• Fredrick   FEDERLEY  

Fredrick FEDERLEY : Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz - a 8-a legislatură 

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE  
- ITRE_AD(2019)632025 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU  
- ENVI_AD(2018)627571 -  
-
ENVI 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1293/2013  
- AGRI_AD(2018)623976 -  
-
AGRI 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alinierea obligațiilor de raportare în domeniul politicii de mediu și de modificare a Directivelor 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE și 2010/63/UE, a Regulamentelor (CE) nr. 166/2006 și (UE) nr. 995/2010 și a Regulamentelor (CE) nr. 338/97 și (CE) nr. 2173/2005 ale Consiliului  
- AGRI_AD(2018)623917 -  
-
AGRI 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009  
- ENVI_AD(2017)597640 -  
-
ENVI 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice  
- ITRE_AD(2017)592164 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la condițiile de muncă și locurile de muncă precare  
- AGRI_AD(2017)592286 -  
-
AGRI 
AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje  
- ITRE_AD(2016)582211 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la un nou acord internațional privind schimbările climatice la Paris  
- ITRE_AD(2015)557327 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente  
- AGRI_AD(2015)552060 -  
-
AGRI 
AVIZ referitor la eficiența utilizării resurselor: spre o economie circulară  
- ITRE_AD(2015)549322 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici și de modificare a Directivei 2003/35/CE  
- ITRE_AD(2015)541321 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la o nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier  
- ITRE_AD(2015)544346 -  
-
ITRE