Paulo RANGEL Paulo RANGEL
Paulo RANGEL

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Wiceprzewodniczący

Portugalia - Partido Social Democrata (Portugalia)

Data urodzenia : ,

Siódma kadencja Parlamentu Paulo RANGEL

Grupy polityczne

 • 14-07-2009 / 24-11-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Wiceprzewodniczący
 • 25-11-2009 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Wiceprzewodniczący

Partie krajowe

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Social Democrata (Portugalia)

Deputowani

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

Zastępstwo

 • 16-07-2009 / 19-10-2010 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
 • 20-10-2010 / 18-01-2012 : Komisja Prawna
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Prawna

all-activities

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2013

21-01-2013 AFCO_AD(2013)501915 PE 501.915v02-00 AFCO
Paulo RANGEL

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) w odniesieniu do jego powiązania z rozporządzeniem Rady (UE) nr .../... powierzającym Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi

27-11-2012 AFCO_AD(2012)500374 PE 500.374v03-00 AFCO
Paulo RANGEL

OPINIA w sprawie europejskiego semestru na potrzeby koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2012

19-09-2012 AFCO_AD(2012)494649 PE 494.649v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie sprawności regulacyjnej UE oraz pomocniczości i proporcjonalności – 19. sprawozdanie w sprawie lepszego stanowienia prawa za 2011 r.

17-10-2013 AFCO_AD(2013)514776 PE 514.776v02-00 AFCO
Morten MESSERSCHMIDT

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi

30-11-2012 AFCO_AD(2012)498084 PE 498.084v03-00 AFCO
Andrew DUFF

OPINIA w sprawie prawodawstwa dotyczącego postępowania administracyjnego w Unii Europejskiej

10-10-2012 AFCO_AD(2012)489365 PE 489.365v02-00 AFCO
Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Projekt(-y) rezolucji

Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 140 i 141, załącznik III

Odpowiedzi na pytania do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Odpowiedzi na pytania posłów skierowane do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Art. 140 i 141 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Office

  1047 Bruxelles