Wyszukiwanie

Asystenci Rodzaj Deputowanych
Doriane VACCARI
Asystenci akredytowani
Eric MINARDI
Karla VACULINOVA
Usługodawcy
Michaela ŠOJDROVÁ
Juan Del Consuelo VADILLO GARCIA
Asystenci akredytowani (grupa)
José Ramón BAUZÁ DÍAZ
Jordi CAÑAS
Maite PAGAZAURTUNDÚA
Eva Maria POPTCHEVA
María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS
Susana SOLÍS PÉREZ
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA
Juho Henrikki VAEAENAENEN
Asystenci akredytowani
Mauri PEKKARINEN
Tamara VAGNER
Asystenci akredytowani
Rasmus ANDRESEN
Vita VAICEKAUSKIENE
Asystenci krajowi
Bronis ROPĖ
Jolanta VAITIEKIENE
Asystenci krajowi
Bronis ROPĖ
Marton VAJNA
Asystenci akredytowani (grupa)
Andrea BOCSKOR
Andor DELI
Tamás DEUTSCH
Kinga GÁL
Enikő GYŐRI
András GYÜRK
Balázs HIDVÉGHI
Lívia JÁRÓKA
Ádám KÓSA
Ernő SCHALLER-BAROSS
Edina TÓTH
László TRÓCSÁNYI
Stepanka VAJNEROVA
Asystenci krajowi
Radka MAXOVÁ
Konstantina VAKOU
Asystenci krajowi
Kostas PAPADAKIS
Asystenci wiceprzewodniczących/kwestorów
Osoby wykonujące funkcję asystentów wiceprzewodniczących i kwestorów są zatrudnione w Parlamencie Europejskim na czas określony i wspierają wiceprzewodniczących lub kwestorów w realizacji powierzonych im zadań, w szczególności tych związanych z posiedzeniami Prezydium, kwestorów lub ich grup roboczych, a także w wypełnianiu ich szczegółowego zakresu obowiązków. Pracują pod kierunkiem wiceprzewodniczącego lub kwestora oraz z ich upoważnienia i mogą również towarzyszyć im podczas wyjazdów służbowych, na warunkach określonych przez Prezydium.
Asystenci akredytowani
Akredytowani asystenci parlamentarni (AAP) to osoby wybrane przez posła do Parlamentu Europejskiego lub pewną liczbę takich posłów (w grupie), zatrudnione na podstawie umowy bezpośredniej z Parlamentem Europejskim (PE). Pracują w pomieszczeniach Parlamentu w jednym z jego trzech miejsc pracy (Bruksela, Strasburg lub Luksemburg), pomagając bezpośrednio posłom w pracy, pod ich kierunkiem i z ich upoważnienia, w oparciu o wzajemne zaufanie.
Asystenci krajowi
Asystenci krajowi to osoby fizyczne, które zawarły z posłami umowy o pracę, aby wspierać ich w państwach członkowskich, w których posłowie zostali wybrani. Umowy te podlegają przepisom krajowym danego państwa członkowskiego.
Usługodawcy
Dostawca usług to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła z posłem umowę o świadczenie usług, aby wspomagać go w państwie członkowskim, w którym poseł został wybrany. Świadczone usługi muszą być ukierunkowane, wyszczególnione i bezpośrednio związane z wykonywaniem mandatu posła. Umowa ta podlega przepisom krajowym danego państwa członkowskiego.
Upoważnieni płatnicy
Upoważnieni płatnicy to osoby fizyczne lub prawne należycie upoważnione w danym państwie członkowskim do zawodowego zarządzania aspektami podatkowymi i dotyczącymi zabezpieczenia społecznego (na mocy prawa krajowego danego państwa członkowskiego, a w stosownych przypadkach prawa Unii), związanymi z umowami o pracę lub umowami o świadczenie usług, zawartymi przez posła.
Stażyści
Stażyści to osoby, które zawarły z posłem umowę o staż. Staże te przyczyniają się do edukacji i europejskiego szkolenia zawodowego, a także promują lepsze zrozumienie funkcjonowania Parlamentu; mogą przebiegać zarówno w biurach Parlamentu, jak i w państwie członkowskim, w którym poseł został wybrany.
Dodatkowe informacje można znaleźć w części Przepisy dotyczące personelu.