Roberto GUALTIERI Roberto GUALTIERI
Roberto GUALTIERI
Włochy

Data urodzenia : , Roma

Ósma kadencja Parlamentu Roberto GUALTIERI

Grupy polityczne

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partito Democratico (Włochy)

Przewodniczący

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

Deputowani

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 14-07-2014 / 16-07-2014 : Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan, UE-Uzbekistan i UE-Tadżykistan oraz do spraw Stosunków z Turkmenistanem i Mongolią
 • 17-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania

Zastępstwo

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Program InvestEU (debata) IT

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-709-0000)

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (debata) EN

03-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-03(1-040-0000)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/825 w celu zwiększenia puli środków finansowych Programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu ogólnego

20-06-2018 ECON_AD(2018)622207 PE622.207v02-00 ECON
Roberto GUALTIERI

OPINIA w sprawie interpretacji i wdrażania porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa

24-11-2017 ECON_AD(2017)609658 PE609.658v02-00 ECON
Roberto GUALTIERI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję

23-11-2017 ECON_AD(2017)610743 PE610.743v03-00 ECON
Roberto GUALTIERI

Projekt(-y) rezolucji

Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 140 i 141, załącznik III