Barbara LOCHBIHLER Barbara LOCHBIHLER
Barbara LOCHBIHLER
Niemcy

Data urodzenia : , Obergünzburg

Ósma kadencja Parlamentu Barbara LOCHBIHLER

Grupy polityczne

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członkini

Partie krajowe

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (Niemcy)

Wiceprzewodnicząca

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Podkomisja Praw Człowieka
  • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Podkomisja Praw Człowieka

Deputowani

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Podkomisja Praw Człowieka
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
  • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Podkomisja Praw Człowieka
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Spraw Zagranicznych

Zastępstwo

  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Brunei DE

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-119-0000)

Sytuacja w Libii (debata) DE

16-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-16(2-551-0000)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

06-07-2015 AFET_AD(2015)555011 PE555.011v02-00 AFET
Barbara LOCHBIHLER

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie kobiet, równouprawnienia płci oraz sprawiedliwości klimatycznej

23-11-2017 AFET_AD(2017)609665 PE609.665v02-00 AFET
Pier Antonio PANZERI

Projekt(-y) rezolucji

Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii drugorzędnych

Interpelacje dotyczące kwestii drugorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 130a Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Zalecenie dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, w sprawie Libii (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) EN

30-05-2018

Regrettably, the Greens/EFA group had to vote against the Panzeri report on Libya on 30 May 2018, due to the unsatisfactory language on EU migration policy, notably on the controversial cooperation with the Libyan Coast Guards.
Whilst this report contains valuable recommendations towards assisting Libya in its stabilisation process, we could not support it in our final vote given the centrality of migration in the EU-Libya engagement.
We actively contributed to the negotiation of this report and supported the rapporteur in his efforts to bring the situation of Libya to the fore of the EU agenda.
We regret however that this report fully endorses the EU’s support to the Libyan Coast Guards, who have been involved in numerous fundamental rights violations. We denounce this policy, which fails to comply with international human rights standards and leads to migrants and refugees being forcibly returned to the same abusive detention centres in Libya which UNHCR and IOM are trying to evacuate.
We call for a drastic, human-rights centred, review of EU cooperation with Libya on migration and to prioritise the evacuation of detention centres in Libya, urgent resettlement and the establishment of legal pathways for migrants and refugees to counter smuggling.

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie zniesienia segregacji w szkołach

14-10-2015 P8_DCL(2015)0060 Wygasła
Péter NIEDERMÜLLER Sophia IN 'T VELD Filiz HYUSMENOVA Cecilia WIKSTRÖM Barbara LOCHBIHLER Josef WEIDENHOLZER Damian DRĂGHICI Laura FERRARA Malin BJÖRK Soraya POST Miltiadis KYRKOS
Data otwarcia : 14-10-2015
Termin : 14-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 79 - 15-01-2016

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.