Wyszukiwanie

Asystenci Rodzaj Deputowanych
G.E.P.S. - GESTIONE ELABORAZIONE PAGHE E STIPENDI
Upoważnieni płatnicy
Isabella TOVAGLIERI
Linda GAASCH
Asystenci krajowi
Tilly METZ
Vilma GABALYTE
Asystenci akredytowani
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Heike GABRIEL
Asystenci krajowi
Peter JAHR
Sandra GABRIEL
Asystenci krajowi
Manuela RIPA
Olivier GADAN
Asystenci akredytowani
Nadine MORANO
Carina Patricia GAETE LLANOS
Asystenci akredytowani (grupa)
Clara AGUILERA
Estrella DURÁ FERRANDIS
Jonás FERNÁNDEZ
Lina GÁLVEZ MUÑOZ
Ibán GARCÍA DEL BLANCO
Isabel GARCÍA MUÑOZ
Iratxe GARCÍA PÉREZ
Eider GARDIAZABAL RUBIAL
Mónica Silvana GONZÁLEZ
Nicolás GONZÁLEZ CASARES
Alicia HOMS GINEL
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR
César LUENA
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO
Adriana MALDONADO LÓPEZ
Javier MORENO SÁNCHEZ
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO
Marcos ROS SEMPERE
Domènec RUIZ DEVESA
Nacho SÁNCHEZ AMOR
Claire GAGO
Asystenci akredytowani
François ALFONSI
Lin GAI
Asystenci akredytowani
Jan ZAHRADIL
Raimondas GAIDYS
Asystenci krajowi
Liudas MAŽYLIS
Załaduj więcej
Asystenci wiceprzewodniczących/kwestorów
Osoby wykonujące funkcję asystentów wiceprzewodniczących i kwestorów są zatrudnione w Parlamencie Europejskim na czas określony i wspierają wiceprzewodniczących lub kwestorów w realizacji powierzonych im zadań, w szczególności tych związanych z posiedzeniami Prezydium, kwestorów lub ich grup roboczych, a także w wypełnianiu ich szczegółowego zakresu obowiązków. Pracują pod kierunkiem wiceprzewodniczącego lub kwestora oraz z ich upoważnienia i mogą również towarzyszyć im podczas wyjazdów służbowych, na warunkach określonych przez Prezydium.
Asystenci akredytowani
Akredytowani asystenci parlamentarni (AAP) to osoby wybrane przez posła do Parlamentu Europejskiego lub pewną liczbę takich posłów (w grupie), zatrudnione na podstawie umowy bezpośredniej z Parlamentem Europejskim (PE). Pracują w pomieszczeniach Parlamentu w jednym z jego trzech miejsc pracy (Bruksela, Strasburg lub Luksemburg), pomagając bezpośrednio posłom w pracy, pod ich kierunkiem i z ich upoważnienia, w oparciu o wzajemne zaufanie.
Asystenci krajowi
Asystenci krajowi to osoby fizyczne, które zawarły z posłami umowy o pracę, aby wspierać ich w państwach członkowskich, w których posłowie zostali wybrani. Umowy te podlegają przepisom krajowym danego państwa członkowskiego.
Usługodawcy
Dostawca usług to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła z posłem umowę o świadczenie usług, aby wspomagać go w państwie członkowskim, w którym poseł został wybrany. Świadczone usługi muszą być ukierunkowane, wyszczególnione i bezpośrednio związane z wykonywaniem mandatu posła. Umowa ta podlega przepisom krajowym danego państwa członkowskiego.
Upoważnieni płatnicy
Upoważnieni płatnicy to osoby fizyczne lub prawne należycie upoważnione w danym państwie członkowskim do zawodowego zarządzania aspektami podatkowymi i dotyczącymi zabezpieczenia społecznego (na mocy prawa krajowego danego państwa członkowskiego, a w stosownych przypadkach prawa Unii), związanymi z umowami o pracę lub umowami o świadczenie usług, zawartymi przez posła.
Stażyści
Stażyści to osoby, które zawarły z posłem umowę o staż. Staże te przyczyniają się do edukacji i europejskiego szkolenia zawodowego, a także promują lepsze zrozumienie funkcjonowania Parlamentu; mogą przebiegać zarówno w biurach Parlamentu, jak i w państwie członkowskim, w którym poseł został wybrany.
Dodatkowe informacje można znaleźć w części Przepisy dotyczące personelu.