Annie SCHREIJER-PIERIK Annie SCHREIJER-PIERIK
Annie SCHREIJER-PIERIK

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membră

Țările de Jos - Christen Democratisch Appèl (Țările de Jos)

Data nașterii : , Diepenheim

Explicații scrise ale votului Annie SCHREIJER-PIERIK

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020 (B9-0229/2020) NL

23-07-2020

. – De huidige coronacrisis vraagt om kordate aanpak – zeker op Europees niveau – en het is positief dat de regeringsleiders een akkoord hebben bereikt over het herstelplan en de langetermijnbegroting van de EU. De CDA-eurodelegatie steunt de hoofdboodschap van dit akkoord. Niettemin is de CDA-delegatie van mening dat het akkoord op enige punten – waaronder de bescherming van de rechtsstaat, maar ook op de terreinen van onderzoek & innovatie, migratie en duurzaamheid – verbeterd kan worden. Ook een gedegen plan voor spoedige terugbetaling van de leningen, besteding in de daadwerkelijke versterking van de economie in de lidstaten en het uitvoeren van benodigde hervormingen zijn voor de CDA-delegatie van belang. De EP-resolutie erkent ook dat er nog verbeterpunten in het akkoord zijn en daarom zal de CDA-delegatie deze resolutie steunen. Met deze resolutie kan het EP aan tafel met de Raad om te onderhandelen over verbeteringen. Wél heeft de CDA-delegatie in een aantal hoofdelijke stemmingen duidelijk aangeven dat zij de kritiek van het Parlement richting de Raad niet op alle punten steunt. Dit geldt in het bijzonder voor de kritiek op de in het akkoord vastgelegde kortingen en een betere balans tussen leningen en subsidies in het herstelpakket.

Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: substanțe active, inclusiv dimoxistrobin și mancozeb (B9-0230/2019) NL

18-12-2019

. – Voorzitter, op dit moment is helemaal niet duidelijk of Europees goedgekeurde werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen in verband kunnen worden gebracht met de ziekte van Parkinson, zoals bezwaarmakers beweren. De Europese goedkeuringsprocedure behoort tot de veiligste ter wereld. Ik steun de aanbevelingen van het Nederlandse College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om deze Europese goedkeuringsprocedure te verbeteren in relatie tot mogelijke motorische en neurologische aandoeningen. Voor de werkzame stoffen in dit bezwaar zijn studies beschikbaar met uiteenlopende uitkomsten. Er is geen wetenschappelijke consensus. In het SCoPAFF-overleg is voor verlenging van de werkzame stoffen gestemd. De Europese Commissie heeft daarom het besluit tot verlenging met een jaar voorgelegd. Gezien de overduidelijk ontbrekende wetenschappelijke consensus zouden alleen politieke emoties nu de redenen tot een bezwaar tegen eenjarige verlenging zijn.
Ik sta voor een wetenschappelijk en op feiten gebaseerd gewasbeschermingsmiddelenbeleid in de EU en de lidstaten, waar de politieke emotie op afstand wordt geplaatst. Het is daarom dat ik tegen dit voorbarige bezwaar tegen verlenging heb gestemd. Ik vertrouw op de wetenschap en de EFSA.

Contact

Bruxelles

Strasbourg