Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA
Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA
Polska

Data urodzenia : , Praga

Siódma kadencja Parlamentu Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA

Grupy polityczne

 • 14-07-2009 / 02-12-2013 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini

Partie krajowe

 • 14-07-2009 / 02-12-2013 : Platforma Obywatelska (Polska)

Wiceprzewodnicząca

 • 30-09-2009 / 02-12-2013 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami

Deputowani

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Petycji
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami
 • 19-01-2012 / 02-12-2013 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 19-01-2012 / 02-12-2013 : Komisja Petycji

Zastępstwo

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 16-09-2009 / 02-12-2013 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 19-01-2012 / 02-12-2013 : Komisja Rozwoju Regionalnego

all-activities

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie planu działania w zakresie energii do roku 2050 – przyszłość z energią

29-11-2012 REGI_AD(2012)496464 PE496.464v02-00 REGI
Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA

OPINIA w sprawie ram ładu korporacyjnego dla spółek europejskich

21-12-2011 ITRE_AD(2011)475776 PE475.776v02-00 ITRE
Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA

OPINIA w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa

19-10-2011 REGI_AD(2011)472053 PE472.053v03-00 REGI
Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylającego decyzję nr 1364/2006/WE

31-05-2012 REGI_AD(2012)486214 PE486.214v02-00 REGI
Wojciech Michał OLEJNICZAK

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Obywateli (2013)

22-03-2012 PETI_AD(2012)480596 PE480.596v02-00 PETI
Nikolaos SALAVRAKOS

OPINIA w sprawie całościowego podejścia do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej

11-05-2011 ITRE_AD(2011)460921 PE460.921v02-00 ITRE
Giles CHICHESTER

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie zagrożeń związanych z nacjonalizmem, antysemityzmem i innymi formami nietolerancji etnicznej ze strony ruchów sprzeciwiających się projektowi europejskiemu

07-10-2013 P7_DCL(2013)0015 Wygasła
Boris ZALA Elmar BROK Sir Graham WATSON Rebecca HARMS Hannu TAKKULA Marek SIWIEC Eduard KUKAN Cecilia WIKSTRÖM Olga SEHNALOVÁ Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA Indrek TARAND
Data otwarcia : 07-10-2013
Termin : 07-01-2014
Liczba sygnatariuszy : 150 - 08-01-2014

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie wsparcia dla ustanowienia Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych

16-01-2012 P7_DCL(2012)0003 Przyjęta
Gabriele ALBERTINI Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA David Maria SASSOLI Niccolò RINALDI
Data otwarcia : 16-01-2012
Termin : 10-05-2012
Przyjęto : 10-05-2012
Lista sygnatariuszy : P7_PV(2012)05-10(ANN-1)
Liczba sygnatariuszy : 388 - 10-05-2012

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie wprowadzenia zasady wzajemności wizowej w stosunku do Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki

07-03-2011 P7_DCL(2011)0008 Wygasła
Ioan ENCIU Zuzana ROITHOVÁ Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES Antonyia PARVANOVA Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA
Data otwarcia : 07-03-2011
Termin : 09-06-2011
Liczba sygnatariuszy : 144 - 15-03-2012

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.