Daniel BUDA : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 22-03-2015 : Partidul Democrat-Liberal (România)
 • 23-03-2015 / 01-07-2019 : Partidul Național Liberal (România)

Membru 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Membru supleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru afaceri juridice
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Israel
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
 • 05-02-2015 / 18-01-2017 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru afaceri juridice

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește sprijinul acordat reformelor structurale din statele membre  
- AGRI_AD(2018)625361 -  
-
AGRI 
AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii  
- REGI_AD(2018)616617 -  
-
REGI 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control  
- AGRI_AD(2017)604881 -  
-
AGRI 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize  
- AGRI_AD(2018)625354 -  
-
AGRI 
AVIZ referitor la diferențele de calitate ce caracterizează unele produse de pe piața unică  
- AGRI_AD(2018)616687 -  
-
AGRI 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de introducere a unui card electronic european pentru servicii și a facilităților administrative aferente  
- JURI_AD(2018)610819 -  
-
JURI 

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Interpelări majore 
Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații care compun Parlamentul. Articolul 139, anexa III

Alte activități parlamentare 

Explicații scrise ale votului 
Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Acordul Eurojust-Danemarca de cooperare judiciară în materie penală (A8-0192/2019 - Claude Moraes)  
 

Acordul de cooperare în materie de justiție penală dintre Eurojust și Danemarca este necesar în lumina procesului de „lisabonizare” a Eurojust. Având în vedere statutul special al Danemarcei în domeniul justiției penale după Tratatul de la Lisabona, Danemarca nu participă la noul regulament și nu are obligația de a-l respecta. Cu toate acestea, Danemarca și-a exprimat dorința de a participa în continuare la activitățile Eurojust. În acest sens, trebuie stabilit un acord de cooperare. Din acest punct de vedere, Danemarca va avea un statut intermediar între cel de stat membru și cel de țară terță. De exemplu, aceasta va contribui la veniturile Eurojust și va avea un reprezentant care va participa la reuniunile colegiului, fără drept de vot.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece, deși, în principiu, este preferabil un sistem comun de cooperare în domeniul justiției penale pentru toate statele membre, un acord cu Danemarca este important pentru a garanta, printre altele, că Danemarca va participa în continuare la structura Eurojust.

Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)  
 

. – Între 1990 și 2015, emisiile de CO2 generate de vehiculele grele au crescut cu aproximativ 19%. Emisiile de CO2 generate de vehiculele grele nu sunt, în prezent, reglementate în UE, spre deosebire de emisiile autoturismelor și ale camionetelor. Părțile afectate de emisiile de CO2 includ populația în general, operatorii de transport de marfă și producătorii de vehicule grele. În urma unei analize a măsurilor de politică ale UE în domeniul transporturilor, a fost identificată necesitatea de a introduce standarde privind emisiile de CO2. Aceasta ar include o măsură complementară privind oferta la nivelul UE cu scopul de a asigura o decarbonizare eficientă a vehiculelor grele în sectorul transporturilor. Am votat în favoarea acestui raport, deoarece este puțin probabil ca acțiunile individuale ale statelor membre să fie suficiente în contextul reglementării emisiilor de CO2. Așadar, această acțiune la nivelul UE este eficientă din punctul de vedere al costurilor și va asigura măsuri coordonate ale tuturor statelor membre în ceea ce privește atât reglarea emisiilor de CO2, cât și a schimbărilor climatice.

Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb)  
 

UE s-a angajat să asigure un sistem energetic durabil, competitiv, sigur și necarbonizat. Realizarea unor modalități de transport durabile este un obiectiv esențial al politicii comune în domeniul transporturilor.
Aceste priorități politice sunt susținute de Strategia europeană a Comisiei privind mobilitatea cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Reducerea emisiilor de carbon în sectorul transporturilor trebuie să fie accelerată, iar emisiile de gaze cu efect de seră și emisiile de poluanți ar trebui, de asemenea, să se înscrie în mod ferm pe calea către emisii zero până la jumătatea secolului.
Am votat în favoarea acestui raport, deoarece în contextul realizării unor modalități de transport durabile, creșterea producției și a răspândirii vehiculelor nepoluante, a infrastructurii pentru combustibili alternativi și a unui sistem modern de servicii utilizând economia datelor în UE oferă beneficii multiple, mai precis cetățenii europeni vor beneficia de soluții de transport sigure, atrăgătoare, inteligente, adecvate și tot mai automatizate, ceea ce va oferi industriilor noi surse de creștere economică și de competitivitate.

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la drepturile consumatorilor privind o alegere informată a alimentelor  
- P8_DCL(2016)0128 - Caducă  
Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV  
Data deschiderii : 12-12-2016
Data limită : 12-03-2017
Numărul de semnatari : 46 - 13-03-2017
Declaraţie scrisă referitoare la promovarea produselor organice în cantine  
- P8_DCL(2016)0117 - Caducă  
Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA  
Data deschiderii : 24-10-2016
Data limită : 24-01-2017
Numărul de semnatari : 75 - 25-01-2017
Declaraţie scrisă referitoare la adoptarea evoluțiilor tehnologice pentru serviciile telefonice de urgență 112  
- P8_DCL(2016)0070 - Caducă  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Miroslav POCHE , Professor Dubravka ŠUICA , Ivan JAKOVČIĆ , Daniel BUDA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nicola CAPUTO , Piernicola PEDICINI , Branislav ŠKRIPEK , Renata BRIANO , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Eleftherios SYNADINOS  
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 74 - 13-12-2016

Declarații 

Contact