Danuta Maria HÜBNER : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini prezydium

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Polska)

Przewodnicząca 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju Regionalnego

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 05-07-2010 / 31-07-2011 : Komisja Specjalna ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Konferencja Przewodniczących Komisji

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • 08-10-2009 / 04-07-2010 : Komisja Specjalna ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Specjalna komisja ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r.
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej  
- REGI_AD(2011)460755 -  
-
REGI 
OPINIA Unia innowacji: przekształcanie Europy po zakończeniu kryzysu na świecie  
- REGI_AD(2011)458643 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami  
- REGI_AD(2011)456974 -  
-
REGI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie finansowania i sposobu działania europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji  
- ECON_AD(2010)441371 -  
-
ECON 
OPINIA w sprawie rozwoju potencjału nowej zrównoważonej gospodarki w zakresie miejsc pracy  
- ECON_AD(2010)440115 -  
-
ECON 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Kontakt