Catherine BEARDER Catherine BEARDER
Catherine BEARDER
Wielka Brytania

Data urodzenia : , Broxbourne

Ósma kadencja Parlamentu Catherine BEARDER

Grupy polityczne

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini

Partie krajowe

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Liberal Democrats (Wielka Brytania)

Kwestor

 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Parlament Europejski
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Parlament Europejski

Deputowani

 • 01-07-2014 / 02-10-2016 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 02-07-2014 / 16-01-2017 : Prezydium
 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Kwestorzy
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 03-10-2016 / 20-11-2016 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Prezydium
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Kwestorzy
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Zastępstwo

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rozwoju
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki
 • 21-11-2016 / 18-01-2017 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Rozwoju
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (debata) EN

03-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-03(1-055-0000)

Zimbabwe EN

14-02-2019 P8_CRE-REV(2019)02-14(4-095-0000)

Oświadczenie Przewodniczącego EN

12-12-2018 P8_CRE-REV(2018)12-12(3-052-0000)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie zwalczania handlu ludźmi w stosunkach zewnętrznych UE

28-04-2016 FEMM_AD(2016)578529 PE578.529v02-00 FEMM
Catherine BEARDER

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie kompleksowej europejskiej polityki przemysłowej w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki

21-11-2018 ENVI_AD(2018)623609 PE623.609v02-00 ENVI
Bolesław G. PIECHA

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027

13-11-2018 ENVI_AD(2018)629529 PE629.529v01-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii

12-09-2018 ENVI_AD(2018)623622 PE623.622v02-00 ENVI
Younous OMARJEE

Projekt(-y) rezolucji

Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 139 Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie upowszechnienia wśród obywateli znajomości dyrektywy UE w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Wygasła
Brian HAYES Neena GILL Deirdre CLUNE Roberta METSOLA Frédérique RIES Alberto CIRIO Catherine BEARDER Karin KADENBACH José Inácio FARIA Soledad CABEZÓN RUIZ Giovanni LA VIA
Data otwarcia : 09-05-2016
Termin : 09-08-2016
Liczba sygnatariuszy : 64 - 28-07-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie zanieczyszczenia mikroplastikiem

01-02-2016 P8_DCL(2016)0006 Wygasła
Catherine BEARDER Roberta METSOLA Ricardo SERRÃO SANTOS Margrete AUKEN Brian HAYES Gerben-Jan GERBRANDY Marco AFFRONTE Linnéa ENGSTRÖM Françoise GROSSETÊTE José Inácio FARIA Kathleen VAN BREMPT
Data otwarcia : 01-02-2016
Termin : 01-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 340 - 02-05-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie polowań prowadzonych dla zdobycia trofeów

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Wygasła
Neena GILL Catherine BEARDER Sirpa PIETIKÄINEN Kathleen VAN BREMPT Eva KAILI Stefan ECK Miriam DALLI Seb DANCE Jonás FERNÁNDEZ Victor NEGRESCU Bart STAES
Data otwarcia : 18-01-2016
Termin : 18-04-2016
Liczba sygnatariuszy : 134 - 19-04-2016

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.