• Izaskun   BILBAO BARANDICA  

Izaskun BILBAO BARANDICA : Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca - Ósma kadencja Parlamentu 

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy  
- TRAN_AD(2018)623885 -  
-
TRAN 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 178/2002 [w sprawie ogólnego prawa żywnościowego], dyrektywę 2001/18/WE [w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie], rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 [w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy], rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 [w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt], rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 [w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego], rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 [w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością], rozporządzenie (WE) nr 1331/2008 [w sprawie jednolitej procedury wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących], rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 [w sprawie środków ochrony roślin] oraz rozporządzenie (UE) 2015/2283 [w sprawie nowej żywności]  
- PECH_AD(2018)625411 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie modernizacji edukacji w UE  
- FEMM_AD(2018)616684 -  
-
FEMM 
STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK w sprawie wdrażania europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności  
- FEMM_AD(2017)609613 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług  
- TRAN_AD(2017)595734 -  
-
TRAN 
OPINIA w sprawie strategii UE dla regionu alpejskiego  
- TRAN_AD(2016)575341 -  
-
TRAN 
OPINIA w sprawie wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem uwag podsumowujących Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych  
- TRAN_AD(2016)569624 -  
-
TRAN 
OPINIA w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy („dyrektywa w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy”)  
- FEMM_AD(2016)575126 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie osiągnięcia celu przeciwdziałania ubóstwu w świetle rosnących kosztów ponoszonych przez gospodarstwa domowe  
- FEMM_AD(2016)571414 -  
-
FEMM 
OPINIA Polityka spójności a społeczności marginalizowane  
- FEMM_AD(2015)554696 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie marynarzy zmieniającej dyrektywy 2008/94/WE, 2009/38/WE, 2002/14/WE, 98/59/WE oraz 2001/23/WE  
- PECH_AD(2015)544404 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej  
- FEMM_AD(2015)541601 -  
-
FEMM