Please fill this field
Romana TOMC Romana TOMC
Romana TOMC

Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos)

Membro

Eslovénia - Slovenska demokratska stranka (Eslovénia)

Data de nascimento : , Ljubljana

Declarações de voto escritas Romana TOMC

Os deputados podem fazer uma declaração de voto escrita relativa à sua votação em sessão plenária. Artigo 194.º

Programa de ação da União no domínio da saúde para o período de 2021-2027 («Programa UE pela Saúde») (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) SL

13-11-2020

Podprla sem predlog Komisije o samostojnem programu EU za zdravje, katerega namen je ohraniti EU kot najbolj zdravo regijo na svetu in ji dati na razpolago vsa možna orodja za reševanje zdravstvenih izzivov na nacionalni ravni in ravni EU ter jo bolje pripraviti na vse nove nevarnosti za zdravje, ki bi lahko ogrozile prebivalce EU. Biti mora več kot le odziv na pandemijo covida-19. V pomoč ne bo le pri kratkoročnem kriznem upravljanju, ampak tudi pri dolgoročnih ciljih. Prihodnje pandemije in zdravstvene grožnje lahko obvladamo samo z ločenim robustnim programom, s katerim bomo povečali odpornost zdravstvenih sistemov EU in premostili šibkosti, kot so pomanjkanje zdravil in neenakosti na področju zdravja, ter podprli zdravstveni sektor pri digitalnem prehodu. Program določa nove ukrepe za odpravo vrzeli, ki so se med pandemijo covida -19 pokazale v zvezi z razvojem in proizvodnjo zdravil, ustrezno oskrbo z zdravili in opremo v bolnišnicah ter potrebnimi zdravstvenimi človeškimi viri, uvajanjem digitalnih orodij in storitev, ki omogočajo neprekinjeno oskrbo, ter potrebo po ohranjanju dostopa do osnovnega blaga in storitev v času krize. Tako bo imela EU na voljo več orodij za hitro, odločno in usklajeno ukrepanje z državami članicami pri pripravljanju na krize in tudi njihovem obvladovanju.

Plano de investimento para uma Europa sustentável - Como financiar o Pacto Ecológico (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) SL

13-11-2020

Podprla sem poročilo, ki ohranja splošno uravnotežen pristop k vprašanju financiranja evropskega zelenega dogovora, hkrati pa predstavlja številne konkretne predloge. Naložbeni načrt za trajnostno Evropo (SEIP) postavlja v središče zelenega prehoda in poudarja pomen ustreznega javnega in zasebnega financiranja za njegov uspeh.
Poročilo navaja številne premisleke in poziva k konkretnim izboljšavam predlagane sheme. Poziva k načinom za premostitev precejšnje naložbene vrzeli in zahteva revidirano strukturo SEIP, ki bi odražala dejanske naložbene potrebe EU. Povečanje ravni javnih naložb bi moralo prispevati k vzdržnosti javnih financ v EU. V poročilu je poudarjena osrednja vloga proračuna EU za ciljanje, sprožanje in kataliziranje finančnih virov, tako z vidika ambicioznih podnebnih ciljev za večletni finančni okvir, pa tudi na pomembnem prispevku konkretnih politik in programov EU k izpolnjevanju zavez SEIP. V tem okviru poročilo navaja, da bi morala skupna kmetijska politika in skupna ribiška politika na poti k bolj trajnostnemu upravljanju naravnih virov in ohranjanju biotske raznovrstnosti ohraniti svoje temeljne cilje in poslanstvo. Parlament nadalje spodbuja Evropsko investicijsko banko, naj igra aktivno vlogo pri podpori projektom, ki prispevajo k pravičnemu prehodu, kot so raziskave, inovacije in digitalizacija, dostop malih in srednjih podjetij do financiranja.

Orçamento geral da União para o exercício de 2021 - todas as secções (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) SL

12-11-2020

Poročilo sem podprla. Dolgoročni proračun EU za obdobje 2021–2027, uradno znan kot večletni finančni okvir (MFF), določa letne omejitve za obveznosti in plačila EU na vseh področjih politike. 10. novembra 2020 je bil dosežen zgodovinski dogovor. Zadovoljni smo, da bo Evropa dobila 15 milijard EUR več za vodilne programe EU na področju raziskav (+4 milijarde), zdravja (+ 3,4 milijarde), Erasmusa (+2,2 milijarde), zaščite zunanjih meja (+ 1,5 milijarde), naložb (+ 1 milijarda), sosedska politika (+ 1 milijarda), humanitarna pomoč (+ 0,5 milijarde), projekti civilne družbe (+ 0,8 milijarde) in kultura (+ 0,6 milijarde). Dodatna milijarda EUR bo EU bolje pripraviti na nepredvidene okoliščine in nove izzive.
Dogovorili smo se za načrt v treh korakih za postopno uvajanje dodatnih novih neposrednih prihodkov v proračun. Začenši s prispevkom na osnovi plastike od leta 2021 in kasneje z mehanizmom za prilagoditev meje ogljika, digitalnim davkom in revizijo sistema EU za trgovanje z emisijami. To je potrebno, ker bodo neposredni prihodki zmanjšali pritisk na države članice EU, da financirajo proračun EU, poleg tega pa bodo krili stroške in obrestne mere novega sklada za oživitev gospodarstva. Bremena obrestnih mer ne smemo prenašati na prihodnje evropske proračune in na naslednje generacije. Zdaj moramo ravnati odgovorno.

Acordo de Parceria no Domínio da Pesca Sustentável entre a UE e as Seicheles e sua aplicação. Protocolo (2020-2026) (resolução) (A9-0184/2020 - Caroline Roose) SL

12-11-2020

Predlagano resolucijo sem podprla. Poudarja, da bi moral sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Sejšeli ob zagotavljanju ribolovnih možnosti za plovila EU in spodbujanju znanstvenega sodelovanja na splošno zagotoviti tudi, da so ribolovne dejavnosti flote EU v skladu s cilji glede trajnosti in varstva okolja ter ne škodujejo morski biotski raznovrstnosti, kar pomeni, da bi morala plovila EU loviti le ustrezen delež presežka živih morskih virov, ki se izračuna na podlagi najboljših razpoložljivih znanstvenih ugotovitev in mnenja. Pozdravlja zavezo pogodbenic, da bosta podpirali gospodarsko, trgovinsko, znanstveno in tehnično sodelovanje v ribiškem sektorju in s tem povezane dejavnosti ter spodbujali krepitev človeških in institucionalnih zmogljivosti v ribiškem sektorju, da bi izboljšali razvoj znanj in spretnosti ter povečali možnosti za usposabljanje, s čimer bi prispevali k trajnostnim ribolovnim dejavnostim na Sejšelih in k razvoju modrega gospodarstva. Poziva k podrobni oceni učinkov sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu na lokalno gospodarstvo z vidika zaposlovanja, razvoja infrastrukture ter socialnih in delovnih pogojev. Ribištvo je pomemben gospodarski sektor za Sejšele in je bistveno za gospodarski razvoj, zaposlovanje in prehransko varnost države.

Introdução de medidas comerciais excecionais em favor dos países e territórios que participam ou estão ligados ao processo de estabilização e associação da União Europeia (A9-0175/2020 - Emmanuel Maurel) SL

11-11-2020

Podaljšanje izjemnih trgovinskih ugodnosti, ki se zagotavljajo Zahodnemu Balkanu za dodatnih 5 let, sem podprla. Zahodni Balkan je prednostna naloga EU in EU ima posebno odgovornost pri pomoči balkanskim državam v regiji pri zagotavljanju skladnosti s smernicami, ki so bile potrjene v Sofijski deklaraciji z dne 17. maja 2018.
EU je z 72 % vse trgovine z naskokom največja trgovinska partnerica Zahodnega Balkana in daleč pred drugimi gospodarskimi in političnimi silami, ki so navzoče v regiji, kot so Kitajska, Rusija ali Turčija. Trgovina med EU in državami Zahodnega Balkana se je v zadnjih 10 letih povečala za skoraj 130 % in v letu 2019 dosegla 55 milijard EUR. EU je od začetka stabilizacijsko-pridružitvenega procesa leta 1999 postopoma sklenila stabilizacijsko-pridružitvene sporazume z vsemi državami Zahodnega Balkana. Ti sporazumi se dojemajo kot instrument, ki zagotavlja gospodarski razvoj in politično stabilizacijo držav v regiji, in so še vedno eden od temeljnih mehanizmov za usklajevanje s pravnim redom EU in postopno vključevanje na trg EU. Sporazumi predvidevajo odpravo carin in netarifnih omejitev v dvostranski trgovini ter zajemajo blago v vseh poglavjih harmoniziranega sistema.

Acordo de Parceria no Domínio da Pesca entre a UE e o Senegal: aplicação do acordo. Protocolo (A9-0180/2020 - Izaskun Bilbao Barandica) SL

11-11-2020

Sklep o sklenitvi protokola sem podprla.
V skladu s prednostnimi nalogami prenovljene ribiške politike novi protokol plovilom EU zagotavlja ribolovne možnosti v senegalskih vodah na podlagi najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenj in ob upoštevanju priporočil Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT). V novem protokolu se upoštevajo rezultati ocene zadnjega protokola (2014–2019) in v prihodnost usmerjene ocene o tem, ali je smotrno skleniti novega. Obe oceni so izvedli zunanji strokovnjaki. Protokol bo Evropski uniji in Senegalu omogočil tesnejše sodelovanje pri spodbujanju odgovornega izkoriščanja ribolovnih virov v senegalskih vodah ter podprl prizadevanja Senegala za razvoj domačega modrega gospodarstva, kar je v interesu obeh pogodbenic.
Evropska unija je s tretjimi državami podpisala številne sporazume o partnerstvu v ribiškem sektorju in protokole. S sporazumi o partnerstvu v ribiškem sektorju zagotavlja finančno in tehnično podporo v zameno za ribolovne pravice za presežne zaloge v izključni ekonomski coni države in v pravno reguliranem okolju. Namen sporazumov je tudi ohraniti vire in okoljsko trajnost, seveda pa je treba zagotoviti, da za vsa plovila EU veljajo enaka pravila glede nadzora in preglednosti, ter da se podpira trajnostna ribiška politika partnerske države.
Hkrati je v vse dodatne protokole sporazumov o ribolovu vključena klavzula o spoštovanju človekovih pravic.

Acordo de Parceria no Domínio da Pesca entre a UE e o Senegal: aplicação do acordo. Protocolo (Resolução) (A9-0182/2020 - Izaskun Bilbao Barandica) SL

11-11-2020

Resolucijo, ki podpira strategijo Unije, da ima v regiji sklenjenih več sporazumov, sem podprla.
Komisijo in Republiko Senegal poziva, naj posredujeta natančnejše informacije o kumulativnih učinkih različnih sporazumov o ribolovu, ki se uporabljajo v izključni ekonomski coni, na ribje staleže in biotsko raznovrstnost v morju.
Parlament je zaskrbljen zaradi vse večjega števila obratov za proizvodnjo ribje moke in ribjega olja na zahodnoafriški obali, ki jih tuje flote (ki niso iz EU) oskrbujejo z malimi pelagičnimi vrstami, ki jih ujamejo v senegalskih vodah in vodah sosednjih držav. Zato poziva Komisijo, naj zagotovi več informacij o razvoju dejavnosti proizvodnje ribje moke v regiji in gospodarskem vplivu te prakse na lokalno ribištvo. Protokol je treba prilagoditi potrebam in prednostnim nalogam Republike Senegal.
Ribolovne dejavnosti so pomembne za ustvarjanje delovnih mest v obalnih skupnostih ter prispevajo k zmanjšanju brezposelnosti in olajšujejo dostop do dostojnega dela. Komisija mora poskrbeti, da bodo civilna družba in lokalne ribiške skupnosti sodelovale pri izvajanju protokola in opredeljevanju pobud, ki naj bi se uresničile s pomočjo sektorske podpore.

Acordo de Parceria no Domínio da Pesca Sustentável entre a UE e as Seicheles e sua aplicação. Protocolo (2020–2026) (A9-0185/2020 - Caroline Roose) SL

11-11-2020

Podprla sem sporazum med EU in Sejšeli, s katerim so za obdobje šestih let podeljene ribolovne pravice evropskim plovilom, ki v sejšelskih vodah predvsem lovijo različne vrste tuna.
S sporazumom so opredeljena pravila dostopa ribiških plovil Unije do sejšelskih voda. Evropska unija v zameno za ribolovne pravice državi nudi finančno in tehnično podporo. Evropska unija in Sejšeli sta se dogovorili tudi o vrsti mehanizmov in pravil za spodbujanje trajnostnega ribištva, vključno z izboljšanjem nadzora ribištva, zbiranja podatkov, boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu ter sodelovanja v regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva, katerih članici sta EU in Sejšeli. Finančno gledano je sporazum med EU in Sejšeli peti najpomembnejši veljavni ribiški sporazum EU in najpomembnejši v Indijskem oceanu. V skladu s prednostnimi nalogami skupne ribiške politike od leta 2014 in določbami partnerskega sporazuma o trajnostnem ribištvu novi sporazum in spremljevalni protokol poudarjata, da je treba spoštovati trajnostna načela ribolova ter loviti le presežek, izračunan na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja.
Novi protokol določa ribolovne možnosti za 40 plovil za ribolov tuna z zapornimi plavaricami, 8 plovil s površinskim parangalom in podporna plovila v skladu z ustreznimi resolucijami Komisije za tune v Indijskem oceanu.

Acordo entre a UE e a China: cooperação em matéria de indicações geográficas e sua proteção (A9-0199/2020 - Iuliu Winkler) SL

11-11-2020

Predlog sklepa za sklenitev sporazuma o geografskih označbah, ki prinaša prvi pomembnejši dvostranski trgovinski sporazum med EU in Kitajsko, sem podprla. Kitajska je sicer trg z velikim potencialom rasti za evropske pijače in hrano, vendar ni skrivnost, da evropska podjetja pogosto tekmujejo s kitajskimi podjetji, ki izkoriščajo otroško delovno silo, ne krijejo socialnih ali okoljskih stroškov, še vedno uporabljajo v EU prepovedane surovine, ter v nekaterih primerih izvajajo damping in nelojalno konkurenco. Cilj tega sporazuma je zvišati raven zaščite pred ponarejanjem in zlorabo izdelkov EU z visoko ekonomsko vrednostjo ter tako zagotoviti spoštovanje pravic intelektualne in industrijske lastnine. V prvi fazi je namen sporazuma doseči najvišjo raven zaščite za geografske označbe 100 agroživilskih proizvodov Evropske unije. Sporazum bo zagotovil, da bodo visokokakovostni in izjemno priljubljeni proizvodi EU na kitajskem trgu ustrezno zaščiteni. Geografske označbe so se izkazale tudi za koristno orodje za trženje, saj prispevajo k višjim in stabilnejšim izvoznim cenam proizvajalcev. Glede na študije, ki jih je leta 2013 in 2020 objavila Komisija, se proizvod z geografsko označbo v povprečju prodaja po več kot dvakrat višji ceni kot podoben proizvod brez nje. Sporazum bo koristil evropskim proizvajalcem in naj bi spodbujal podeželska območja, iz katerih ti proizvodi izvirajo.

Acordo entre a UE e a China: cooperação em matéria de indicações geográficas e sua proteção (Resolução) (A9-0202/2020 -Iuliu Winkler) SL

11-11-2020

Podprla sem resolucijo, ki pozdravlja sporazum o geografskih označbah in poudarja, da je njegovo učinkovito izvajanje, tudi v luči splošne zaščite pravic intelektualne lastnine in boja proti ponarejanju, ključnega pomena. Komisijo poziva, naj hitro nadaljuje s podaljšanjem sporazuma, da bi v prihodnjih letih zaščitila čim več geografskih označb, ki izpolnjujejo merila, vključno z ribištvom in ribogojstvom. Resolucija tudi poudarja, da je treba sporazum med ZDA in Kitajsko v prvi fazi izvajati brez motečih vplivov na izvrševanje zavez iz sporazuma med EU in Kitajsko o geografskih označbah. Parlament poudarja pomen strateškega odnosa s Kitajsko, hkrati pa poudarja, da trgovinski in naložbeni odnosi EU zahtevajo popolno spoštovanje človekovih pravic in spoštovanje mednarodnih obveznosti. Resolucija vzbuja tudi globoko zaskrbljenost zaradi izkoriščanja in pridržanja Ujgurov v tovarnah na Kitajskem. Nazadnje opozarja na potrebo po pomembnem in ambicioznem napredku pri pogajanjih o celovitem sporazumu o naložbah, ki obravnava sedanje tržne asimetrije, in poudarja potrebo po vzajemnosti in enakih konkurenčnih pogojih na splošno v trgovini in naložbah med EU in Kitajsko.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg