Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członkini

Polska - Platforma Obywatelska (Polska)

Data urodzenia : , Jasło

Siódma kadencja Parlamentu Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Grupy polityczne

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini

Partie krajowe

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Polska)

Deputowani

 • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Komisja Prawna
 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju Regionalnego

Zastępstwo

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

all-activities

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego

18-12-2013 REGI_AD(2013)522783 PE522.783v03-00 REGI
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II)

12-06-2012 REGI_AD(2012)487681 PE487.681v02-00 REGI
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

OPINIA w sprawie zarządzania jakością w statystyce europejskiej

27-01-2012 REGI_AD(2012)480521 PE480.521v02-00 REGI
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006

28-06-2012 REGI_AD(2012)486225 PE486.225v03-00 REGI
María IRIGOYEN PÉREZ

OPINIA w sprawie wzmacniania europejskiej zdolności reagowania w przypadku klęsk i katastrof: rola ochrony ludności i pomocy humanitarnej

22-06-2011 REGI_AD(2011)464790 PE464.790v02-00 REGI
Georgios STAVRAKAKIS

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg