Wyszukiwanie

Asystenci Rodzaj Deputowanych
L P d.o.o.
Upoważnieni płatnicy
Romana JERKOVIĆ
Morgane Delphine L'HARIDON
Asystenci akredytowani (grupa)
David CORMAND
Marie TOUSSAINT
Bertrand Herve Jean-Marc L'HUILLIER
Asystenci akredytowani (grupa)
Stéphane BIJOUX
Gilles BOYER
Sylvie BRUNET
Pascal CANFIN
Catherine CHABAUD
Ilana CICUREL
Jérémy DECERLE
Pascal DURAND
Laurence FARRENG
Sandro GOZI
Christophe GRUDLER
Bernard GUETTA
Valérie HAYER
Pierre KARLESKIND
Fabienne KELLER
Nathalie LOISEAU
Dominique RIQUET
Stéphane SÉJOURNÉ
Irène TOLLERET
Véronique TRILLET-LENOIR
Marie-Pierre VEDRENNE
Stéphanie YON-COURTIN
Chrysoula ZACHAROPOULOU
LA COMPTABILITE
Upoważnieni płatnicy
Christophe GRUDLER
Francjsco LA MANNA
Usługodawcy
Antonio Maria RINALDI
Giorgio LA PORTA
Asystenci akredytowani
Antonio Maria RINALDI
Karl Oskar Alexander LAANG
Asystenci akredytowani
Nils TORVALDS
Merry-Lène Lise-May LABALLE
Asystenci akredytowani
Eric ANDRIEU
Sarah LABARBE
Asystenci krajowi
Alexandra GEESE
AUDE MARIE LABASTE
Asystenci akredytowani
Karima DELLI
Załaduj więcej
Asystenci wiceprzewodniczących/kwestorów
Osoby wykonujące funkcję asystentów wiceprzewodniczących i kwestorów są zatrudnione w Parlamencie Europejskim na czas określony i wspierają wiceprzewodniczących lub kwestorów w realizacji powierzonych im zadań, w szczególności tych związanych z posiedzeniami Prezydium, kwestorów lub ich grup roboczych, a także w wypełnianiu ich szczegółowego zakresu obowiązków. Pracują pod kierunkiem wiceprzewodniczącego lub kwestora oraz z ich upoważnienia i mogą również towarzyszyć im podczas wyjazdów służbowych, na warunkach określonych przez Prezydium.
Asystenci akredytowani
Akredytowani asystenci parlamentarni (AAP) to osoby wybrane przez posła do Parlamentu Europejskiego lub pewną liczbę takich posłów (w grupie), zatrudnione na podstawie umowy bezpośredniej z Parlamentem Europejskim (PE). Pracują w pomieszczeniach Parlamentu w jednym z jego trzech miejsc pracy (Bruksela, Strasburg lub Luksemburg), pomagając bezpośrednio posłom w pracy, pod ich kierunkiem i z ich upoważnienia, w oparciu o wzajemne zaufanie.
Asystenci krajowi
Asystenci krajowi to osoby fizyczne, które zawarły z posłami umowy o pracę, aby wspierać ich w państwach członkowskich, w których posłowie zostali wybrani. Umowy te podlegają przepisom krajowym danego państwa członkowskiego.
Usługodawcy
Dostawca usług to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła z posłem umowę o świadczenie usług, aby wspomagać go w państwie członkowskim, w którym poseł został wybrany. Świadczone usługi muszą być ukierunkowane, wyszczególnione i bezpośrednio związane z wykonywaniem mandatu posła. Umowa ta podlega przepisom krajowym danego państwa członkowskiego.
Upoważnieni płatnicy
Upoważnieni płatnicy to osoby fizyczne lub prawne należycie upoważnione w danym państwie członkowskim do zawodowego zarządzania aspektami podatkowymi i dotyczącymi zabezpieczenia społecznego (na mocy prawa krajowego danego państwa członkowskiego, a w stosownych przypadkach prawa Unii), związanymi z umowami o pracę lub umowami o świadczenie usług, zawartymi przez posła.
Stażyści
Stażyści to osoby, które zawarły z posłem umowę o staż. Staże te przyczyniają się do edukacji i europejskiego szkolenia zawodowego, a także promują lepsze zrozumienie funkcjonowania Parlamentu; mogą przebiegać zarówno w biurach Parlamentu, jak i w państwie członkowskim, w którym poseł został wybrany.
Dodatkowe informacje można znaleźć w części Przepisy dotyczące personelu.