Wyszukiwanie

Asystenci Rodzaj Deputowanych
Luciano ZAAMI
Asystenci akredytowani (grupa)
Isabella ADINOLFI
Tiziana BEGHIN
Fabio Massimo CASTALDO
Ignazio CORRAO
Rosa D'AMATO
Eleonora EVI
Laura FERRARA
Mario FURORE
Chiara GEMMA
Dino GIARRUSSO
Piernicola PEDICINI
Sabrina PIGNEDOLI
Daniela RONDINELLI
Marco ZULLO
Maja Anna ZABINSKA
Asystenci krajowi
Sylwia SPUREK
Raimund ZACHAREVIC
Asystenci akredytowani
Valdemar TOMAŠEVSKI
Dimitra ZACHARI
Asystenci krajowi
Dimitrios PAPADIMOULIS
Dimitrios ZACHARIAS
Asystenci akredytowani
Eva KAILI
Filip ZACHARIAS
Asystenci krajowi
Kateřina KONEČNÁ
Lucia ZACHARIASOVA
Usługodawcy
Radka MAXOVÁ
PANAGIOTA ZACHARODIMOU
Asystenci akredytowani
Alexis GEORGOULIS
Ksenija ZAGOROVSKA
Asystenci krajowi
Andris AMERIKS
Cristiana-Loredana ZAGREANU-CRISTEA
Asystenci krajowi
Ramona STRUGARIU
Załaduj więcej
Asystenci wiceprzewodniczących/kwestorów
Osoby wykonujące funkcję asystentów wiceprzewodniczących i kwestorów są zatrudnione w Parlamencie Europejskim na czas określony i wspierają wiceprzewodniczących lub kwestorów w realizacji powierzonych im zadań, w szczególności tych związanych z posiedzeniami Prezydium, kwestorów lub ich grup roboczych, a także w wypełnianiu ich szczegółowego zakresu obowiązków. Pracują pod kierunkiem wiceprzewodniczącego lub kwestora oraz z ich upoważnienia i mogą również towarzyszyć im podczas wyjazdów służbowych, na warunkach określonych przez Prezydium.
Asystenci akredytowani
Akredytowani asystenci parlamentarni (AAP) to osoby wybrane przez posła do Parlamentu Europejskiego lub pewną liczbę takich posłów (w grupie), zatrudnione na podstawie umowy bezpośredniej z Parlamentem Europejskim (PE). Pracują w pomieszczeniach Parlamentu w jednym z jego trzech miejsc pracy (Bruksela, Strasburg lub Luksemburg), pomagając bezpośrednio posłom w pracy, pod ich kierunkiem i z ich upoważnienia, w oparciu o wzajemne zaufanie.
Asystenci krajowi
Asystenci krajowi to osoby fizyczne, które zawarły z posłami umowy o pracę, aby wspierać ich w państwach członkowskich, w których posłowie zostali wybrani. Umowy te podlegają przepisom krajowym danego państwa członkowskiego.
Usługodawcy
Dostawca usług to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła z posłem umowę o świadczenie usług, aby wspomagać go w państwie członkowskim, w którym poseł został wybrany. Świadczone usługi muszą być ukierunkowane, wyszczególnione i bezpośrednio związane z wykonywaniem mandatu posła. Umowa ta podlega przepisom krajowym danego państwa członkowskiego.
Upoważnieni płatnicy
Upoważnieni płatnicy to osoby fizyczne lub prawne należycie upoważnione w danym państwie członkowskim do zawodowego zarządzania aspektami podatkowymi i dotyczącymi zabezpieczenia społecznego (na mocy prawa krajowego danego państwa członkowskiego, a w stosownych przypadkach prawa Unii), związanymi z umowami o pracę lub umowami o świadczenie usług, zawartymi przez posła.
Stażyści
Stażyści to osoby, które zawarły z posłem umowę o staż. Staże te przyczyniają się do edukacji i europejskiego szkolenia zawodowego, a także promują lepsze zrozumienie funkcjonowania Parlamentu; mogą przebiegać zarówno w biurach Parlamentu, jak i w państwie członkowskim, w którym poseł został wybrany.
Dodatkowe informacje można znaleźć w części Przepisy dotyczące personelu.