Frédéric DAERDEN Frédéric DAERDEN
Frédéric DAERDEN
Belgia

Data urodzenia : , Montegnée

Siódma kadencja Parlamentu Frédéric DAERDEN

Grupy polityczne

  • 14-07-2009 / 19-06-2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe

  • 14-07-2009 / 19-06-2014 : Parti Socialiste (Belgia)

Deputowani

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
  • 16-09-2009 / 19-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego
  • 19-01-2012 / 19-06-2014 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Zastępstwo

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Budżetowa
  • 16-09-2009 / 19-06-2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
  • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Specjalna komisja ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r.
  • 19-01-2012 / 19-06-2014 : Komisja Budżetowa

all-activities

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego

20-11-2013 EMPL_AD(2013)516641 PE516.641v02-00 EMPL
Frédéric DAERDEN

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową

20-11-2013 EMPL_AD(2013)516642 PE516.642v02-00 EMPL
Frédéric DAERDEN

OPINIA w sprawie gotowości państw członkowskich UE do skutecznego i terminowego rozpoczęcia nowego okresu programowania polityki spójności

15-11-2013 BUDG_AD(2013)519799 PE519.799v02-00 BUDG
Frédéric DAERDEN

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie planu działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie

13-01-2014 EMPL_AD(2014)519687 PE519.687v03-00 EMPL
Patrick LE HYARIC

OPINIA w sprawie reindustrializacji Europy z myślą o promowaniu konkurencyjności i trwałego rozwoju

26-09-2013 EMPL_AD(2013)514592 PE514.592v02-00 EMPL
Philippe BOULLAND

OPINIA w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 – wszystkie sekcje

06-09-2013 EMPL_AD(2013)514863 PE514.863v02-00 EMPL
Csaba ŐRY

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie europejskiej karty osób niepełnosprawnych

20-05-2013 P7_DCL(2013)0008 Wygasła
Jan KOZŁOWSKI Salvador GARRIGA POLLEDO Anne E. JENSEN Jacek PROTASIEWICZ Marian HARKIN Lidia Joanna GERINGER DE OEDENBERG Jolanta Emilia HIBNER Jürgen KLUTE Danuta JAZŁOWIECKA Ádám KÓSA Andrea COZZOLINO Derek VAUGHAN Ivars GODMANIS Frédéric DAERDEN
Data otwarcia : 20-05-2013
Termin : 20-08-2013
Liczba sygnatariuszy : 351 - 05-03-2014

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.