Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członkini

Polska - Platforma Obywatelska (Polska)

Data urodzenia : , Jasło

Ósma kadencja Parlamentu Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Grupy polityczne

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini

Partie krajowe

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Polska)

Deputowani

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Transportu i Turystyki
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Transportu i Turystyki

Zastępstwo

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
  • 19-01-2017 / 11-07-2018 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • 12-07-2018 / 01-07-2019 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

Główne działania parlamentarne

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń przez pojazdy drogowe

19-06-2015 TRAN_AD(2015)554829 PE554.829v02-00 TRAN
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy

11-10-2018 TRAN_AD(2018)623885 PE623.885v02-00 TRAN
Michael DETJEN

Projekt(-y) rezolucji

Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes)

16-01-2019

Wskutek wielu afer i kontrowersji związanych z dopuszczaniem do obrotu środków ochrony roślin, zwłaszcza glifosatu, będącego substancją czynną powszechnie stosowaną w herbicydach, powołana została w PE specjalna komisja, której głównym celem było usprawnienie unijnej procedury zatwierdzania pestycydów.
Głosowane dziś sprawozdanie z prac komisji skupia się na kilku głównych problemach, w tym m.in. na poprawie przejrzystości, publicznym dostępie do badań, ich pełnej przejrzystości oraz unikaniu konfliktu interesów, a także, co najważniejsze, na zadbaniu o to, by żywność trafiająca na nasze stoły była bezpieczna dla zdrowia i życia konsumentów, którzy ją spożywają.
Rozbieżne oceny dotyczące szkodliwości i rakotwórczości samego glifosatu w sposób znaczący podważyły zaufanie konsumentów zarówno do instytucji odpowiedzialnych za ich wydawanie, jak również do samej metodologii ich przeprowadzania.
Przegłosowane dziś sprawozdanie wskazuje rozwiązania i procedury mające na celu wzmocnienie i tak stojącego już na bardzo wysokim poziomie procesu autoryzacji pestycydów w UE, dlatego mając na uwadze dobro, zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów oraz równowagę rynku wewnętrznego, zagłosowałam za zaproponowanymi rozwiązaniami.

Jazda autonomiczna w transporcie europejskim (A8-0425/2018 - Wim van de Camp)

15-01-2019

Celem sprawozdania jest określenie wspólnej wizji w zakresie przyszłości mobilności w Europie i w Polsce, stworzenie podstaw prawnych, a także zapewnienie polskim obywatelom i przedsiębiorstwom dostępu do bezpiecznych, inteligentnych i jednolitych rozwiązań technologicznych tak potrzebnych dla prawidłowego zastosowania pojazdów autonomicznych.
Rewolucja w dziedzinie mobilności cyfrowej nie jest utopią, a powoli staje się faktem – powstają już nowe modele biznesowe rozwijające innowacyjne usługi, technologie cyfrowe wykorzystywane w projektowanych pojazdach autonomicznych. Trzeba pamiętać, że nowe samochody w coraz większym stopniu polegają na oprogramowaniu i łączności.
W sprawozdaniu mówimy o kwestiach dotyczących technologii przekazywania danych, zasadach bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, a także o rozwiązaniach dla producentów samochodów i oprogramowania, bo to oni będą musieli opracować faktyczne rozwiązania w dziedzinie nowej mobilności.
Głosowałam za tym sprawozdaniem, bo chcę aby Europa, w tym Polska, pozostała na czele globalnej rewolucji cyfrowej.

Ustanowienie programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie (A8-0401/2018 - Dan Nica)

12-12-2018

Program „Horyzont Europa” to najambitniejszy na świecie instrument finansowania nauki i innowacji, w szczególności jeśli chodzi o wsparcie małych i średnich przedsiębiorców. Szczególnie istotnym problemem, który podjęliśmy, jest luka w wykorzystaniu programu pomiędzy krajami Europy Wschodniej i Zachodniej. Bardzo się cieszę, że udało się włączyć do funduszu środki na badania w zakresie technologii kosmicznych, co może pozytywnie wpłynąć np. na rozwój Doliny Lotniczej i działających tam przedsiębiorców, a w konsekwencji doprowadzić do powstania nowych miejsc pracy. Głosowałam za przyjęciem tego istotnego sprawozdania.

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg