Catherine BEARDER Catherine BEARDER
Catherine BEARDER
Wielka Brytania

Data urodzenia : , Broxbourne

Siódma kadencja Parlamentu Catherine BEARDER

Grupy polityczne

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini

Partie krajowe

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Liberal Democrats Party (Wielka Brytania)

Deputowani

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju Regionalnego

Zastępstwo

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Handlu Międzynarodowego
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
  • 19-01-2012 / 20-01-2013 : Komisja Transportu i Turystyki
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Handlu Międzynarodowego

all-activities

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych i zarządzania nimi

24-01-2014 INTA_AD(2014)524661 PE524.661v02-00 INTA
Catherine BEARDER

OPINIA w sprawie naszego ubezpieczenia na życie i naszego kapitału naturalnego – unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.

02-03-2012 REGI_AD(2012)478368 PE478.368v02-00 REGI
Catherine BEARDER

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

21-06-2013 INTA_AD(2013)508023 PE508.023v02-00 INTA
Josefa ANDRÉS BAREA

OPINIA w sprawie wspierania rozwoju poprzez handel

23-01-2013 INTA_AD(2013)498043 PE498.043v02-00 INTA
Tokia SAÏFI

OPINIA w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: promowanie interesów społeczeństwa i droga do zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu ożywienia gospodarki

15-01-2013 INTA_AD(2013)497944 PE497.944v03-00 INTA
Bernd LANGE

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie ochrony osób cierpiących na autyzm przed nękaniem

09-12-2013 P7_DCL(2013)0024 Wygasła
Phil BENNION Bill NEWTON DUNN Thomas MANN Marian HARKIN Nathalie GRIESBECK Jörg LEICHTFRIED Fiona HALL Roberts ZĪLE Nessa CHILDERS Danuta JAZŁOWIECKA Catherine BEARDER Angelika WERTHMANN Phil PRENDERGAST Rebecca TAYLOR
Data otwarcia : 09-12-2013
Termin : 09-03-2014
Liczba sygnatariuszy : 156 - 09-03-2014

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie ochrony kruchych ekosystemów i zagrożonych gatunków

19-04-2010 P7_DCL(2010)0024 Wygasła
Catherine BEARDER Michael CASHMAN Sirpa PIETIKÄINEN Bas EICKHOUT
Data otwarcia : 19-04-2010
Termin : 09-09-2010
Liczba sygnatariuszy : 234 - 09-09-2010

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.