Daniel BUDA : Explicații scrise ale votului 

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 183

Acordul Eurojust-Danemarca de cooperare judiciară în materie penală (A8-0192/2019 - Claude Moraes)  
 

Acordul de cooperare în materie de justiție penală dintre Eurojust și Danemarca este necesar în lumina procesului de „lisabonizare” a Eurojust. Având în vedere statutul special al Danemarcei în domeniul justiției penale după Tratatul de la Lisabona, Danemarca nu participă la noul regulament și nu are obligația de a-l respecta. Cu toate acestea, Danemarca și-a exprimat dorința de a participa în continuare la activitățile Eurojust. În acest sens, trebuie stabilit un acord de cooperare. Din acest punct de vedere, Danemarca va avea un statut intermediar între cel de stat membru și cel de țară terță. De exemplu, aceasta va contribui la veniturile Eurojust și va avea un reprezentant care va participa la reuniunile colegiului, fără drept de vot.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece, deși, în principiu, este preferabil un sistem comun de cooperare în domeniul justiției penale pentru toate statele membre, un acord cu Danemarca este important pentru a garanta, printre altele, că Danemarca va participa în continuare la structura Eurojust.

Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)  
 

. – Între 1990 și 2015, emisiile de CO2 generate de vehiculele grele au crescut cu aproximativ 19%. Emisiile de CO2 generate de vehiculele grele nu sunt, în prezent, reglementate în UE, spre deosebire de emisiile autoturismelor și ale camionetelor. Părțile afectate de emisiile de CO2 includ populația în general, operatorii de transport de marfă și producătorii de vehicule grele. În urma unei analize a măsurilor de politică ale UE în domeniul transporturilor, a fost identificată necesitatea de a introduce standarde privind emisiile de CO2. Aceasta ar include o măsură complementară privind oferta la nivelul UE cu scopul de a asigura o decarbonizare eficientă a vehiculelor grele în sectorul transporturilor. Am votat în favoarea acestui raport, deoarece este puțin probabil ca acțiunile individuale ale statelor membre să fie suficiente în contextul reglementării emisiilor de CO2. Așadar, această acțiune la nivelul UE este eficientă din punctul de vedere al costurilor și va asigura măsuri coordonate ale tuturor statelor membre în ceea ce privește atât reglarea emisiilor de CO2, cât și a schimbărilor climatice.

Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb)  
 

UE s-a angajat să asigure un sistem energetic durabil, competitiv, sigur și necarbonizat. Realizarea unor modalități de transport durabile este un obiectiv esențial al politicii comune în domeniul transporturilor.
Aceste priorități politice sunt susținute de Strategia europeană a Comisiei privind mobilitatea cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Reducerea emisiilor de carbon în sectorul transporturilor trebuie să fie accelerată, iar emisiile de gaze cu efect de seră și emisiile de poluanți ar trebui, de asemenea, să se înscrie în mod ferm pe calea către emisii zero până la jumătatea secolului.
Am votat în favoarea acestui raport, deoarece în contextul realizării unor modalități de transport durabile, creșterea producției și a răspândirii vehiculelor nepoluante, a infrastructurii pentru combustibili alternativi și a unui sistem modern de servicii utilizând economia datelor în UE oferă beneficii multiple, mai precis cetățenii europeni vor beneficia de soluții de transport sigure, atrăgătoare, inteligente, adecvate și tot mai automatizate, ceea ce va oferi industriilor noi surse de creștere economică și de competitivitate.

Transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere (A8-0002/2019 - Evelyn Regner)  
 

Libertatea de stabilire are un rol crucial în dezvoltarea pieței unice, deoarece permite entităților corporative să desfășoare în mod stabil activități economice în alte state membre. În scopul de a favoriza mobilitatea transfrontalieră a societăților comerciale în UE, este esențial să se țină seama de nevoile și de caracteristicile acestora.
Exercitarea în practică a libertății de stabilire de către societăți rămâne însă dificilă. Un motiv este că dreptul societăților comerciale nu este suficient de adaptat la mobilitatea transfrontalieră în UE: acesta nu le oferă societăților comerciale condițiile optime în ceea ce privește un cadru legal clar, previzibil și adecvat, care să poată genera o intensificare a activității economice.
O transformare transfrontalieră este o soluție eficace pentru societățile comerciale care doresc să se mute în alt stat membru fără a-și pierde personalitatea juridică sau fără să fie nevoite să își renegocieze contractele comerciale.
Am votat în favoarea acestui raport, deoarece, în contextul libertății de stabilire, este important să se valorifice potențialul pieței unice prin eliminarea obstacolelor din calea comerțului transfrontalier, facilitarea accesului la piețe, creșterea încrederii și stimularea concurenței, oferindu-se, în același timp, o protecție eficace și proporțională părților interesate.

Expunerile sub formă de obligațiuni garantate (A8-0384/2018 - Bernd Lucke)  
 

Obligațiunile garantate sunt titluri de creanță emise de instituțiile de credit și garantate printr-un portofoliu de active separate la care deținătorii de obligațiuni pot recurge în mod direct în calitate de creditori preferențiali.
Dezvoltarea obligațiunilor garantate în cadrul pieței unice este inegală. Aceasta este foarte importantă în unele state membre și mai puțin în altele. În plus, obligațiunile garantate sunt abordate doar parțial în legislația Uniunii. Deși acestea beneficiază, din mai multe puncte de vedere, de un tratament prudențial și, în materie de reglementare, preferențial, din cauza riscurilor mai scăzute, legislația Uniunii nu specifică în mod exhaustiv ce anume reprezintă o obligațiune garantată.
Un cadru legislativ al Uniunii ar trebui să extindă capacitatea instituțiilor de credit de a oferi finanțare economiei reale și ar trebui să contribuie la dezvoltarea obligațiunilor garantate în Uniune, în special în statele membre în care nu există încă o piață pentru acestea.
Am votat în favoarea acestui raport, deoarece un cadru favorabil pentru obligațiunile garantate la nivelul UE ar face să crească utilizarea acestora ca sursă de finanțare stabilă și eficientă din punctul de vedere al costurilor pentru instituțiile de credit, în special în cazul piețelor mai puțin dezvoltate, pentru a contribui la finanțarea economiei.

InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri)  
 

Fondul european pentru investiții strategice s-a dovedit a fi un instrument valoros pentru mobilizarea investițiilor private prin folosirea garanției UE și a resurselor proprii ale Grupului BEI.
În ultimii ani, Uniunea a adoptat strategii ambițioase de finalizare a pieței unice și de stimulare a creșterii durabile și incluzive și a locurilor de muncă, cum ar fi Strategia Europa 2020, uniunea piețelor de capital, Strategia privind piața unică digitală, Agenda europeană pentru cultură, pachetul „Energie curată pentru toți europenii”, Planul de acțiune al UE pentru o economie circulară, Strategia pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon, Strategia spațială pentru Europa și Pilonul european al drepturilor sociale. Fondul InvestEU ar exploata și ar consolida sinergiile dintre acele strategii care se consolidează reciproc, sprijinind investițiile și accesul la finanțare.
Am votat în favoarea acestui raport, deoarece în contextul fondului european de investiții, Comisia și partenerii de implementare ar trebui să se asigure că programul InvestEU exploatează toate complementaritățile și sinergiile cu acțiunile de finanțare a granturilor și alte acțiuni în cadrul domeniilor de politică pe care le sprijină, în conformitate cu obiectivele altor programe ale UE, precum Orizont Europa, Mecanismul pentru interconectarea Europei sau programul Europa digitală.

Mediul aferent ghișeului unic european în domeniul maritim (A8-0006/2019 - Deirdre Clune)  
 

Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului impune statelor membre să accepte îndeplinirea obligațiilor de raportare pentru navele care sosesc și pleacă din porturile Uniunii în format electronic și să asigure transmiterea acestora prin intermediul unui ghișeu unic pentru a facilita și a accelera transportul maritim. De asemenea, ghișeele unice naționale existente în fiecare stat membru ar trebui să fie menținute ca bază pentru mediul aferent ghișeului unic european în domeniul maritim.
Pentru a îmbunătăți eficiența transportului maritim și pentru a limita dublarea informațiilor care trebuie furnizate în scopuri operaționale atunci când o navă efectuează o escală în port, informațiile furnizate de către declarant unui ghișeu unic național ar trebui să fie comunicate și altor anumite entități, cum ar fi operatorii de porturi sau de terminale, în cazul în care sunt autorizați și ținând seama de aspectele de confidențialitate, de informațiile sensibile din punct de vedere comercial și de constrângerile juridice.
Am votat în favoarea acestui raport, deoarece în vederea armonizării pe deplin a cerințelor de raportare, ar trebui instituită o cooperare sporită între autoritățile vamale și autoritățile maritime, atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii.

Informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate (A8-0363/2018 - Paul Tang)  
 

Atingerea obiectivelor UE în materie de durabilitate necesită investiții importante. Se estimează că sunt necesare investiții anuale suplimentare de 180 de miliarde EUR doar pentru atingerea obiectivelor în domeniul climei și energiei până în 2030. O parte substanțială a acestor fluxuri financiare trebuie să provină din sectorul privat. Acoperirea acestei nevoi în materie de investiții înseamnă reorientarea semnificativă a fluxurilor de capital privat către investiții mai durabile și impune o regândire de ansamblu a cadrului financiar european.
În acest context, prezenta propunere face parte dintr-o inițiativă mai amplă a Comisiei privind dezvoltarea durabilă. Aceasta pune bazele unui cadru UE care așază considerentele de mediu, sociale și de guvernanță (MSG) în centrul sistemului financiar, pentru a contribui la transformarea economiei europene într-un sistem circular, mai ecologic și mai rezilient. Factorii MSG trebuie să fie avuți în vedere atunci când se iau decizii privind investițiile, astfel încât investițiile să fie mai durabile.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece UE este angajată în direcția unei dezvoltări care să satisfacă nevoile prezente fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde propriilor nevoi, durabilitatea aflându-se de multă vreme în centrul proiectului european.

Poluanții organici persistenți (A8-0336/2018 - Julie Girling)  
 

UE este un lider mondial în reglementarea substanțelor chimice și, ca atare, deciziile sale privind siguranța substanțelor chimice au consecințe importante.
Reformarea Regulamentului cu privire la poluanții organici persistenți (POP) este ultima actualizare a raportului adoptat pentru prima dată în 2004 și actualizează anexele în conformitate cu deciziile luate la reuniunile din 2015 și 2017 ale Conferinței părților la Convenția de la Stockholm. Actualizarea prevede, de asemenea, un nou rol pentru Agenția Europeană pentru Produse Chimice, și anume sprijinirea activității de pregătire a dosarelor privind substanțele desfășurate de Comisie.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece, având în vedere modificările procedurale introduse de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, este necesar să se adapteze dispozițiile Regulamentului POP în materie de comitologie. În special, ar trebui să se precizeze ce norme fac obiectul actelor de punere în aplicare și să se clarifice condițiile care se aplică pentru adoptarea actelor delegate.

Obligația de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere și registrele centrale de tranzacții (A8-0181/2018 - Werner Langen)  
 

În urma crizei financiare, UE a adoptat în 2012 Regulamentul privind infrastructura pieței europene (EMIR), ca reacție la deficiențele observate în ceea ce privește funcționarea piețelor instrumentelor financiare derivate extrabursiere.
Principalul obiectiv al EMIR este reducerea riscului sistemic prin creșterea transparenței pieței instrumentelor financiare derivate extrabursiere, prin atenuarea riscului de contraparte și prin reducerea riscului operațional asociat instrumentelor financiare derivate extrabursiere. În acest scop, EMIR stabilește cerințele de bază privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele de tranzacții.
EMIR a intrat în vigoare la data de 16 august 2012. Cu toate acestea, majoritatea cerințelor nu au devenit aplicabile imediat, întrucât EMIR a împuternicit Comisia să adopte acte delegate și acte de punere în aplicare prin care să se precizeze detaliile tehnice și calendarul de introducere treptată pentru cerințele de bază. Drept urmare, aceste cerințe au devenit aplicabile în momente diferite. Unele dintre acestea, cum ar fi cerințele privind compensarea obligatorie și cerințele de marjă pentru instrumentele financiare derivate necompensate, au devenit aplicabile doar de puțină vreme.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece prin acesta se dorește o adaptare a Regulamentului privind infrastructura pieței europene la noile realități financiare cu care UE se confruntă.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Wiertz
  05U046
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11023
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Adresă poştală 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 07F254
  1047 Brussels
   
  Contact data: