Dan NICA Dan NICA
Dan NICA

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European

Membru

România - Partidul Social Democrat (România)

Data nașterii : , Panciu

a 8-a legislatură Dan NICA

Grupuri politice

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membru

Partide naționale

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (România)

Vicepreședinte

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru control bugetar

Membru

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Comisia pentru control bugetar
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Membru supleant

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Israel
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Comisia de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor
 • 19-01-2017 / 28-10-2018 : Comisia pentru control bugetar
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru dezvoltare regională

Principalele activități parlamentare

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la oportunitățile de creștere ecologică pentru IMM-uri

30-03-2015 REGI_AD(2015)549130 PE549.130v02-00 REGI
Dan NICA

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

27-09-2018 ITRE_AD(2018)625401 PE625.401v02-00 ITRE
Barbara KAPPEL

Întrebări orale

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Interpelări majore

Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații care compun Parlamentul. Articolul 139, anexa III

Alte activități parlamentare

Explicații scrise ale votului

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Instituirea programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal (A8-0421/2018 - Sven Giegold)

17-01-2019

Programul Fiscalis 2020 și predecesoarele sale au contribuit în mod semnificativ la facilitarea și consolidarea cooperării dintre autoritățile fiscale din Uniune. Acțiunile aplicate în cadrul programului Fiscalis 2020 s-au dovedit adecvate, iar valoarea adăugată a acestor programe, inclusiv pentru protejarea intereselor financiare și economice ale statelor membre ale Uniunii și ale contribuabililor, a fost recunoscută de către autoritățile fiscale din țările participante. Prin urmare, este oportun să se asigure continuarea programului prin instituirea unui nou program în același domeniu, programul Fiscalis.
Prin cooperare și consolidarea capacităților, programul Fiscalis ar trebui, de asemenea, să promoveze și să sprijine adoptarea inovațiilor și efectul de pârghie al acestora pentru a îmbunătăți în continuare capacitățile de realizare a priorităților centrale ale fiscalității.
De asemenea, având în vedere mobilitatea tot mai mare a contribuabililor, numărul tranzacțiilor transfrontaliere și internaționalizarea instrumentelor financiare, care depășesc cu mult frontierele UE, ar fi de interes pentru Uniune sau pentru statele membre adaptarea sau extinderea sistemelor electronice europene asupra țărilor terțe care nu sunt asociate la program și asupra organizațiilor internaționale.

Instituirea programului „Drepturi și valori” (A8-0468/2018 - Bodil Valero)

17-01-2019

Promovarea și apărarea valorilor și a drepturilor UE au implicații profunde pentru viața politică, socială, culturală, judiciară și economică a Uniunii și ajută Uniunea Europeană să aibă un impact tangibil asupra vieții cotidiene a oamenilor.
Într-o perioadă în care Europa se confruntă cu diverse provocări, este imperios necesar ca acest instrument să fie finanțat în mod corespunzător și să fie ușor accesibil în vederea sprijinirii cetățenilor implicați în promovarea acestor valori europene. Este necesar să fie sprijinite și intensificate acțiunile la nivelul UE în acest domeniu, pentru a se răspunde discrepanțelor persistente și noilor provocări și pentru a se asigura promovarea, protecția efectivă și respectarea drepturilor și a valorilor, lucru care va contribui, de asemenea, la realizarea completă a pieței interne și la promovarea prosperității și a coeziunii în Uniunea Europeană, iar UE va avea posibilitatea să îndeplinească un rol major în apărarea și promovarea valorilor sale la nivel mondial.

Fondul social european Plus (FSE+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné)

16-01-2019

UE nu poate rămâne competitivă într-o economie globală decât în cazul în care menține niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă, educație, sănătate și incluziune socială. Existența unui decalaj în materie de competențe, în special în ceea ce privește aspectele digitale, precum și necorelarea, în multe sectoare, între sistemele de educație/formare și piața forței de muncă sunt în detrimentul societății europene în ansamblu.
Este necesar ca elaborarea diferitelor proiecte și programe individuale să contribuie la îmbunătățirea coeziunii economice, sociale și teritoriale, ținând seama de nevoile reale pe teren, în special în regiunile în care există dezavantaje, în caz contrar, eficacitatea acestora va fi scăzută, menținându-se decalajul între diferitele regiuni, fapt ce amenință supraviețuirea multor zone rurale europene, care se confruntă și cu problema îmbătrânirii populației.
FSE+ trebuie să sprijine promovarea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor prin măsuri personalizate, în conformitate cu sistemele naționale de garanție pentru tineret, acordându-le o atenție deosebită tinerilor inactivi și persoanelor care sunt cele mai îndepărtate de piața forței de muncă.

Întrebări scrise

Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017)

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

DECLARAȚIE SCRISĂ referitoare la necesitatea unui plan extraordinar de investiții pentru subregiunile cu niveluri ridicate ale șomajului

12-09-2016 P8_DCL(2016)0079 Caducă
Sergio GUTIÉRREZ PRIETO Marian HARKIN Ildikó GÁLL-PELCZ Stanislav POLČÁK Sofia RIBEIRO Dan NICA Laura AGEA Simona BONAFÈ Georgi PIRINSKI Siôn SIMON José BLANCO LÓPEZ
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 155 - 13-12-2016

DECLARAȚIE SCRISĂ referitoare la viitorul demografic al Europei și provocările îmbătrânirii și ale depopulării

12-01-2015 P8_DCL(2015)0003 Caducă
José BLANCO LÓPEZ Inés AYALA SENDER Francisco José MILLÁN MON Verónica LOPE FONTAGNÉ Milan ZVER Ivan JAKOVČIĆ Dan NICA Isabella ADINOLFI Rosa D'AMATO Krzysztof HETMAN Maite PAGAZAURTUNDÚA Jonás FERNÁNDEZ Iskra MIHAYLOVA Enrique CALVET CHAMBON
Data deschiderii : 12-01-2015
Data limită : 12-04-2015
Numărul de semnatari : 109 - 17-04-2015

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
10G108
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08139
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex