Jadwiga WIŚNIEWSKA Jadwiga WIŚNIEWSKA
Jadwiga WIŚNIEWSKA

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Membră

Polonia - Prawo i Sprawiedliwość (Polonia)

Explicații scrise ale votului Jadwiga WIŚNIEWSKA

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei COVID-19 (B9-0172/2020) PL

19-06-2020

Pandemia wyostrzyła problemy obywateli UE, którzy pracują w innym kraju członkowskim. Unaoczniła słabości wewnętrznych regulacji oraz służb kontrolnych, a także problem dostępu do świadczeń dla pracowników mobilnych. Dlatego niezmiernie istotne jest wzmocnienie ochrony mobilnych pracowników nie tylko w ramach delegowania, ale głównie w ramach swobody przepływu pracowników.

Strategia UE privind persoanele cu dizabilități după 2020 (B9-0123/2020) PL

18-06-2020

Ne istnieje hierarchia praw człowieka, a dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność należy przeciwdziałać tak samo jak dyskryminacji z innych względów, w tym dyskryminacji z kilku przyczyn jednocześnie. Celem rezolucji jest przedstawienie opinii Parlamentu na temat europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności na okres po 2020 r. w odpowiedzi na sprawozdanie z postępów w realizacji opublikowane przez Komisję w 2017 r.
Jest niezwykle istotnym, aby zapewnić osobom niepełnosprawnym ochronę ich praw, dlatego głosowałam za przyjęciem rezolucji.

Cerere de finanțare a cercetării biomedicale în domeniul encefalomielitei mialgice (B9-0186/2020) PL

17-06-2020

MME/CFS zdiagnozowano u około 24 mln osób na całym świecie, lecz uważa się, że to zaledwie 10 % łącznej populacji cierpiącej na ME/CFS.
Inicjatywy w zakresie finansowania przyjęte do tej pory przez Komisję nie są wystarczające i obecne niedofinansowanie badań na temat ME/CFS można uznać za ukryty problem w dziedzinie zdrowia publicznego w UE. W rezolucji wzywa się Komisję, by przeznaczyła dodatkowe środki finansowe na projekty skupione konkretnie na badaniach biomedycznych nad ME/CFS i by priorytetowo traktowała zaproszenia do składania takich projektów, służących opracowaniu i walidacji biomedycznych testów diagnostycznych oraz skutecznych biomedycznych metod leczenia, zdolnych wyleczyć tę chorobę lub złagodzić jej skutki. Jest to bardzo istotne dla zdrowia obywateli UE, dlatego głosowałam za przyjęciem rezolucji.

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Asistență tehnică la inițiativa Comisiei (A9-0109/2020 - Victor Negrescu) PL

17-06-2020

EFG jest instrumentem, który zapewnia dodatkowe wsparcie pracownikom cierpiącym z powodu poważnych zmian strukturalnych w strukturze handlu światowego lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, a jego celem jest wsparcie ich szybkiej reintegracji na rynku pracy. To dodatkowe wsparcie opiera się na pomocy technicznej Komisji w zakresie finansowania, przygotowania, monitorowania, gromadzenia danych i tworzenia bazy wiedzy, wsparcia administracyjnego i technicznego, działań informacyjnych i komunikacyjnych, a także działań w zakresie audytu, kontroli i oceny, ktore sa niezbędne do wdrożenia rozporządzenia w sprawie EFG.

Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Portugaliei, Spaniei, Italiei și Austriei (A9-0105/2020 - José Manuel Fernandes) PL

17-06-2020

FSUE jest specjalnym instrumentem zdefiniowanym w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF), a jego środki na zobowiązania i środki na płatności należy zapisać w budżecie powyżej pułapów WRF. Uruchomienie środków z FSUE w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii po klęskach żywiołowych, które miały miejsce w tych państwach członkowskich w 2019 jest wyrazem europejskiej solidarności, dlatego poparłam ten projekt.

Încheierea Acordului privind spaţiul aerian comun între UE şi Republica Moldova (A9-0084/2020 - Roberts Zīle) PL

17-06-2020

Umowa ta obejmuje nie tylko prawa ruchu lotniczego, aby umożliwić bezpośrednie loty między dowolnym portem lotniczym UE a Mołdawią, ale także szeroki zakres kwestii związanych z lotnictwem, takich jak bezpieczeństwo, ochrona, prawa pasażerów, zarządzanie ruchem lotniczym, uregulowania ekonomiczne, konkurencja lub aspekty społeczne. Po ratyfikacji doprowadzi ona do dostosowania mołdawskich norm w transporcie lotniczym do ram UE, co w rezultacie przyniesie obu stronom umowy obopólne korzyści.

Modificarea acordului euromediteranean privind serviciile de transport aerian dintre UE şi Maroc (aderarea Bulgariei şi a României) (A9-0005/2020 - Sven Schulze) PL

17-06-2020

Celem umowy eurośródziemnomorskiej między Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka jest zarówno otwarcie rynków, jak i ogólne zbliżenie przepisów prawnych obu stron w dziedzinie lotnictwa. Umowa zawiera także postanowienia dotyczące wzajemnych inwestycji po obu stronach Morza Śródziemnego.
Protokół o przystąpieniu Republika Bułgarii i Rumunia przewiduje niezbędne techniczne i językowe dostosowania Umowy wynikające z przystąpienia Bułgarii i Rumunii do UE, a w konsekwencji także do umowy eurośródziemnomorskiej. Dostosowanie go gwarantuje spójność przepisów w dziedzinie lotnictwa, dlatego głosowałam za przyjęciem stosownych zmian.

Încheierea Acordului între Uniunea Europeană și China privind siguranța aviației civile (A9-0087/2020 - Tomasz Piotr Poręba) PL

17-06-2020

Umowa ma na celu umożliwienie ściślejszej współpracy w dziedzinie certyfikacji i monitorowania produktów lotniczych, części i wyposażenia oraz nadzoru produkcji i certyfikacji środowiskowej. Zwiększy to bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego i ułatwi handel i inwestycje w produkty lotnicze.
Umowa będzie wspierać sektor lotniczy Unii Europejskiej, ułatwiając handel samolotami i produktami pokrewnymi, dzięki krótszym i prostszym, a zatem mniej kosztownym, procedurom zatwierdzania produktów oraz ułatwionej akceptacji ustaleń certyfikacyjnych. Ponadto umowa zapewni ramy współpracy w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa z Chinami, podnosząc poziom bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego i kompatybilność środowiskową.

Încheierea Acordului dintre UE şi Georgia privind spațiul aerian comun (A9-0082/2020 - Andris Ameriks) PL

17-06-2020

Umowa o wspólnym obszarze lotniczym obejmie Gruzję wszystkimi przepisami i zasadami regulującymi jednolity rynek UE w transporcie lotniczym i ustanowi jednolite warunki ramowe dla wszystkich przedsiębiorstw lotniczych w UE i Gruzji. Zastosowanie do Gruzji obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa oraz zarządzania ruchem lotniczym jest sposobem na wzajemne otwarcie rynku i umożliwia wszystkim zainteresowanym stronom udział we wspólnym obszarze lotniczym na niedyskryminacyjnych zasadach.

Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020: furnizarea asistenței de urgență statelor membre și consolidarea în continuare a mecanismului de protecție civilă al Uniunii/rescEU ca răspuns la epidemia de COVID-19 PL

17-04-2020

Z myślą o pomocy państwom członkowskim UE w radzeniu sobie ze skutkami pandemii projekt przewiduje finansowanie za pośrednictwem Instrumentu na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii oraz zasilenie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności/rescEU dodatkowymi środkami, aby usprawnić gromadzenie zapasów i koordynację dystrybucji podstawowych zasobów w całej Europie. Mechanizm rescEU ma przyczynić się do szerzej zakrojonego gromadzenia zapasów oraz koordynacji dystrybucji podstawowych środków medycznych, w tym sprzętu ochronnego dla pracowników szpitali (maski, gogle, kombinezony, środki odkażające) i respiratorów.
W obliczu kryzysu należy wspierać wszelkie działania, które mają na celu walkę z pandemią, dlatego poparłam ten projekt.

Contact

Bruxelles

Strasbourg