Izaskun BILBAO BARANDICA : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 04-11-2014 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini
 • 05-11-2014 / 31-01-2017 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Wiceprzewodnicząca
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Wiceprzewodnicząca

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Nacionalista Vasco (Hiszpania)

Wiceprzewodnicząca 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Transportu i Turystyki

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rybołówstwa
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 24-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Rybołówstwa
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy  
- TRAN_AD(2018)623885 -  
-
TRAN 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 178/2002 [w sprawie ogólnego prawa żywnościowego], dyrektywę 2001/18/WE [w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie], rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 [w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy], rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 [w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt], rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 [w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego], rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 [w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością], rozporządzenie (WE) nr 1331/2008 [w sprawie jednolitej procedury wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących], rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 [w sprawie środków ochrony roślin] oraz rozporządzenie (UE) 2015/2283 [w sprawie nowej żywności]  
- PECH_AD(2018)625411 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie modernizacji edukacji w UE  
- FEMM_AD(2018)616684 -  
-
FEMM 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii drugorzędnych 
Interpelacje dotyczące kwestii drugorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 130a Regulaminu, załącznik III

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych 
Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 139 Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

System europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych (A8-0006/2019 - Deirdre Clune) ES  
 

He apoyado este informe porque plantea soluciones eficaces para solventar con más facilidad, eficacia y menos costes los trámites que deben realizar los buques cuando realizan una escala. La ventanilla única pretende combinar todas las formalidades informativas asociadas a una escala, armonizar procedimientos, mejorar la interoperabilidad de los sistemas estatales que recogen y manejan los datos y promover un uso más eficiente de los mismos. Las cargas administrativas derivadas de la inexistencia de procedimientos armonizados supusieron más de cuatro millones de horas de trabajo anuales a los operadores. La nueva norma es además realista, no cae en la tentación de ignorar infraestructuras existentes. esa es una buena base de partida para tratar de alcanzar un diseño conjunto de los sistemas de recogida y tratamiento de datos.

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) ES  
 

Además de cumplir con nuestros deberes de asilo es evidente que una de las piezas de gestión de la inmigración es el control de las fronteras exteriores, la lucha contra las mafias de tráfico de personas y la colaboración de los países terceros. La gran virtualidad que en mi opinión tiene este informe es que convierte esa responsabilidad en una tarea comunitaria al poner en marcha un cuerpo con agentes propios y un sistema de aportación de efectivos desde los Estados miembros que transmite a los países con fronteras exteriores que esta va a ser una responsabilidad común. Las funciones de esta nueva Agencia serán apoyar las operaciones de devolución de personas en situación irregular efectuadas por los Estados miembros, y cooperar con la Oficina Europea de Apoyo al Asilo en temas de gestión y control documental. Finalmente comparto, aplaudo y por supuesto he apoyado la propuesta de que entre el personal propio de la agencia se incorpore una especie de unidad de asuntos internos encargada de velar por la corrección y respeto a los derechos humanos de los agentes de Frontex.

Program realizacji programu „Horyzont Europa” (A8-0410/2018 - Christian Ehler) ES  
 

He apoyado esta nueva edición de este Programa porque es una herramienta básica para fomentar la competitividad de la industria europea, generar y mantener las vocaciones técnico científicas, implicar intensamente a las pymes, la base de nuestro tejido económico en la dinámica de la innovación y apostar por acciones e investigaciones que se relacionen con el crecimiento sostenible y la economía circular. Me parece sustancial que el 35 % de los fondos se destinen a apoyar investigaciones y acciones de innovación vinculadas a herramientas contra el cambio climático. También es interesante que el 70 % de los fondos se apliquen precisamente a pequeñas y medianas empresas. El Programa ha mantenido sus aspectos más exitosos y creo que ha hecho un esfuerzo sincero por simplificar procedimientos para sus usuarios además de propiciar sinergias con otros fondos europeos. Si todas estas reformas funcionan, seguiremos estando orgullosos de nuestro programa estrella de innovación.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Indywidualne projekty rezolucji  
Każdy poseł może złożyć projekt rezolucji w sprawie objętej zakresem działalności UE. Dopuszczalne projekty są przekazywane komisji przedmiotowo właściwej, która podejmuje decyzję o tym, jaką procedurę należy zastosować. ( art. 143 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie stworzenia i promocji europejskiej karty miejskiej  
- P8_DCL(2016)0114 - Wygasła  
Brian HAYES , Patricija ŠULIN , Deirdre CLUNE , Ivo VAJGL , José BLANCO LÓPEZ , Yana TOOM , Dieter-Lebrecht KOCH , Izaskun BILBAO BARANDICA , Claudia ȚAPARDEL , Alberto CIRIO , Tom VANDENKENDELAERE , Roberta METSOLA , Isabella DE MONTE  
Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 43 - 25-01-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie propagowania spożycia ryb  
- P8_DCL(2016)0095 - Wygasła  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 66 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie wypracowania ogólnounijnej praktyki w zakresie rozsądnych cen żywności i napojów na lotniskach  
- P8_DCL(2016)0094 - Wygasła  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Stelios KOULOGLOU , Jozo RADOŠ , Fabio DE MASI , José BLANCO LÓPEZ , Lucy ANDERSON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Merja KYLLÖNEN , Patricija ŠULIN , Marlene MIZZI  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 45 - 13-12-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. WILLY BRANDT
  06M071
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. WINSTON CHURCHILL
  M02104
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Adres pocztowy 

  European Parliament
  Rue de Trêves
  Willy Brandt 06M071
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: