉ Anneliese DODDS Neena GILL Victor NEGRESCU Claudia ȚAPARDEL Kathleen VAN BREMPT David CASA Karima DELLI Pascal DURAND
Data otwarcia : 14-10-2015
Termin : 14-01-2016
Przyjęto : 14-01-2016
Lista sygnatariuszy : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Liczba sygnatariuszy : 388 - 15-01-2016

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg