Paulo RANGEL
Paulo RANGEL
Portugalia

Data urodzenia : ,

Dziewiąta kadencja parlamentarna Paulo RANGEL

Grupy polityczne

 • 02-07-2019 / 01-04-2024 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Wiceprzewodniczący

Partie krajowe

 • 02-07-2019 / 01-04-2024 : Partido Social Democrata (Portugalia)

Deputowani

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 02-07-2019 / 01-04-2024 : Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra
 • 25-03-2021 / 01-04-2024 : Delegacja do spraw stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem
 • 20-01-2022 / 01-04-2024 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 20-01-2022 / 01-04-2024 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

Zastępstwo

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 02-07-2019 / 01-04-2024 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami
 • 20-01-2022 / 01-04-2024 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 24-03-2022 / 12-08-2023 : Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji, oraz ds. Wzmocnienia Uczciwości, Przejrzystości i Odpowiedzialności w Parlamencie Europejskim

Główne działania parlamentarne

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wdrażania europejskiego nakazu aresztowania i procedur wydawania osób między państwami członkowskimi

14-10-2020 AFCO_AD(2020)648270 PE648.270v02-00 AFCO
Paulo RANGEL

Opinia w sprawie działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – sprawozdanie roczne za 2018 r.

12-11-2019 AFCO_AL(2019)643072 PE643.072v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w latach 2022 i 2023

20-09-2023 AFCO_AD(2023)745315 PE745.315v02-00 AFCO
François ALFONSI

OPINIA Wnioski Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany traktatów

10-02-2023 LIBE_AD(2023)736602 PE736.602v03-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (wersja przekształcona)

27-10-2022 LIBE_AD(2022)732915 PE732.915v02-00 LIBE
Domènec RUIZ DEVESA

Projekt(-y) rezolucji

Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Inne działania parlamentarne

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Zawarcie Umowy między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie dostępu statków rybackich Seszeli do wód Majotty (A9-0043/2024 - Gabriel Mato) PT

29-02-2024

Votei a favor do acordo de pesca entre a União Europeia e a República das Seicheles, respeitante ao acesso dos navios de pesca nas águas de Maiote. Este acordo, além de reforçar a parceria estratégica entre a União e as Seicheles, contribui significativamente para a promoção de uma pesca responsável e sustentável no Oceano Índico. Destaca-se a importância deste acordo para o desenvolvimento da política das pescas em Maiote, uma região ultraperiférica da União Europeia, e a sua relevância para a conservação dos recursos haliêuticos.
O acordo estabelece princípios e regras para uma cooperação eficaz no setor das pescas, assegurando uma exploração sustentável dos recursos marinhos e a luta contra a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada. Além disso, o equilíbrio alcançado pelo acordo permite a continuidade das atividades de pesca das Ilhas Seicheles, simultaneamente trazendo benefícios para a região de Maiote.
Finalmente, salienta-se a necessidade de um apoio contínuo ao desenvolvimento das frotas de pesca nas regiões ultraperiféricas da União Europeia, com o objetivo de assegurar a sua sustentabilidade e autonomia a longo prazo. Este acordo é um passo significativo nessa direção.

Gromadzenie i udostępnianie danych dotyczących usług krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych (A9-0270/2023 - Kim Van Sparrentak) PT

29-02-2024

O novo regulamento de recolha e partilha de dados relativos ao arrendamento de curta duração traduzir-se-á numa maior simplicidade e harmonização do sector. O texto garante que os procedimentos de registo serão gratuitos para os anfitriões de alojamento de curta duração, sempre que possível, ou a uma taxa proporcional e adequada.
Os regimes de autorização não são regulamentados, mas os anfitriões são obrigados a confirmar se obtiveram a autorização, quando aplicável. Irão ser criados pontos de entrada únicos digitais nacionais para a recolha de dados, tal como a Comissão introduzirá uma interface técnica comum para os pontos de entrada. O presente regulamento introduz mais transparência e harmonização nestes sectores.
Por estas razões, votei a favor.

Zaawansowana umowa ramowa UE–Chile (A9-0010/2024 - María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela) PT

29-02-2024

O acordo avançado permitirá que tanto a União como o Chile reforcem significativamente o seu comércio e investimento bilaterais, criando novas oportunidades e promovendo o desenvolvimento mutuamente benéfico. Os relatórios intercalares saúdam a natureza ambiciosa e abrangente do pilar do comércio e investimento, em particular numa época de fragmentação económica e de crescente protecionismo.
Saúdam-se, também, as melhorias no pilar político e de cooperação, em particular em termos de diálogo político, promoção e proteção dos direitos humanos e cooperação no domínio da migração, entre outros.
Votei, por conseguinte, a favor.

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Situation in northern Mozambique EN

23-02-2024 P-000609/2024 Wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

Pytania do Prezydium, Konferencji Przewodniczących i kwestorów

Posłowie mogą przedkładać przewodniczącemu pytania dotyczące Prezydium, Konferencji Przewodniczących i kwestorów oraz zakresu ich obowiązków. Art. 32 ust. 2 Regulaminu

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 140 i 141, załącznik III

Odpowiedzi na pytania do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Odpowiedzi na pytania posłów skierowane do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Art. 140 i 141 Regulaminu, załącznik III

Indywidualne projekty rezolucji

Zgodnie z art. 143 Regulaminu Parlamentu Europejskiego każdy poseł może indywidualnie złożyć projekt rezolucji w sprawie objętej zakresem działalności UE. Te projekty rezolucji wyrażają stanowisko poszczególnych posłów, którzy je złożyli. Dopuszczalne projekty są przekazywane komisji przedmiotowo właściwej, która decyduje o tym, czy podejmować działania w związku z projektem rezolucji oraz – w przypadku decyzji o podjęciu działań - jaką procedurę należy zastosować. W przypadku zadecydowania przez komisję o podjęciu działań w związku z projektem rezolucji, bardziej szczegółowe informacje przedstawiane są na niniejszej stronie, poniżej tekstu danej rezolucji.( art. 143 Regulaminu)

Posiedzenia

Prum II Regulation

Deputowani
RANGEL Paulo
Data, miejsce:
Brussels
Funkcja:
Sprawozdawca
Meeting related to procedure:
2021/0410(COD)
Kod zaangażowanej komisji lub delegacji
LIBE
Spotkanie z:

Prum II Regulation

Deputowani
RANGEL Paulo
Data, miejsce:
Brussels
Funkcja:
Sprawozdawca
Meeting related to procedure:
2021/0410(COD)
Kod zaangażowanej komisji lub delegacji
LIBE