Please fill this field
Krzysztof HETMAN Krzysztof HETMAN
Krzysztof HETMAN

Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos)

Membro

Polónia - Polskie Stronnictwo Ludowe (Polónia)

Data de nascimento : , Lublin

Declarações de voto escritas Krzysztof HETMAN

Os deputados podem fazer uma declaração de voto escrita relativa à sua votação em sessão plenária. Artigo 194.º

Envelhecimento do velho continente - possibilidades e desafios relacionados com a política de envelhecimento após 2020 (A9-0194/2021 - Beata Szydło) PL

07-07-2021

Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie starzenia się Starego Kontynentu, gdyż uważam że porusza on ważne kwestie związane z starzeniem się naszego społeczeństwa.
Wyzwania, jakie pociąga za sobą wydłużenie życia i zwiększający się odsetek osób starszych są wielorakie i wymagać będą całościowego podejścia. W perspektywie najbliższych lat należy wziąć pod uwagę takie kwestie jak dostosowania do specyficznych potrzeb osób starszych infrastruktury i usług, zwiększone inwestycje w służbę zdrowia czy sektor opieki. Osoby starsze wymagają bowiem naszego wsparcia i szczególnej troski i te potrzeby będą rosły.
To jednak tylko jeden z aspektów. Uważam, że długofalowe podejście do kwestii starzenia się społeczeństwa musi kłaść nacisk także na aktywizację osób starszych, solidarność międzypokoleniową i pełne wykorzystanie potencjału, jakim osoby starsze dysponują dla całego społeczeństwa. Nie zapominajmy, że w przeważającej większości sami seniorzy chcą pozostać aktywni i dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszym pokoleniem. Naszym zadaniem jest stworzyć i wspierać takie możliwości, chociażby poprzez centra wolontariatu czy świetlice wielopokoleniowe.
Ponadto, podczas tworzenia jakichkolwiek polityk czy strategii musimy pamiętać o podejściu „nic o nas bez nas” i zapewnić, by same osoby starsze były w pełni włączone w proces reform i by ich potrzeby były wysłuchane.

Mecanismo Interligar a Europa (A9-0219/2021 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet) PL

06-07-2021

Szanowni Państwo,
Głosowałem za przyjęciem Instrumentu Łącząc Europę na lata 2021-2027. Cieszę się, że udało się zapewnić kontynuację tego programu, który sądzę, że udowodnił swojej skuteczności w zakresie zapewnienia lepszych połączeń transportowych, rozwoju sieci energetycznych czy też poprawy łączności w Europie. Dzięki budżetowi w wysokości blisko 34 miliardów euro nadal będzie można finansować kluczowe projekty w dziedzinie transportu, energii i cyfryzacji. Szczególne znacznie ma dla mnie fakt, że w ramach programu priorytetowo potraktowany zostanie dalszy rozwój transeuropejskich sieci transportowych, zwłaszcza połączeń brakujących. W tym kontekście chciałbym podkreślić konieczność intensyfikacji prac nad budową międzynarodowej trasy Via Carpatia, która ma szczególne znaczenie dla mieszkańców Polski Wschodniej, w tym mojego regionu, czyli województwa lubelskiego. Ważne jest też zapewnienie finansowania dalszej integracji europejskiego rynku energii, działań mających na celu obniżanie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw. Cieszę się też, że udało się zapewnić możliwość finansowania infrastruktury gazowej.

A repressão sistemática na Bielorrússia e suas consequências para a segurança europeia, na sequência de raptos de viajantes de um avião civil europeu intercetado pelas autoridades bielorrussas (B9-0328/2021, B9-0330/2021, B9-0332/2021, B9-0339/2021, B9-0340/2021, B9-0344/2021) PL

10-06-2021

Szanowni Państwo,
głosowałem za przyjęciem rezolucji w sprawie Białorusi. Na przestrzeni ostatniego roku Aleksandr Łukaszenka przekraczał kolejne granice, fałszując wybory, stosując represje wobec własnych obywateli, wtrącając ich do więzienia i torturując. Wydarzenia z 23 maja to przekroczenie kolejnej czerwonej linii. Uprowadzony został cywilny samolot, a do jego eskorty wykorzystano myśliwiec MIG-29. To bezprecedensowy i bezczelny przykład państwowego terroryzmu, który pokazuje, że Łukaszenka nie obawia się konsekwencji swoich czynów. Na niebezpieczeństwo narażono cywilów, naszych obywateli, złamano międzynarodowe przepisy dotyczące transportu lotniczego, a także porwano białoruskiego opozycjonistę i dziennikarza Romana Pratasiewicza i jego partnerkę. Celem było nie tylko ukrócenie opozycyjnej działalności Pratasiewicza i wyeliminowanie go z życia publicznego, ale także upokorzenie go w białoruskiej telewizji i wykorzystanie do celów propagandowych reżimu.
Białoruskie społeczeństwo patrzy z desperacją w stronę Unii Europejskiej. Dlatego też musimy zareagować w zdecydowany sposób. Do sankcji personalnych powinny dołączyć ukierunkowane sankcje gospodarcze. Jednocześnie potrzebujemy planu wsparcia dla białoruskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego i wolnych mediów. Domagamy się także uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Patrząc na nasze stosunki z Białorusią, musimy umiejscowić je też w szerszym kontekście naszej zagranicznej polityki np. także w kontekście stosunków z Rosją, która nieprzerwanie wspiera reżim Łukaszenki.

Certificado Digital COVID da UE - cidadãos da União (C9-0104/2021 - Juan Fernando López Aguilar) PL

08-06-2021

Głosowałem za przyjęciem Unijnego cyfrowego zaświadczenie COVID-19 - obywatele Unii. Pandemia COVID-19 w sposób szczególny uderzyła w mobilność i poczucie wolności Europejczyków. Przez ostatni rok wszyscy musieliśmy konfrontować się z dotkliwymi restrykcjami w podróżach, które znacząco utrudniały lub nieraz wręcz uniemożliwiały swobodne podróżowanie, czy to w celach zawodowych czy turystycznych. Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 pozwoli nam odzyskać tę utraconą wolność i bezpieczeństwo w podróżowaniu. Jednak, aby aby te działania były skuteczne i sprawiedliwe, muszą być one również równo dostępne dla wszystkich, dlatego zdecydowanie opowiadam się za wprowadzeniem darmowych testów w celu uzyskania zaświadczenia, tak samo jak w sposób darmowy oferowane są szczepienia. Musimy bowiem pamiętać, że proces szczepień jeszcze trwa i są osoby, które w dalszym ciągu czekają na swoją kolej, ze szczepień wyłączone są również dzieci, a także nie wszyscy z przyczyn medycznych mogą być zaszczepieni. Tymczasem, odpłatne testy stanowią nierzadko barierę finansową, która może zadecydować o rezygnacji w wyjazdu. Uderza to więc nie tylko w rodziny, które nie mogą w pełni korzystać z przysługującego im prawa do swobodnego przepływu osób, ale również w turystykę, która dziś bardziej niż kiedykolwiek przedtem potrzebuje wsparcia.

O futuro digital da Europa: mercado único digital e utilização da inteligência artificial para os consumidores europeus (A9-0149/2021 - Deirdre Clune) PL

20-05-2021

Głosowałem za przyjęciem sprawozdania „Cyfrowa przyszłość Europy: jednolity rynek cyfrowy i wykorzystywanie AI z korzyścią dla europejskich konsumentów”. Nie ulega wątpliwości, że zarówno rynek cyfrowy, jak i wykorzystanie sztucznej inteligencji niosą ze sobą szereg korzyści, zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców. Pandemia koronawirusa w sposób dobitny pokazała, jak bardzo potrzebne są nam obecnie nowoczesne technologie, nie sposób też nie docenić ich w kontekście sprostania ambitnym unijnym celom klimatycznym.
Aby jednak móc w pełni korzystać z korzyści, jakie niesie za sobą jednolity rynek cyfrowy, musimy unikać jego fragmentacji, jak również zapewnić efektywne wdrożenie istniejącej legislacji oraz znieść nieuzasadnione bariery. Ponadto musimy zapewnić, aby przedsiębiorcy, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, oraz konsumenci mieli zaufanie do sztucznej inteligencji. Aby to osiągnąć, należy zapewnić jasne informacje oraz przejrzyste ramy prawne, dlatego zgadzam się ze sprawozdawczynią, że istnieje potrzeba szczegółowego rozporządzenia UE w sprawie sztucznej inteligencji.

Revisão do Fundo de Solidariedade da União Europeia (A9-0052/2021 - Younous Omarjee) PL

18-05-2021

Głosowałem za przyjęciem sprawozdania na temat przeglądu funkcjonowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, gdyż uważam, że jest to ważny i potrzebny instrument, który wielokrotnie udowodnił swoją skuteczność. Należy podkreślić, że w obliczu pandemii COVID-19 w szybkim trybie rozszerzono zakres interwencji na zagrożenia zdrowotne, co było słusznym i niezwykle pomocnym rozstrzygnięciem.
Nie zmienia to jednak faktu, że fundusz, który powstał w 2002 roku, czyli niemal 20 lat temu, wymaga bardziej całościowej odnowy. Przede wszystkim należy zastanowić się nad takim uproszczeniem zasad wdrażania funduszu, by pomoc mogła być udzielana jak najszybciej, gdyż to właśnie czynnik czasu ma w przypadku katastrof najważniejsze znaczenie. Obecny średni termin 5 miesięcy od momentu złożenia wniosku do wypłaty środków jest zdecydowanie za długi.
Ponadto, jako że mówimy o funduszu europejskim, ważne jest także wprowadzenie jasnych zasad i uproszczeń w sięganiu po środki z funduszu przez regiony transgraniczne, by mogły one współpracować w przypadku kryzysów dotykających społeczności po dwóch stronach granicy.

Garantia Europeia para a Infância (B9-0220/2021) PL

29-04-2021

Głosowałem za przyjęciem rezolucji w sprawie “Gwarancji dla Dzieci”, gdyż całym sercem popieram tą inicjatywę. Uważam, że nie może być naszej zgody na fakt, że w Unii Europejskiej w XXI wieku wciąż są dzieci, które wychowują się w biedzie czy niedostatku i dotykają je nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej czy edukacji. A nie mówimy tutaj o problemie, który jest marginalny. W 2019 roku aż 18 milionów dzieci w UE żyło w warunkach marginalnych i było narażone na ubóstwo.
Przedstawiona przez Komisję Europejską rekomendacja to dobry plan, jego wprowadzenie w życie wymaga jednak znacznych inwestycji, zarówno finansowych, jak i organizacyjnych. Dlatego też poparłem wezwanie państw członkowskich do ulokowania odpowiednich środków finansowych na działania prowadzące bezpośrednio do eliminacji ubóstwa wśród dzieci. Europejski Fundusz Społeczny, nasz największy unijny fundusz wspierający rozwój społeczno-gospodarczy Europy, powinien być tu jednym z głównych instrumentów wspierających te działania. Postulat przeznaczenia przynajmniej 5% środków z tego funduszu na wdrożenie „Gwarancji dla Dzieci” w państwach członkowskich, w których sytuacja jest gorsza niż unijna średnia, uważam wobec tego za słuszny.
Cieszę się także, że Parlament Europejski zwrócił uwagę na tak ważne kwestie, których zabrakło w propozycji Komisji, jak dostęp do podstawowych potrzeb takich jak woda i kanalizacja, co też niestety w niektórych regionach wciąż może stanowić problem.

Programa específico de execução do Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação (A9-0118/2021 - Christian Ehle) PL

27-04-2021

Głosowałem za ustanowieniem programu „Horyzont Europa”. Pandemia COVID-19 pokazała nam, jak ważne w naszym życiu są zdobycze nauki i szukanie nowych sposobów na pojawiające się wyzwania. To właśnie dzięki pracy naukowców korzystamy dzisiaj ze szczepionek, które dają nam nadzieję na powrót do normalności. Cieszę się, że dajemy temu wyraz w tym nowym programie inwestycyjnym UE w zakresie badań i innowacji. To jak dotąd największa i najbardziej ambitna inicjatywa tego typu na świecie. Wiele udało się osiągnąć, ale jednocześnie pamiętamy też o naszym celu finansowania badań i rozwoju w wysokości 3 % PKB. Tego celu dalej nie udało nam się osiągnąć i w przyszłości powinniśmy zwiększać finansowania na badania i rozwój.
„Horyzont Europa” czerpie z sukcesów i dorobku swojego poprzednika. Uczestnicy naborów nie będą więc musieli uczyć się tego programu całkowicie na nowo i będą mogli wykorzystać swoje wcześniejsze doświadczenia. W programie pojawiają się jednak nowe instrumenty i grupy docelowe. Dobrym przykładem są misje, które w bardziej efektywny sposób mają rozwiązywać najważniejsze aktualne wyzwania. Cieszę się, że jednym z tych wyzwań stała się walka z nowotworami. Jest to odzwierciedlenie naszego silnego zobowiązania w tym zakresie. Cieszy również zwiększenie znaczenia innowacji w programie. Odgrywają one ogromną rolę w budowaniu przewagi i konkurencyjności UE.

Aplicação do Regulamento Produtos de Construção (A9-0012/2021 - Christian Doleschal) PL

10-03-2021

Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie wdrożenia rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych. Sektor budowlany odgrywa szczególnie istotną rolę w europejskiej gospodarce, ponieważ zatrudnia 18 milionów osób oraz przyczynia się do 9% unijnego PKB. Systematycznie rośnie również eksport wyrobów budowlanych na terenie Unii Europejskiej. Niestety firmy działające w tym sektorze cały czas borykają się z barierami w handlu w ramach jednolitego rynku.
Wynika to między innymi z niesprawnie działającego systemu norm, które nie są publikowane i wprowadzane, co w konsekwencji powoduje brak pewności prawnej dla firm działających w sektorze wyrobów budowlanych oraz nakłada nieuzasadnione bariery. Nie ulega wątpliwości, jak istotne jest zapewnienie sprawnego przepływu materiałów budowlanych przy jednoczesnym dopilnowaniu, by były one bezpieczne zarówno dla zdrowia i mienia, jak i dla środowiska. Ważne jest również większe ucyfrowienie sektora budownictwa, aby zapewnić większą przejrzystość oraz umożliwić porównywanie wymogów państw członkowskich z informacjami zawartymi w deklaracji właściwości użytkowych.
Zgadzam się też z koniecznością zapewnienia większego nadzoru nad sprzedażą przez internet, w szczególności w odniesieniu do materiałów z państw trzecich, aby zapewnić zarówno bezpieczeństwo, jak i uczciwą konkurencję na rynku europejskim.

Acordo de Associação entre a UE e a Ucrânia (A9-0219/2020 - Michael Gahler) PL

10-02-2021

Głosowałem za sprawozdaniem w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą. Podpisując porozumienie stowarzyszeniowe i zobowiązując się do podjęcia daleko idących reform, Ukraina opowiedziała się za wejściem na drogę europejskiej integracji. Widzimy poczynione już postępy, jednak rozpoczęty proces reform należy doprowadzić do końca. Sprawozdanie stawia w tym zakresie ambitne i konkretne cele. Priorytetowe obszary reform to praworządność, reforma wymiaru sprawiedliwości, a także walka z korupcją, która uniemożliwia demokratyczną transformację i deoligarchizację.
W sprawozdaniu zdecydowanie potępiamy działania destabilizujące i zaangażowanie militarne Rosji na Ukrainie. Rosja prowadzi z Ukrainą wojnę hybrydową obejmującą m.in. dezinformację i cyberataki. UE powinna jasno przeciwstawiać się takim działaniom, wykorzystując sankcje, w tym sankcje personalne. Jest to szczególnie ważne również w kontekście obecnej sytuacji w samej Rosji.
Jestem przekonany, że UE powinna mówić w tej sprawie jednym głosem. Nie możemy wspierać reżimu naruszającego suwerenność i integralność terytorialną innego państwa, a także wykazującego całkowity brak poszanowania dla praw i wolności własnych obywateli. Dlatego należy zrezygnować z budowy gazociągu Nord Stream 2, który stanowiłby gospodarcze wsparcie reżimu Putina, ale też zwiększyłby naszą zależność energetyczną od Rosji. Rezygnacja z Nord Stream 2 byłaby nie tylko jasnym sygnałem sprzeciwu wobec polityki władz rosyjskich, ale także wyrazem solidarności z Ukrainą i naszej własnej jedności.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg