Jadwiga WIŚNIEWSKA Jadwiga WIŚNIEWSKA
Jadwiga WIŚNIEWSKA

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Membră

Polonia - Prawo i Sprawiedliwość (Polonia)

a 8-a legislatură Jadwiga WIŚNIEWSKA

Grupuri politice

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni - Membră

Partide naționale

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Polonia)

Vicepreședintă

 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Membru

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Membru supleant

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru cultură și educație
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu țările din Comunitatea Andină
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru cultură și educație

Principalele activități parlamentare

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE referitoare la punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul instituțional al UE

28-11-2018 FEMM_AD(2018)630739 PE630.739v01-00 FEMM
Angelika MLINAR

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU

15-11-2018 ENVI_AD(2018)627571 PE627.571v02-00 ENVI
Ivo BELET

AVIZ referitor la situația din Ungaria (în urma Rezoluției Parlamentului European din 17 mai 2017)

17-05-2018 FEMM_AD(2018)619174 PE619.174v02-00 FEMM
Maria NOICHL

Întrebări orale

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Interpelări majore

Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații care compun Parlamentul. Articolul 139, anexa III

Alte activități parlamentare

Explicații scrise ale votului

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Adaptarea Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică [astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/XXX/UE] și a Regulamentului (UE) 2018/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [guvernanța uniunii energetice], având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană (A8-0014/2019 - Miroslav Poche) PL

14-02-2019

Zagłosowałam za projektem decyzji, ponieważ miał na celu techniczne dostosowanie prognozowanych wielkości zużycia energii w Unii Europejskiej w 2030 roku oraz odzwierciedlenie obrazu Unii jako wspólnoty 27 państw członkowskich. Proces brexitu zmierza ku końcowi, niezwykle istotne jest więc dostosowanie wszelkich planów działania UE do zmniejszonej liczby państw członkowskich. Podejmowane w ramach polityki energetycznej działania są szczególnie ważne dla rozwoju UE, dlatego konieczne jest prawidłowe i precyzyjne określenie prognoz zużycia energii pierwotnej i końcowej dla 27 państw członkowskich i uchwalenie niniejszej decyzji przed terminem, w którym prawo Unii przestanie wiązać Zjednoczone Królestwo.

Viitorul Listei de acțiuni LGBTI (2019-2024) (B8-0127/2019) PL

14-02-2019

Wdrażanie agresywnej edukacji seksualnej w szkołach, ze szczególnym naciskiem na kwestie osób homoseksualnych oraz wszelkich metod antykoncepcyjnych, a także promowanie ruchów LGBTI to tylko niektóre założenia rezolucji przedstawionej przez Komisję Wolności Obywatelskich Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Członkowie komisji lamentują nad rzekomym brakiem ogólnounijnej ochrony przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, podczas gdy moim zdaniem jest to postulat ingerujący we wszystkie sfery działalności Unii. Wszystkim obywatelom powinno się zapewnić równość wobec prawa, jednak stanowczo sprzeciwiam się przyznawaniu przywilejów uwarunkowanych preferencjami seksualnymi, do których wprowadzenia dążą twórcy tej rezolucji. Moim obowiązkiem jest ochrona polskich dzieci przed wszechobecną i agresywną indoktrynacją ruchów LGBTI, dlatego nie poparłam uchwalenia tej rezolucji.

Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) PL

13-02-2019

Sprawozdanie Novakov/Krehl w sprawie wspólnych przepisów funduszy europejskich jest jednym z najważniejszych dokumentów kształtujących zasady polityki spójności na kolejny okres siedmiu lat. Wspólne zasady dotyczące funduszy europejskich i zarządzanie nimi stanowią dla mojego kraju priorytet i są jednym z najważniejszych czynników kreowania rozwoju w UE, dlatego głosowałam za poparciem sprawozdania. Z zadowoleniem przyjmuję elementy, takie jak zwiększony budżet w stosunku do propozycji KE, wyższe poziomy dofinansowania, wyższe zaliczki, utrzymanie zasady n+3, utrzymanie całej koperty narodowej dla środków transferowanych z Funduszu Spójności do instrumentu „Łącząc Europę” czy uwzględnienie podziału statystycznego NUTS 2 według klasyfikacji z 2016 r. Jednak z niezadowoleniem wskazuję na niekorzystne elementy, które upolityczniają politykę spójności i warunkują dostęp do środków od spełnienia zasad horyzontalnych, które nie są bezpośrednio powiązane z podstawowym celem polityki spójności, jakim jest zmniejszanie dysproporcji rozwojowych pomiędzy regionami. Artykuł 6a na temat zasad horyzontalnych zobowiązuje państwa członkowskie wdrażające politykę spójności do przestrzegania Karty Praw Podstawowych czy zasad ideologii genderowej. Ten sam artykuł proponuje rezygnację z inwestycji w produkcję, przetwarzanie, dystrybucję, składowanie lub spalanie paliw kopalnych. Inne niekorzystne zapisy to także wiązanie polityki spójności w nieuzasadniony sposób z wdrażaniem Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, działaniem Prokuratury Europejskiej czy też warunek transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

Întrebări scrise

Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017)

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declarație scrisă referitoare la promovarea și efectele benefice pentru sănătate ale alăptării în Europa

01-02-2016 P8_DCL(2016)0009 Caducă
Arne GERICKE Jadwiga WIŚNIEWSKA Ildikó GÁLL-PELCZ Marijana PETIR Peter van DALEN Jana ŽITŇANSKÁ Marian HARKIN Zdzisław KRASNODĘBSKI Fabio Massimo CASTALDO Anna ZÁBORSKÁ Alojz PETERLE
Data deschiderii : 01-02-2016
Data limită : 01-05-2016
Numărul de semnatari : 116 - 02-05-2016

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.

Contact

Bruxelles

Strasbourg