Please fill this field
Krzysztof HETMAN Krzysztof HETMAN
Krzysztof HETMAN

Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos)

Membro

Polónia - Polskie Stronnictwo Ludowe (Polónia)

Data de nascimento : , Lublin

8.ª legislatura Krzysztof HETMAN

Grupos políticos

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) - Membro

Partidos nacionais

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Polskie Stronnictwo Ludowe (Polónia)

Membro

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão do Desenvolvimento Regional
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação à Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão do Desenvolvimento Regional

Membro suplente

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação para as Relações com os Países do Sudeste Asiático e a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ANASE)
  • 10-06-2015 / 18-01-2017 : Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

Principais atividades parlamentares

Contributos para os debates em sessão plenária

Intervenções em sessão plenária e declarações escritas relativas aos debates em sessão plenária. Artigos 204.º e 171.º (n.º 11)

Relatório(s) - enquanto relator

As comissões parlamentares competentes designam relatores para a elaboração de relatórios sobre as propostas de natureza legislativa ou orçamental, ou sobre outras questões. Para a elaboração dos seus relatórios, os relatores podem consultar peritos e partes interessadas relevantes. Cabe-lhes igualmente elaborar alterações de compromisso e proceder a negociações com os relatores-sombra. Os relatórios aprovados a nível das comissões são, em seguida, examinados e votados em sessão plenária.Artigo 55.º do Regimento

Relatório(s) - enquanto relator sombra

Os grupos políticos designam um relator-sombra para cada relatório na comissão competente, a fim de acompanhar o andamento do relatório e negociar textos de compromisso com o relator. Artigo 215.º do Regimento

Pareceres enquanto relator

As comissões podem elaborar um parecer sobre um relatório da comissão competente que incida sobre os elementos que se inserem na respetiva esfera de atribuições. Os relatores de parecer são igualmente responsáveis pela elaboração de alterações de compromisso e pelas negociações com os relatores-sombra de parecer. Artigo 56.º, artigo 57.º, Anexo VI do Regimento

PARECER sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o quadro jurídico do Corpo Europeu de Solidariedade e que altera os Regulamentos (UE) n.º 1288/2013, (UE) n.º 1293/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1305/2013, (UE) n.º 1306/2013 e a Decisão n.º 1313/2013/UE

29-11-2017 REGI_AD(2017)608135 PE608.135v02-00 REGI
Krzysztof HETMAN

PARECER sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera os Regulamentos (UE) n.º 1316/2013 e (UE) 2015/1017 no que se refere ao prolongamento da vigência do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos e à introdução de melhorias técnicas nesse Fundo e na Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento

02-03-2017 EMPL_AD(2017)594189 PE594.189v04-00 EMPL
Krzysztof HETMAN

PARECER sobre o Semestre Europeu para a Coordenação das Políticas Económicas: Análise Anual do Crescimento de 2017

25-01-2017 REGI_AD(2017)595492 PE595.492v02-00 REGI
Krzysztof HETMAN

Pareceres enquanto relator sombra

Os grupos políticos designam um relator-sombra de parecer para acompanhar a evolução do parecer em causa e negociar textos de compromisso com o relator de parecer. Artigo 215.º do Regimento

PARECER sobre a quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2017, Secção III – Comissão e agências de execução

23-01-2019 REGI_AD(2019)630539 PE630.539v02-00 REGI
Iskra MIHAYLOVA

PARECER sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o Fundo Social Europeu Mais (FSE+)

08-11-2018 REGI_AD(2018)625392 PE625.392v02-00 REGI
Mercedes BRESSO

PARECER sobre a digitalização da indústria europeia

28-03-2017 EMPL_AD(2017)595485 PE595.485v02-00 EMPL
Marju LAURISTIN

Proposta(s) de resolução

São apresentadas propostas de resolução sobre questões da atualidade, a pedido de uma comissão, de um grupo político ou de, pelo menos, 5 % dos deputados; as propostas de resolução são votadas em sessão plenária. Artigos 132.º, 136.º, 139.º e 144.º do Regimento

Perguntas orais

As perguntas com pedido de resposta oral com debate dirigidas à Comissão Europeia, ao Conselho ou à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União podem ser apresentadas por uma comissão, por um grupo político ou por, pelo menos, 5 % dos deputados do Parlamento. Artigo 136.º

Interpelações extensas

As interpelações extensas com pedido de resposta escrita e debate dirigidas à Comissão Europeia, ao Conselho ou à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União podem ser apresentadas por uma comissão, por um grupo político ou por, pelo menos, 5 % dos deputados do Parlamento. Artigo 139.º, Anexo III

Outras atividades parlamentares

Declarações de voto escritas

Os deputados podem fazer uma declaração de voto escrita relativa à sua votação em sessão plenária. Artigo 194.º

Requisitos de homologação de veículos a motor no que se refere à sua segurança geral (A8-0151/2019 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) PL

16-04-2019

Głosowałem za przyjęciem rozporządzenia w sprawie wymogów dotyczących homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego. Nie ulega wątpliwości, iż zwiększanie bezpieczeństwa na drodze oraz znaczące zmniejszenie odsetka śmiertelnych ofiar wypadków drogowych jest niezwykle istotne. Tymczasem liczba osób, które tracą życie na europejskich drogach, jest w dalszym ciągu alarmująco wysoka i od kilku lat nie ulega zmniejszeniu. Wierzę, że przyjęte dzisiaj przepisy pozwolą w sposób radykalny poprawić tę sytuację. Dzięki obowiązkowej instalacji w nowych modelach samochodów systemów takich jak inteligentny asystent prędkości, automatyczne hamowanie awaryjne czy wykrywanie pieszych i rowerzystów kierowcy uzyskają dodatkowe wsparcie ze strony nowych technologii zwiększające poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Mam zatem nadzieję, że przyjęte dzisiaj rozwiązania pozwolą na ocalenie zdrowia i życia wielu istnień ludzkich.

Criação do Mecanismo Interligar a Europa (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) PL

12-12-2018

Instrument „Łącząc Europę” w obecnej perspektywie finansowej pokazał ogromne zapotrzebowanie na dofinansowanie projektów inwestycyjnych w obszarach transportu, energii, telekomunikacji i ICT. Pieniądze zostały zakontraktowane niemal w całości, a zainteresowanie kilkakrotnie przewyższyło dostępne środki. Dlatego też popieram propozycję Komisji, aby instrument był kontynuowany.
Uważam jednak, że potrzeby inwestycyjne w tym obszarze nie powinny być finansowane poprzez tak duży transfer środków z Funduszu Spójności. Ten fundusz również pełni bardzo ważną rolę w wyrównywaniu dysproporcji społecznych i gospodarczych i jest komplementarny w stosunku do instrumentu „Łącząc Europę”, nie może być jednak nim zastąpiony.
Z tego względu poparłem poprawkę do artykułu 4, w której postulowano, aby zmniejszyć transfer z nieco ponad 12 do 4 mld euro.

Educação na era digital: desafios, oportunidades e ensinamentos a tirar para a definição das políticas da UE (A8-0400/2018 - Yana Toom) PL

11-12-2018

Jesteśmy świadkami rewolucji technologicznej, która na zawsze zmieni sposób pracy i naszego codziennego życia. Zmiany te dokonują się szybko i niestety, jak słusznie zauważyła sprawozdawczyni, nie wszystkie systemy edukacyjne za nimi nadążają. Musimy więc zintensyfikować działania, aby żaden z Europejczyków nie pozostał w tyle. Oznacza to, że cyfrowa rewolucja musi zostać włączona w programy edukacji we wszystkich państwach członkowskich i w każdym, nawet najmniejszym i oddalonym regionie. Zlikwidowanie „białych plan na mapie” bez dostępu do dobrej jakości internetu to pierwszy podstawowy krok w tym kierunku. Ponadto Unia Europejska musi wspierać państwa członkowskie w kreowaniu modelu edukacji polegającego na uczeniu się przez całe życie.
To zintegrowane podejście wymaga dobrej synergii wszystkich instrumentów, które mamy do naszej dyspozycji: zarówno funduszu polityki spójności, który może wspierać budowę cyfrowej infrastruktury i rozwój kompetencji wśród młodzieży i dorosłych, jak i zarządzanych centralnie programów takich jak „Horyzont 2020” czy Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych.

Perguntas escritas

Os deputados podem formular um determinado número de perguntas com pedido de resposta escrita ao Presidente do Conselho Europeu, ao Conselho, à Comissão e à Vice‑Presidente da Comissão/Alta Representante da União. Artigo 138.º, Anexo III do Regimento

Declarações escritas (até 16 de janeiro de 2017)

**Este instrumento deixou de existir em 16 de janeiro de 2017**. A declaração escrita era uma iniciativa que incidia sobre uma matéria da competência da UE. Podia ser coassinada por vários deputados num prazo de três meses.

DECLARAÇÃO ESCRITA sobre a prevenção da obesidade infantil

05-10-2015 P8_DCL(2015)0056 Caduca
Aldo PATRICIELLO Lefteris CHRISTOFOROU Alessandra MUSSOLINI Marc TARABELLA Filiz HYUSMENOVA Victor NEGRESCU Viorica DĂNCILĂ Nessa CHILDERS Monika SMOLKOVÁ Rolandas PAKSAS Giovanni LA VIA Milan ZVER Ivo VAJGL Mara BIZZOTTO Svetoslav Hristov MALINOV Biljana BORZAN Marlene MIZZI Tibor SZANYI Ivan JAKOVČIĆ Dominique BILDE Damian DRĂGHICI Laurenţiu REBEGA Remo SERNAGIOTTO Fabio Massimo CASTALDO Enrico GASBARRA Fulvio MARTUSCIELLO Marek PLURA Krzysztof HETMAN Hugues BAYET Igor ŠOLTES Ramón Luis VALCÁRCEL SISO Maite PAGAZAURTUNDÚA Patricija ŠULIN Romana TOMC
Data de abertura : 05-10-2015
Caduca no dia : 05-01-2016
Número de signatários : 130 - 06-01-2016

DECLARAÇÃO ESCRITA sobre o futuro demográfico da Europa e os desafios do envelhecimento e da despovoação

12-01-2015 P8_DCL(2015)0003 Caduca
José BLANCO LÓPEZ Inés AYALA SENDER Francisco José MILLÁN MON Verónica LOPE FONTAGNÉ Milan ZVER Ivan JAKOVČIĆ Dan NICA Isabella ADINOLFI Rosa D'AMATO Krzysztof HETMAN Maite PAGAZAURTUNDÚA Jonás FERNÁNDEZ Iskra MIHAYLOVA Enrique CALVET CHAMBON
Data de abertura : 12-01-2015
Caduca no dia : 12-04-2015
Número de signatários : 109 - 17-04-2015

Declarações

A declaração original assinada/datada encontra-se arquivada no Parlamento Europeu.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg