Please fill this field
Evin INCIR Evin INCIR
Evin INCIR

Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu

Membro

Suécia - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Suécia)

Data de nascimento : , Diyarbakir

Página inicial Evin INCIR

Vice-Presidente

DPAL
Delegação para as Relações com a Palestina

Membro

LIBE
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
D-TR
Delegação à Comissão Parlamentar Mista UE-Turquia

Membro suplente

AFET
Comissão dos Assuntos Externos
DEVE
Comissão do Desenvolvimento
DMED
Delegação à Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo

Últimas atividades

Graves riscos de segurança decorrentes da venda de passaportes e vistos da UE a criminosos (debate) EN

22-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-22(4-068-0000)
Contributos para os debates em sessão plenária

Políticas económicas da área do euro 2020 (A9-0193/2020 - Joachim Schuster) SV

21-10-2020
Declarações de voto escritas

. – Vi svenska Socialdemokrater röstade för betänkandet om den ekonomiska politiken i euroområdet. Vi noterar med oro att 2020 förväntas EU drabbas av den djupaste recessionen under hela EU:s historia, vilket förväntas öka arbetslösheten i euroområdet från 7,5 procent 2019 till 9,5 procent 2020, samtidigt som en ny topp för euroområdets samlade skuldkvot nås (102,7 procent). Därför instämmer vi i betänkandets slutsats att en översyn av det finanspolitiska ramverket efter covid-19-krisen både behöver främja tillväxtfrämjande offentliga utgifter i samband med klimatförändringarna, digitaliseringen, samt trygga social-, ekonomisk och miljömässig motståndskraft, samtidigt som en sund och långsiktigt hållbar budgetförvaltning säkerställs.
Vi vänder oss emellertid mot betänkandets inkludering av kommissionens meddelande Mot ett mer effektivt och demokratiskt beslutsfattande inom EU:s skattepolitik, vars slutsatser föreskriver en övergång från enhällighetsbeslut i skattefrågor till beslut med kvalificerad majoritet. Skattefusk och skatteundandragande är ett globalt fenomen och därför anser vi att en genomgripande reform av det internationella företagsskattesystemet helst ska verkställas inom ramen för OECD-samarbetet. Således välkomnar vi de senaste framstegen inom OECD som innebär att ny skiss presenterats för ett nytt globalt företagsskattesystem, som bland annat innebär att teknikjättar tvingas betala en större andel av sin bolagsskatt i Europa och i utvecklingsländer.

Políticas sociais e de emprego da área do euro em 2020 (A9-0183/2020 - Klára Dobrev) SV

21-10-2020
Declarações de voto escritas

. – Vi svenska socialdemokrater valde att rösta för betänkandet om sysselsättning och socialpolitik i euroområdet 2020. Vi instämmer i oron att COVID-19 krisen sannolikt kommer öka de nuvarande ojämlikheterna.
Vi reserverar oss dock för vissa delar i betänkandet och avstod i omröstningar som handlar om att undersöka eller införa instrument på EU-nivå för exempelvis arbetslöshetsåterförsäkring. Vi välkomnar Kommissionens fokus att stärka barns förutsättningar genom EU:s barngaranti men vi ställer oss kritiska till att införa gratis barnomsorg. För oss socialdemokrater är det viktigt att barnomsorgen är tillgänglig och har ett överkomligt pris samtidigt anser vi att fokus i första hand bör vara att bygga ut barnomsorgen i Europa. På samma sätt ställer vi oss också frågande till utarbetandet av en EU-ram för omsorgstjänster. För oss är det viktigt att varje medlemsland kan tillhandahålla omsorgstjänster av hög kvalité och som kommer många till del. Vi vill påminna om att dessa frågor i huvudsak är nationell kompetens. Vad gäller uppmaningen om att presentera en europeisk ram om minimilöner vill vi påminna om att löner och lönebildning är en nationell kompetens och ska hanteras enligt nationell praxis och att nationella system för relationerna på arbetsmarknaden ska respekteras fullt ut.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg